Projekts "Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos"

Projekta nosaukums: Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos

Projekta numurs: lzp-2019/1-0242

Pasaulē ik gadu migrē miljardiem dzīvnieku tā ietekmējot dažādas mūsu dzīves jomas – lauksaimniecību, ekonomiku un sabiedrības veselību. Tai pat laikā pasaules klimata pārmaiņu ietekmē daudzas migrējošo sugu populācijas ir dramatiski samazinājušās pēdējās desmitgadēs. Lai atklātu šo populāciju izmaiņu tiešos cēloņus, nepieciešami kompleksi pētījumi, kurus metodoloģiski apgrūtina pētījumu objektu – migrējošo dzīvnieku – mobīlais dzīvesveids. Īstenojot šo projektu, mēs gatavojamies būtiski uzlabot zināšanas par sezonālo mijiedarbību kā nozīmīgu faktoru indivīdu auglībai un populāciju dinamikai, raksturojot un izmērot šīs mijiedarbības izpausmes migrējošiem putniem. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs kombinēsim empīriskas un eksperimentālas pētījumu metodes, tai skaitā indivīdu izsekošanu ar jaunākās paaudzes multisensoru ģeolokātoriem, eksperimentālām perējuma lieluma manipulācijām un enerģētiskās auglības mērījumiem tuvās distances gājputnam – mājas strazdam (Sturnus vulgaris). Pie tam, analizējot kā indivīda auglība, migrācijas un ligzdošanas laiks un ziemošanas vietas ir savstarpēji saistītas un, iespējams, izmainījušās pēdējā gadsimta laikā, mēs demonstrēsim jaunu migrācijas stratēģiju adaptācijas nozīmi populācijas dzīvotspējai globālu pārmaiņu apstākļos. Pētot dažādus gājputnu gada cikla aspektus visa cikla garumā mēs ne tikai pētīsim neatrisinātus zinātnes jautājumus, bet dosim nozīmīgu pienesumu migrējošo sugu aizsardzībai globālo pārmaiņu apstākļos.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01/2020 - 12/2022

Projekta finansējums: 300000 EUR

Projekta vadītājs: Dr. biol. Oskars Keišs, LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks

Projektu īsteno: Latvijas Universitāte