Ārzemju Universitātes un Institūti

Nacionālā Cheng Kung Universitāte, Medicīnas koledža
Kopīgs (Taivāna - Latvija - Lietuva) projekts un publikācijas (2011.-2016.) EUR 54, 852.00

Kauņas Medicīnas universitāte / Kauņas Universitātes slimnīca
Kopīgs (Taivāna - Latvija - Lietuva) projekts un publikācijas (2011.-2016.) EUR 54, 852.00

Siedlce Universitāte, Polija
Divpusējs projekts (15.08.- 15.09.2015.), inficētu kukaiņu ievākšana, entomopatogēno sēņu izdalīšana un noteikšana, iegūti jauni bioaģentu izolāti

Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihe (ETH), Šveice
Kopprojekts “Jaunas pieejas meža kukaiņu kaitēkļu bioloģiskajai kontrolei” 80, 000,00 CHF, (projekts 2013 - 2014, sadarbība joprojām turpinās), 2 kopīgas publikācijas recenzētos žurnālos WOS / Scopus, 5 konferences tēzes, pētījuma atskaite.

Šveices Federālais meža, sniega un ainavu izpētes institūts WSL, Šveice
Projekts: “Sāls akumulācija un strukturālas reakcijas ielu koku (Tilia x vulgaris) lapās Rīgā, Latvijā” 80, 000.00 CHF (projekts 2014. - 2015. gads, sadarbība joprojām turpinās). kopīgas publikācijas, jaunu metožu un jaunu pieeju izmantošana augu zinātnē

Eiropas savvaļas putnu un to biotopu apsaimniekošanas institūts (OMPO), Francija
Līgums par medījamo ūdensputnu izpēti, kopīgas publikācijas, 2013.-2016., EUR 26 000 000

Leibnicas dzīvnieku izpētes institūts savvaļā un nebrīvē, Vācija
Kopprojekts “Sikspārņu migrācija”, 2014. - 2016. gads; 2019. - 2022. gads, kopīgas publikācijas, EUR 38 192,00

Bernes Universitāte, Augu zinātņu institūts, Šveice
(Šveices valdības izcilības stipendijas ārvalstu studentiem 01.09.2017. - 31.08.2018.), Kopīga publikācija recenzētā žurnālā WOS / Scopus, apgūstot jaunas metodes un jaunas pieejas

Ternopiļas V.Gnatjuka vārdā nosauktā nacionālā pedagoģijas universitāte, Ukrains
Kopīgs projekts "Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķieriem” un kopīgas publikācijas recenzētos WOS / Scopus žurnālos, jauns projekta priekšlikums (2017–2019), EUR 40, 000.000

Tartu Universitāte, Igaunija
Kopīgais INTERREG projekts: - (Test - 4 - SME), laboratoriju tīkla izveide jaunu produktu testēšanai (2017-2020) EUR 160, 000.000

Valsts zinātniski pētnieciskais institūts Dabas pētījumu centrs (NRC), Lietuva
Kopprojekts EUREKA “Inovatīva daudzfunkcionāla integrēta silīcija dioksīda ar sukcinītu biotekstila materiāla izstrāde un tā ietekmes uz biosistēmām identifikācija" (IFSITEX!) kopīgas publikācijas, biotestēšanas sistēmu izstrāde biotekstila biotestēšanai, 2018-2021., EUR 150, 000.00

Nacionālā Baltkrievijas zinātņu akadēmija, Baltkrievija
Kopprojekts "Latvijas un Baltkrievijas lāceņu (Rubus chamaemorus L.) ģenētisko resursu izvērtēšana sugas saglabāšanai un selekcijai"(2019 -2021), kopīgas publikācijas EUR 40,000.000

Helsinku Universitāte, Somija
Sadarbība Apvārsnis 2020 projektā “European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS” (eLTER PLUS) par ekosistēmu pārvaldību un to  pakalpojumu nodrošināšanu, 2020-2025. 

Helmholca Vides pētījumu centrs (UFZ), Vācija
Sadarbība Apvārsnis 2020 projektā eLTER PPP, “eLTER Preparatory Phase Project” ar mērķi ir nodrošināt sabiedrību ar zinātniski pamatotu informāciju par vides izmaiņām ilgtermiņā, izveidojot un stiprinot Viseiropas pētniecības infrastruktūru. 2020-2025.

 

Latvijas Augstskolas

Daugavpils Universitāte
Doktora darbu vadīšana, kopīgas publikācijas, konferenču organizēšana

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Kopīgi projekti, publikācijas, lekcijas, laboratorijas darbu vadīšana, pētniecības pakalpojumi grantu ietvaros (2013-2020)

LLU Agroresursu un ekonomikas institūts
Kopīgas publikācijas, projekti, pētniecības pakalpojumi.

LLU Dārzkopības institūts
Kopīgi projekti par kultivēšanas tehnoloģiju izstrādi (2013-2018), kopīgas publikācijas.

Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kopīgs projekts par videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi no skuju ekstrakta (2013-2020), kopīgas publikācijas

Organiskās sintēzes institūts
Kopīgs ESF projekts (2014-2015), kopīgas publikācijas

Rīgas Tehniskā universitāte
Kopīgi projekti, tVNPC ostarp INTERREG projekts laboratoriju tīkla izveidošanai (2017-2020)

RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Kopīgi projekti, zinātniskās grupas izveidošana urbānās vides kvalitātes izvērtēšanai (2013-2020)

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Sadarbības līgums par kviešu un miežu pavairošanu (2013-2015)

Ventspils Augstskola
Kopīgs INTERREG laboratoriju tīkla projekts (2017-2020)

AB Linas, Lietuva
Sadarbība EUREKA projektā IFSITEX realizācijā (2018 - 2021), inovatīvu biotekstilmateriālu izstrāde, EUR 49 000 000

A/S „Spodriba”
Šķidro mēslošanas līdzekļu sastāva izstrāde īpaši Ziemeļvalstu klimatiskajiem un agroķīmiskajiem apstākļiem. Minerālās barošanās līdzekļu “Vito” receptūru izstrāde dažādām augu kultūrām, konsultāciju sniegšana. 1998 -2016

SIA “Laflora” kūdras ražošanas uzņēmums 
Mineralizētas kūdras receptūru izstrāde izmantošanai dažādu augu kultūru audzēšanai, konsultāciju sniegšana

VAS “Latvijas valsts meži“
Sadarbības līgums par meža koku stādu minerālās barošanās monitoringu (2013-2020), zinātniskie pakalpojumi

“Rīgas Brīvosta“
Sadarbības līgums par ūdensputnu populāciju pētījumiem (2013-2021)

A/S “Putnu fabrika Ķekava“
Sadarbības līgums par karotinoīdu un A vitamīnu satura noteikšanu  vistu olu dzeltenumā un pielietošanu dējputnu barošanas kvalitātes novertēšanai (2016-2021)

SIA "JLU Technologies"
Kopīgi projekti - INTERREG (Test - 4 – SME); EUREKA (IFSITEX ) (2017-2021)

SIA "VISULO"
Kopīgs INTERREG projekts (Test – 4 – SME) (2017-2020)

SIA “Getliņi EKO”
Sdarbība ELAF atbalstītā pētījumā par  optimāliem augšanas apstākļiem segtajās platībās - siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm (2019-2021)

Z/s “Kliģēni”  
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par  optimāliem augšanas apstākļiem segtajās platībās - siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm (2019-2021)

Z/s “Lazdiņas”
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par ziemas ķiploku audzēšanas modernizāciju drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā, Z/s „Lazdiņas” (vadošais partneris)(2018-2020)

Z/s “Mazkūlīši” 
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par ziemas ķiploku audzēšanas modernizāciju drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā (2018-2020)

Z/s “Līgo" 
Sadarbība pētījumā par augšanas apstākļiu optimizēšanu segtajās platībās dažādām gurķu šķirnēm (2017-2019)

AS “Rankas Piens”
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par bionoārdāmo polimēru iegūšanu no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei (2019-2022)

SIA “Probiotika LV”
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par bionoārdāmo polimēru iegūšanu no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei (2019-2022)

SIA “Skoru dārzi”
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par bionoārdāmo polimēru iegūšanu no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei (2019-2022)

Auru pagasta zemnieku saimniecība “Pērles”
Sadarbība ELAF atbalstītā pētījumā par bionoārdāmo polimēru iegūšanu no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei (2019-2022)

Austrijas Vides aģentūra (EAA), Austrija
Kopīgs Apvārsnis  2020 projekts. Eiropas ilgtermiņa ekosistēma un sociāli ekoloģiskā pētniecības infrastruktūra eLTER. Projekta ietvaros ciešā sadarbībā ar 28 pētniecības institūcijām no 25 valstīm optimizētas metodes ilgtermiņa ekosistēmu izpētei. 2015 - 2019. EUR 49 000 000

Dabas aizsardzības pārvalde

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Medību saimniecības attīstības fonds (turētājs Zemkopības ministrija)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Enromoloģijas biedrība

Latvijas Dzērveņu audzētāju asociācija