• Augsnes, substrāta, komposta, biohumusa u.c., augu un ūdens  ķīmiskās analīzes.
  • Dažādu substrātu (augsne, kūdra, sapropelis, humuss, komposts, kokapstrādes blakusprodukti) un produktu (pārtika, kosmētika, u.c.) bioloģiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums.
  • Ieteikumu izstrāde konkrētu ūdenstilpju pielāgošanai ūdensputniem.
  • Ietekmes uz vidi (putniem) novērtējumi dažādu projektu plānošanas gaitā.
  • Pārtikas, lauksaimniecības produkcijas, lopbarības u.c. paraugu sastāva testēšana un kvalitātes izvērtēšana.
  • Videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes un bioloģisko īpašību (fungcīdā, insecticīdā un bactericīdā aktivitāte) novērtēšana