Zinātniskie izdevumi

Kopš 2019 gada Bioloģijas institūts izdod LU konferences rakstu krājumu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta inovatīviem un lietišķiem pētījumiem bioloģijā un starpdisciplinārās jomās.

LU  80  starptautiskās zinātniskās konferences  rakstu krājums "'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā" , 4. sējums (2022)   https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61775​​​

LU  79.  starptautiskās zinātniskās konferences  rakstu krājums "'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā" , 3. sējums (2021)  DOI  https://doi.org/10.22364/iarb.2021

LU  78.  starptautiskās zinātniskās konferences  rakstu krājums "'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā" , 2. sējums (2020) ​​​ https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53311

LU  77.  starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums "Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā". 1. sējums (2019)  skatīt šeit

Latvijas Sarkanā grāmata ir sarkanā grāmata, kas apkopo datus par Latvijā reti sastopamiem un aizsargājamiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem.

1979.gadā institūts publicēja pirmo Latvijas PSR Sarkanās grāmatas izdevumu. LUBI glabājas Latvijas Sarkanās grāmatas pirmvariants (sk. attēlā) veidots vienā eksemplārā, tās teksts ir rakstīts mašīnrakstā uz tipogrāfijā iespiestām veidlapām. Lapas sastiprinātas pēc pārlapojamā galda kalendāra principa, lapas ir marķētas kategorijai atbilstošā krāsā. Tieši uz šī dokumenta pamata tiek pilnveidoti arī tās tipogrāfiskie varianti. Jaunākais pabeigtais sešu sējumu Latvijas Sarkanās grāmatas izdevums (galvenais redaktors prof. G. Andrušaitis) sagatavots latviešu un angļu valodā ar projekta „Life” līdzdalību kopš deviņdesmito gadu vidus.

Bioloģijas institūts nodrošina līdzsvarotu sistemātiskās botānikas kā zinātnes virziena pastāvēšanu un attīstību Latvijā, līdzšinējie pētījumu rezultāti publicēti monogrāfiskajā izdevumā Latvijas vaskulāro augu flora ([1]–[5]–13 1999–2015,2016→ Rīga). Rezultāti izmantoti zinātniski pētnieciskajos projektos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, piem., Atlas Florae Europaeae (1-16→, 1972-2013→, Helsinki), EuroMed Plant Base (2005→, Berlīne), Flora of the Baltic Countries (1–3, 1993– 2003, Tartu), The genus Oenothera L. in Eastern Europe (2004, Kraków).

Žurnāla aizsākumi meklējami Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Bioģeogrāfijas laboratorijā, vēlāk - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā prof. Māra Laiviņa vadībā un kopš 2015. gada – LVMI Silava.  Šobrīd rakstu krājums atrodas Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” paspārnē. Ar rakstu krājumā sošajām publikācijām var iepazīties arī internetā.