Development of an innovative approach to identify biological determinants involved in the between-animal variation in feed efficiency in sheep farming

Project: Development of an innovative approach to identify biological determinants involved in the between-animal variation in feed efficiency in sheep farming

Project number: lzp-2021/1-0489

Project implementer: University of Latvia (LU)

Project partner: Latvian Agricultural University (LLU)

Project leader: Ilva Trapiņa, Dr. med.

The leading structural unit of the project implementation at LU is the Institute of Biology

Project implementation period: 03.01.2022. – 30.12.2024

Total funding of the project: EUR 299,999.70, including funding allocated to the LU part of the project: EUR 232,238.70

Feed costs account for 65-70% of the cost of sheep farming, so improving feed efficiency is important for economics and the environment. Low feed efficiency BE has a negative impact on the environment (increased amount of required feed and also gas emissions for the animal) and increases production costs for sheep farmers. Research has shown that efficient feed processing in animals reduces feed costs without affecting growth and meat quality, but reduces feed intake weight and duration of feeding, and reduces methane and manure production. Thus, the cost of maintaining/raising one unit for sheep farmers is improved.

Sore about the project here

Image result for LZP logo

Projekts "Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos"

Projekta nosaukums: Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos

Projekta numurs: lzp-2019/1-0242

Pasaulē ik gadu migrē miljardiem dzīvnieku tā ietekmējot dažādas mūsu dzīves jomas – lauksaimniecību, ekonomiku un sabiedrības veselību. Tai pat laikā pasaules klimata pārmaiņu ietekmē daudzas migrējošo sugu populācijas ir dramatiski samazinājušās pēdējās desmitgadēs. Lai atklātu šo populāciju izmaiņu tiešos cēloņus, nepieciešami kompleksi pētījumi, kurus metodoloģiski apgrūtina pētījumu objektu – migrējošo dzīvnieku – mobīlais dzīvesveids. Īstenojot šo projektu, mēs gatavojamies būtiski uzlabot zināšanas par sezonālo mijiedarbību kā nozīmīgu faktoru indivīdu auglībai un populāciju dinamikai, raksturojot un izmērot šīs mijiedarbības izpausmes migrējošiem putniem. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs kombinēsim empīriskas un eksperimentālas pētījumu metodes, tai skaitā indivīdu izsekošanu ar jaunākās paaudzes multisensoru ģeolokātoriem, eksperimentālām perējuma lieluma manipulācijām un enerģētiskās auglības mērījumiem tuvās distances gājputnam – mājas strazdam (Sturnus vulgaris). Pie tam, analizējot kā indivīda auglība, migrācijas un ligzdošanas laiks un ziemošanas vietas ir savstarpēji saistītas un, iespējams, izmainījušās pēdējā gadsimta laikā, mēs demonstrēsim jaunu migrācijas stratēģiju adaptācijas nozīmi populācijas dzīvotspējai globālu pārmaiņu apstākļos. Pētot dažādus gājputnu gada cikla aspektus visa cikla garumā mēs ne tikai pētīsim neatrisinātus zinātnes jautājumus, bet dosim nozīmīgu pienesumu migrējošo sugu aizsardzībai globālo pārmaiņu apstākļos.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01/2020 - 12/2022

Projekta finansējums: 300000 EUR

Projekta vadītājs: Dr. biol. Oskars Keišs, LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks

Projektu īsteno: Latvijas Universitāte

Image result for LZP logo