Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GoodWater IP )

LIFE GoodWater IP - Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status

LIFE18 IPE/LV/000014

The enhanced delivery of all four River Basin Management Plans (RBMPs) in Latvia is necessary to achieve the EU environmental objectives of the Water Framework Directive (2000/60/EC), which requires achievement of good ecological and chemical status or good ecological potential of all surface waters, and achievement of good quantitative and chemical status of groundwater. The European Commission has thrice evaluated Latvian RBMPs: in 2012, 2015 and 2018. A comparison of these assessments leads to the conclusion that Latvian river basin management efforts could be improved, and that more precise or detailed assessments and evaluations could better implement the measures laid down therein.

COORDINATOR  Latvian Environment, Geology and Meteorology Center

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7399#BENEF

Projekts LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību īsteno projektu LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19GIELV000857). 

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms apmēram 20 gadiem. Šajā laika posmā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību, apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.