Latvijas Gredzenošanas centrs

Adrese: O.Vācieša ielā 4, Rīga, LV - 1004

E-pasts:  ring@latnet.lv

Vadītājs: Ilmārs Bauga

Latvijas Gredzenošanas Centrs ir LU Bioloģijas institūta struktūrvienība, kas koordinē putnu un sikspārņu gredzenošanu Latvijā, ievāc un apkopo informāciju par novērotajiem vai atrastajiem apgredzenotajiem putniem un sikspārņiem. 90 gadu laikā apgredzenoti ap 10 tūkstoši sikspārņu, 1.7 milj. putnu un apstrādāti ap 45 tūkstoši ziņojumi par atrastiem gredzenotiem putniem. Visi gredzenošanas un atrašanas dati veido Datu bāzi RING, kura regulāri ik gadu tiek papildināta. Latvijas datu bāze ir saistīta ar EURING Datu Banku, kurā tiek uzkrāta visu Eiropas valstu Gredzenošanas centru sniegtā informācija par putnu gredzenošanu un gredzenotu putnu atradumiem. Visu Eiropas valstu Gredzenošanas centru darbību koordinē starptautiskā organizācija EURING, kura mītnes vieta ir Lielbritānija.

Latvijas Gredzenošanas centrs apkopo un apstrādā putnu gredzenotāju iesniegtās gredzenošanas atskaites, kā arī līdz šim ir spējis visus gredzenotājus nodrošināt ar darbam nepieciešamajiem putnu gredzeniem. Ar gredzeniem tiek nodrošināti LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas, Latvijas Dabas Fonda, Teiču rezervāta u.c. ar putnu pētniecību saistītu vietējo un starptautisko projektu izpildītāji. Gredzeni tiek iegādāti par pētījumu projektu finansēm, kā arī par atsevišķu gredzenotāju-amatieru personīgiem ziedojumiem.

Gredzenošanas vēsture

Latvijā putnus sāka gredzenot 1925. gadā, kad N.Transehe nodibināja Ornitoloģijas Centrāli, kuras darbība tika pārtraukta 1940. gadā. Padomju laikā putnu gredzenošanas darba oficiālu vadību visā bijušajā PSRS teritorijā veica Maskavas Gredzenošanas Centrs. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, Latvijas Zinātņu Akadēmija atjaunoja neatkarīgu putnu gredzenošanas vadības centru Latvijā. Kopš 1992. gada  putnu gredzenošanu Latvijā organizē un vada  Latvijas Gredzenošanas Centrs, kas atrodas LU Bioloģijas institūtā un ir viens no daudzajiem Eiropas valstu putnu Gredzenošanas Centriem.

Katru gadu Latvijā vidēji tiek apgredzenoti 10 tūkst. sikspārņi, 30.000 putni un saņemti ap 500 ziņojumi par atrastiem gredzenotiem putniem. Lai iegūtu datus par to izdzīvotību un kustības virzību, katru gadu nepieciešams apgredzenot lielu skaitu putnu, jo daudzu sugu putnu mūžs ir tikai daži gadi. Kopumā kopš 1925.gada ir apgredzenoti 1.5mlj. putni un saņemtas ziņas par 40.000 atrastiem, Latvijā gredzenotiem putniem, kā arī ap 6000 Latvijā atrastiem, bet ārzemēs gredzenotiem putniem. Informācija par visiem gredzenotajiem un atrastajiem putniem tiek savākta un sistematizēta Latvijas Gredzenošanas Centrā, kurš savā ikdienas darbā sadarbojas ar citiem Eiropas valstu nacionālajiem putnu Gredzenošanas Centriem. Visu šo centru darbību koordinē starptautiska organizācija EURING un veido vienotu datu banku.

Kāpēc  putnus  gredzeno?

Pētot putnu ekoloģiju, uzvedību un domājot par to aizsardzību, datus var iegūt putnus skaitot  vai citādi  novērojot, bet  šādas metodes  neļauj  atpazīt  atsevišķu  putnu  kā indivīdu. Ja gribam noskaidrot, cik ilgi putni dzīvo, kādi ir putnu nāves cēloņi, kādi ir to pārvietošanās   ceļi  putna   dzīves laikā  tiek   pielietota  vienkārša  un  nekaitīga  individuālā iezīmēšanas metode,  kuru veic, apliekot  ap putna kāju vieglu, numurētu metāla gredzenu. Uz katra gredzena ir arī saīsināta gredzenošanas iestādes adrese, lai katrs   atradējs  var   paziņot   par  atrasto  gredzenoto   putnu. Gredzenojot putnus, zinātnieki iegūst informāciju par dažādiem putnu ekoloģijas un uzvedības jautājumiem, kas  nepieciešami risinot arī putnu aizsardzības problēmas. Gredzenojot putnus Latvijā jau vairāk kā 80 gadus, mēs esam ieguvuši ziņas par galvenajiem putnu migrācijas ceļiem un to ziemošanas vietām. Šobrīd gredzenošanas metode galvenokārt tiek  pielietota, lai  noskaidrotu, - kādas  izmaiņas  notiek dažādās  putnu  populācijās, kāds ir jauno putnu  izdzīvotības  līmenis, dzīves ilgums, kā arī kāds ir jauno un veco putnu sastāvs populācijā. Zinot izmaiņas, kas brīdina par iespējamo sugas skaita kritumu, un zinot cēloņus, ir iespējams veikt efektīvus sugas aizsardzības pasākumus.

Kā putni tiek iegūti gredzenošanai?

Apmēram 20% noķerto putnu tiek apgredzenoti ligzdās pirms tie iegūst lidotspēju. Lai noķertu lidot spējīgus putnus tiek lietotas dažāda veida ķeramās ierīces. Plašāk lietotie ir putnu ķeramie tīkli, kuri ir ļoti efektīvi.

Ja atrasts gredzenots putns

Ja atrasts vai citādi iegūts putns ar gredzenu uz kura ir adrese LATVIA RIGA, lūdzu, ziņojiet par to Latvijas Gredzenošanas Centram (LGC).

Lūdzam sūtīt LGC arī datus par putnu gredzeniem ar ārzemju adresēm.

Mēs šos datus paziņosim attiecīgo valstu Gredzenošanas Centriem un visu ko uzzināsim par šo putnu paziņosim arī jums.

Par savu atradumu Jūs varat ziņot:

* aizpildot  ziņojuma formu, nosūtot e-pastā

aizpildot ziņojuma formu un nosūtot pa pastu

* aizpildot elektronisko formu (zemāk)

Pasta adrese:  Latvijas Gredzenošanas Centrs

O.Vācieša ielā 4, Rīga, LV - 1004

Ja putns ir atrasts beigts, noņemiet gredzenu un saglabājiet to. Gadījumā ja vēlāk radīsies kādas neskaidrības lai ir iespēja pārbaudīt gredzena noraksta pareizību. Ja gredzens ir nodilis un grūti salasāms, izplākšņotā veidā pievienotu vēstulei atsūtiet to mums.

Ja jums gadās noķert veselu, nesavainotu, apgredzenotu putnu, tad rūpīgi norakstiet visu kas ir uz gredzena. Putnu ar gredzenu pēc iespējas ātrāk palaidiet brīvībā.

Krāsainie gredzeni tiek lietoti īpašos pētniecības projektos, lai vieglāk noteikt indivīdus dabā tos nenoķerot. Informāciju par putnu iezīmēšanu ar krāsainiem gredzeniem Eiropā, var atrast mājas lapā http://www.cr-birding.org/

LGC rīcībā nav datu par pasta vai mājas baložu gredzenošanu. Baložu audzētāji nav saistīti ar Ornitoloģisko pētījumu centriem. Līdz ar to mums nav zināms baložu gredzenošanas laiks un vieta. Ja uz gredzena ir skaitļi un valsts kods, tad par tādiem baložiem varat ziņot attiecīgo valstu baložu audzētāju biedrībām. 

Kā kļūt par gredzenotāju?

Par putnu gredzenotāju var kļūt katrs, sākot ar 16 gadu vecumu, kuram ir ļoti labas zināšanas par putniem un ir apguvis apmācības kursu kopā ar kādu pieredzējušu gredzenotāju. Ja vēlaties kļūt par putnu gredzenotāju, vai ko vairāk uzzināt par putnu gredzenošanu, rakstiet mums:

E-pasta adrese: ring@latnet.lv

Pasta adrese:   

Latvijas Gredzenošanas Centram
O.Vācieša ielā 4, Rīga, LV - 1004

 

* lūdzu, rūpīgi pārbaudiet gredzena numuru. 

** ja nav zināms precīzs gredzena iegūšanas datums, lūgums norādīt aptuveni gadu, mēnesi, sezonu - ziema, vasara...

Bioloģijas institūtā īstenots projekts „Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā īstenots LVAFA projekts „Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Latvijas Gredzenošanas centra (LGC) rīcībā ir unikāls papīra arhīvs ar ziņām par aptuveni 1,8 miljonu putnu un sikspārņu individuālu iezīmēšanu Latvijā kopš 1925. gada, kā arī par gredzenoto dzīvnieku atradumiem mūsu valstī un ārzemēs. No 2019. gada septembra līdz šī gada 30. jūnijam sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, LGC realizēja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta”.  

Projekts noslēdzies ar veiksmīgi uzsāktu Latvijas Gredzenošanas centra papīra arhīva elektronisko datu un rastra attēlu kopiju krājumu, kas nodrošinās šī unikālā datu krājuma drošu saglabāšanu, kā arī uzlabos gredzenošanas un atradumu datu apriti, pieejamību un analīzes iespējas, kā arī pilnveidos LGC un DAP sadarbību.

Vairāk par projektu šeit.