Novatoriskas pieejas izstrāde, lai identificētu bioloģiskos noteicošos faktorus, kas saistīti ar dzīvnieku barības efektivitātes atšķirībām aitkopībā

Novatoriskas pieejas izstrāde, lai identificētu bioloģiskos noteicošos faktorus, kas saistīti ar dzīvnieku barības efektivitātes atšķirībām aitkopībā

Projekta nosaukums angliski: Development of an innovative approach to identify biological determinants involved in the between-animal variation in feed efficiency in sheep farming

Projekta numurs: lzp-2021/1-0489

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas lauksaimniecības universitāte (LLU)

Projekta vadītājs: Ilva Trapiņa, Dr.med.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Bioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 232238,70 EUR

Barība veido 65–70% no aitkopības izmaksām, un tāpēc barības efektivitātes uzlabošana ir svarīga ekonomikai un videi. Zema barības efektivitātes BE negatīvi ietekmē vidi (palielināts nepieciešamo barību apjoms un arī gāzu izmeši dzīvniekam) un palielina ražošanas izmaksas aitu audzētājiem. Pētījumos ir pierādīts, ka efektīva barības pārstrāde dzīvniekiem samazina barības izmaksas, neietekmējot augšanu un gaļas kvalitāti, bet samazina barības uzņemšanu svaru un barošanas ilgumu, kā arī samazina metāna un kūtsmēslu ražošanu. Tādejādi tiek uzlabots aitu audzētāju izmaksas par vienas vienības uzturēšanu/audzēšanu.

Sīkāk par projektu šeit.

Image result for LZP logo

Projekts "Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos"

Projekta nosaukums: Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos

Projekta numurs: lzp-2019/1-0242

Pasaulē ik gadu migrē miljardiem dzīvnieku tā ietekmējot dažādas mūsu dzīves jomas – lauksaimniecību, ekonomiku un sabiedrības veselību. Tai pat laikā pasaules klimata pārmaiņu ietekmē daudzas migrējošo sugu populācijas ir dramatiski samazinājušās pēdējās desmitgadēs. Lai atklātu šo populāciju izmaiņu tiešos cēloņus, nepieciešami kompleksi pētījumi, kurus metodoloģiski apgrūtina pētījumu objektu – migrējošo dzīvnieku – mobīlais dzīvesveids. Īstenojot šo projektu, mēs gatavojamies būtiski uzlabot zināšanas par sezonālo mijiedarbību kā nozīmīgu faktoru indivīdu auglībai un populāciju dinamikai, raksturojot un izmērot šīs mijiedarbības izpausmes migrējošiem putniem. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs kombinēsim empīriskas un eksperimentālas pētījumu metodes, tai skaitā indivīdu izsekošanu ar jaunākās paaudzes multisensoru ģeolokātoriem, eksperimentālām perējuma lieluma manipulācijām un enerģētiskās auglības mērījumiem tuvās distances gājputnam – mājas strazdam (Sturnus vulgaris). Pie tam, analizējot kā indivīda auglība, migrācijas un ligzdošanas laiks un ziemošanas vietas ir savstarpēji saistītas un, iespējams, izmainījušās pēdējā gadsimta laikā, mēs demonstrēsim jaunu migrācijas stratēģiju adaptācijas nozīmi populācijas dzīvotspējai globālu pārmaiņu apstākļos. Pētot dažādus gājputnu gada cikla aspektus visa cikla garumā mēs ne tikai pētīsim neatrisinātus zinātnes jautājumus, bet dosim nozīmīgu pienesumu migrējošo sugu aizsardzībai globālo pārmaiņu apstākļos.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01/2020 - 12/2022

Projekta finansējums: 300000 EUR

Projekta vadītājs: Dr. biol. Oskars Keišs, LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks

Projektu īsteno: Latvijas Universitāte

Image result for LZP logo