Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GOODWATER IP)

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas darbinieki, kopš 2020. gada maija, iesaistīti vērienīgā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) realizācijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Vadošais partneris ir VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīti 19 partneri, no kuriem viens ir arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. 

Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekts LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību īsteno projektu LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19GIELV000857). 

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms apmēram 20 gadiem. Šajā laika posmā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību, apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.