Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktuālie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2017

Aktuālie projekti

Starptautiskie sadarbības un tīklu projekti

 Long-Term Ecosystem Research  (ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi) 

  1. HORIZON  2020 projekts eLTER - Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu izpētes un socioekoloģisko pētījumu infrastruktūra (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure).  (2015. - 2019. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).
  2. HORIZON2020 projekts Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI” (2016.-2018. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).

Lai atbildētu uz neatliekamiem jautājumiem par vides izmaiņām pasaulē uz straujo sociālo un ekonomisko procesu fona, ir nepieciešams izveidot kolektīvu vides pētniecības infrastruktūru. eLTER projekta pamatmērķis ir attīstīt Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu vietas un socioekoloģisko pētījumu platformas, lai nodrošinātu  to spēju veikt  augstas kvalitātes pētniecību  un pētnieku neierobežotu pieeju pētniecības infrastruktūrai.  eLTER galvenie uzdevumi un to realizācijas metodes ir : 1) identificēt pētnieku vajadzības pēc pētniecības infrastruktūras, kas nepieciešama sabiedrībai  aktuālu ekoloģisko un vides problēmu risināšanai, konsultējoties ar ieinteresētajiem pārstāvjiem no zinātnes, politikas un biznesa aprindām un izvērtējot sasniedzamās perspektīvas; 2) racionalizēt  Viseiropas ekosistēmu un socioekoloģisko pētījumu tīklu, optimizējot pētījumu izmaksas, lai tas spētu risināt daudzveidīgus ekosistēmu  izpētes jautājumus sadarbībā ar citām Eiropas pētniecības infrastruktūrām,tādām kā LifeWatch; 3) attīstīt datu integrācijas sistēmas un nodrošināt virtuālo pieeju LTER datiem caur īpaši izveidotiem datu mezglupunktiem, nodrošināt  piekļuvi datiem, kas nepieciešami  svarīgu pētniecības problēmu risināšanai, izmantojot datu integrācijas platformas; 4) veicināt sabiedrībai nozīmīgas, pielietojamās  un plaši izmantotas daudzveidīgas ekoloģiskās informācijas,  datu  un analītisko pakalpojumu izmantošanu caur mērījumu datu attālinātas pārraides sistēmām, analītiskos  pakalpojumus un modelēšanas izmantošanu  dažādu attīstības scenāriju novērtēšanai, kā arī jaunu mērījumu tehnoloģiju ieviešanu. Eiropas LTER un Eiropas kritiskās zonas (European Critical Zone) kopiena sadarbosies šo mērķu sasniegšanā.  162 pētījumu vietas 22 valstīs nodrošinās  ilgtermiņa datus vides izmaiņu trendu analīzei, atsevišķām datu rindām sasniedzot 100 gadu garumu. Testpiemēros, kur šie dati tiks izmantoti, tiks risināta virkne vides un sociālo jautājumu, tādejādi  nodrošinot  inovatīvas pieejas pētniecības tīkla sniegtajos pakalpojumos un tīkla konceptuālajā attīstībā.  Projektā paredzētās "LTER infrastruktūras" izveidošana dos iespēju veikt  galveno ekosistēmu un sociāli ekoloģisko sistēmu izpēti Eiropas mērogā,  nodrošinot uz  zināšanām balstītu lēmumu pieņemšanu dažādos līmeņos.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekti

Ar preasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana. Nr. 1.1.1.1/16/A/016 (2017.-2020.). Projekta zinātniskais vadītājs Nikolajs Sjakste.

Latvijas Universitātes ( Sadarbības partneris) un Tartu observatorija ( Vadošais partneris) INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta „Laboratoriju tīkla izveidošana MVU elektronikas produktu testēšanai” (nosaukums angliski „Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs”) ar projekta identifikācijas Nr. #R040, LU reģistrācijas Nr. ETS2017/30, LU finansējuma kodu R33-ETS30-ZR-N-805    (turpmāk tekstā — PROJEKTS), kas finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem 85% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 15% apmērā

CELLDEX projekts. Pētnieces Agnija Skuja un Ilga Kokorīte piedalās Oklendas Universitātes asociētā profesora Skota Tiegsa vadītā globālā projektā. Tā mērķis ir salīdzināt organiskā materiāla noārdīšanās gaitu mazajās upēs un to piekrastēs  visos Zemeslodes biomos. Lai to paveiktu, projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 170 partneri no vairāk nekā 50 valstīm.

Katram partnerim ir izsūtītas speciālas kokvilnas strēmelītes, kas kalpos kā standarttests. Tās ir jāieliek 4 cilvēka darbības mazietekmētās mazajās upēs un to piekrastēs un jāatstāj uz mēnesi. Vēlāk šīs strēmelītes tiek sūtītas uz ASV, kur laboratorijā tās tiks analizētas

Designation of certain factors  affecitng long-term population trends of Common Pochard Aythya ferina on Lake Engure in Latvia. Projekts sadarbībā  ar  OMPO - Savvaļas putnu un to dzīvotņu  apsaimniekošanas Eiropas institūtu (Oiseaux Migrateurs du Palearctique Occidental, Institut europeen pour la gestion des oiseaux sauvages et de leurs habitats) (2017.) Zinātniskā vadītāja Māra Janaus.

Bat migration. Projekts sadarbībā ar Leibnica Institūtu Dzīvnieku izpētei savvaļā un nebrīvē (Leibnitz-Institute for Zoo and Wildlife Research) par sikspārņu migrāciju. (2014.-2019.)  Zinātniskais vadītājs Oskars Keišs.

Euro+Med Plantbase. Botanical Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem. Berlin. 2005→ (The Euro+Med PlantBase provides an on-line database and information system for the vascular plants of Europe and the Mediterranean region) Eiropas un Vidusjūras reģiona vaskulāro augu tiešsaistes datu bāze. Datus no Latvijas nodrošina Botānikas laboratorija.

Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. The Committee for Mapping the Flora et Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki. 1972→ Sērijveida izdevums, kam datus par Latvijā sastopamo vaskulāro augu izplatību iesniedz Botānikas laboratorija.

Sāls akumulācija un strukturālas reakcijas ielu koku (Tilia x vulgaris) lapās Rīgā, Latvijā. Sadarbības projekts starp LU Bioloģijas institūtu (Augu minerālās barošanās laboratorija) un Šveices Federālo Meža, sniega un ainavu pētniecības institūtu (WSL), Sciex projekts Nr. 14.038 (2014-⇒) Vadošais pētnieks Gunta Čekstere.

Projekta ietvaros tiek veikti pētījumi par sāls akumulāciju un lokalizāciju Rīgas ielu apstādījumu liepu lapās, audu un šūnu līmenī saistībā ar augu aizsardzības un tolerances reakcijām. Sāls (Na un Cl) mikrolokalizācijas noteikšana un analīze augos ir uzsākta izmantojot Šveicē pieejamo augsto tehnoloģijas iespējas (high-technologies).  

EU COST akcija Nr. FA1405 “Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production“ (Trīs veidu mijiedarbības starp augiem, mikroorganismiem un posmkājiem izmantošana augu aizsardzības un ražības paaugstināšanai)” 2015.g. 10.marts - 2019. g. 09. marts. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica

Mērķis - apvienot Eiropā esošās zināšanas par kultūraugu - posmkāju – mikroorganismu [Crop – Arthropod - Microorganism (CAMo)] mijiedarbību, lai izveidotu starpdisciplināru platformu pētījumiem par CAMo mijiedarbības mehānismu, ietekmi un izmantošanu kultūraugu ražas palielināšanai un izstrādāt jaunas kaitēkļu kontroles un vadības atbalsta sistēmas, kas balstītas  CAMo mijiedarbības pielietošanu. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1405

 Valsts pētījumu programmas

2. programma "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)" VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts Nr.4.4 „Latvijas reto un apdraudēto sugu ģenētisko īpatnību izpēte”. Zinātniskais vadītājs Īzaks Rašals.

5. programma “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" VPP 2014/VPP2014-2017.  Apakšprojekts „DNS reparācijas fermentu molekulārģenētiskā un farmakoloģiskā izpēte saistībā ar metabolām slimībām”  līgums par molekulārģenētisko un gēnu ekspresijas pētījumu pakalpojumu. Zinātniskā vadītāja Natalia Paramonova.

7. programma “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts VP29.3. “Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude”

Vietējās selekcijas cūku šķirnes ‘Latvijas Baltā’ gēnu RYR1 un PRKAG3 polimorfismu genotipēšana un saistība ar cūkgaļas kvalitāti.

Nacionālie projekti

LVAF projekts aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”.   Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana. (2017.-2018.) Projekta vadītāja Ilga Kokorīte.

LU pētniecības projekts: "Bioloģiskā daudzveidība  – ietekme, funkcijas un aizsardzība". Apakšprojekts: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās”, 2016-2018.

LU pētniecības projekts: "Klimats". Apakšprojekts: "Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā", 2016-2018.

LU pētniecības projekts "Biomedicīna, Farmācija". Apakšprojekts: "Proteasomu gēnu struktūras, ekspresijas un farmakogenomikas pētījumi". 2016-2018.

Projekta virsmērķis izstrādāt personalizētas medicīnas izvīles taktiku, pamatotu uz datiem par proteasomu gēnu polimorfismiem Latvijas populācijā, to saistību ar slimībām un to ieteikmi uz gēnu ekspresiju un jutību/rezistenci pret izmantojamām zālēm.

Latvijas vaskulāro augu flora

Projekts iekļauj taksonu sistemātiskās struktūras izpēti, zinātniskās nomenklatūras izveidi, ģeogrāfiskās izplatības un ekoloģijas izpēti Latvijā. Taksonu izpēte balstās uz herbārija materiālu, kas ievākts Latvijā pēdējo 60 gadu laikā. LATV – LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas Herbārija starptautiskais indekss Pasaules Herbāriju reģistrā  (Index Herbariorum. Part I: The Herbarium of the World. 8th ed. 1990) 175 000 eks. Pētījumu rezultāti tiek publicēti atsevišķās grāmatās jaunā monogrāfiskā izdevuma –Latvijas vaskulāro augu flora – ietvaros.

Latvijas upju un ezeru bioloģiskās novērtēšanas metožu un biogēno elementu normatīvu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana.

Projekta vadītāja Agrita Briede.  Pasūtītājs VARAM. Projektā tiek izstrādātas metodes, lai novērtētu Latvijas upju un ezeru ekoloģisko kvalitāti, izmantojot fitoplanktona, makrofītu un bentisko bezmugurkaulnieku monitoringa datus. Iegūtās kvalitātes klašu skaitliskās robežvērtības tālāk tiek saskaņotas jeb interkalibrētas Eiropas mērogā.

Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika. Projekta vadītāja Antra Stīpniece. Finansē Latvijas Vides Aizsardzības fonds. Partneris - Dabas aizsardzības pārvalde. 2016-2017. 

Projekts paredz iegūt datus par EEDP ligzdojošo putnu izplatību 1x1 km kvadrātu tīklā 2016./2017. gados un salīdzināt ar 1957. - 1997.g. materiālu. Projekta rezultātā Dabas aizsardības pārvalde saņems atjaunotus N2000 datus, pārējo sugu izplatības kartes un ieteikumus EEDP apsaimniekošanai.

Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projekta vadītājs Andis Karlsons.

Projektā tiek pētītas perspektīvākās ogu šķirnes integrētai audzēšanai dažādos klimata reģionos Latvijā, kā arī veikta audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projektu realizē vairākas zinātniskajās institūcijas: LLU Dārzkopības institūts, LLU, LU Bioloģijas institūts (Augu minerālās barošanās laboratorija) un komercaudzētāji. Galvenie pētniecības virzieni: dažādu šķirņu piemērotība integrētai ogu audzēšanai, mulčēšanas, zaru apgriešanas, augsnes uzlabošanas un mēslošanas tehnoloģijas dažādiem substrātiem un to ietekme uz ogu ražu, kvalitāti un augšanu.

Meža ietvarstādu minerālās barošanās monitoringa pētnieciskie pakalpojumi pēc ūdens, substrāta un augu analīzēm a/s Latvijas valsts meži kokaudzētavām. Pasūtītājs A/S “Latvijas valsts meži”, (2002.-2017.) Projekta vadītāja Anita Osvalde.

Projekta ietvaros tiek izstrādāts sabalansēts minerālās barošanās režīms dažādu koku stādu (priede, egle, apse, bērzs, u.c.) audzēšanai, tai skaitā izstrādājot jaunus mēslošanas līdzekļus un kūdras substrātus meža kokiem. Komplekss koku stādu minerālās barošanās nodrošinājuma skrīnings, mēslošanas tehnoloģiju uzlabošana, utt., nodrošina augstas kvalitātes stādāmā materiāla audzēšanu apmežošanas un mežu atjaunošanas vajadzībām Latvijas un Baltijas jūras reģionā.

Dabisko biotopu zinātniskā izpēte. Pasūtītājs - VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (2017.) Galvenais izpildītājs Anita Osvalde.

Projekta mērķis: sadarbībā ar VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” pētīt aizsargājamo augu sugu augtenes, veicot Dracocephalum ruyshiana L., Saxifraga hirculus L., Glaux maritima L., Trifolium fragiferum L. populāciju augsnes minerālvielu novērtēšanu.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte. Pasūtītājs Zemkopības ministrijas Medību saimniecības attīstības fonds.  (2017.) Projekta vadītāja Māra Janaus.

Pētījumi notiek ilglaicīgos parauglaukos Engures un Kaņiera ezeros par ligzdojošo putnu populāciju un ligzdošanas sekmēm.

Pētījums par karotinoidu un A vitamīna saturu olu dzeltenumā. Pasūtītājs A/S Ķekavas putnu fabrika. (2016.-2017.) Projekta vadītājs Svetlana Vasiļjeva.

Koku augšanas pasākumu ietekmes uz bioloģiskajiem ūdens ekoloģiskās kvalitātes kritērijiem novērtējums A/S "Latvijas valsts meži"pētījumu programmas "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma"" ietvaros. (2016.-2020.) Projekta vadītājs Dāvis Ozoliņš.

Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķierim. Pasūtītājs Valsts izglītības atīstības aģentūra. (2016.-2017.) Projekta zinātniskā vadītāja Gunta Spriņģe.

Ganību airenes ploiditātes noteikšana. Pētījums   tiek veikts LLU subsīdiju projekta "Tehniskais atbalsts ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanai" ietvaros. (2017.) Projekta vadītāja Dace Grauda.