Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros apstiprināts projekts Nr. LLI-533 “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” (TRANSWAT), kurā darbojas LU Bioloģijas institūta hidrobiologi.

No 2020. gada 1. oktobra Latvijas Universitāte sadarbībā ar vadošo partneri Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Lietuvas Enerģētikas institūtu (Lietuvos Energetikos Institutas) un Dabas pētījumu centru (Gamtos tyrimų centras) uzsāk īstenot INTERREG Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projektu “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” TRANSWAT LLI-533.

Projekta  mērķis ir nodrošināt vienotu pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu novērtēšanu un apsaimniekošanu, kuru hidromorfoloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte rada risku nesasniegt ES Ūdens struktūrdirektīvā noteiktos mērķus.

Projekta teritorijā ietilpst trīs pārrobežu upju baseini (Venta, Lielupe un daļa no Daugavas baseina), kuros daudzi ūdensobjekti nesasniedz labu ekoloģisko kvalitāti. Daži upju ūdensobjekti projekta teritorijā tiek klasificēti kā stipri pārveidoti, jo tajos atrodas hidroelektrostaciju (HES) kaskādes, kuru darbība izmaina upju dabisko hidroloģisko režīmu. Ezeru ūdensobjekti pārrobežas teritorijā pārsvarā ir izdalīti kā atsevišķi ūdensobjekti tikai Latvijā. Tā rezultātā ezeru ūdens kvalitātes monitorings un slodžu analīze šiem ūdensobjektiem tiek veikti tikai Latvijas teritorijā.

Projekts ietver divus galveno virzienus: (1) HES kaskāžu novērtēšanu un pārvaldību (2) pārrobežu ezeru ekoloģiskās kvalitātes un ekosistēmas veselības novērtēšanu un pārvaldību.

Sīkāk skatīt https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/62072/

TRANSWAT projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Kopējais projekta finansējums ir 607 466,51 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85 % apmērā (516 346,53 EUR)

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.10.2020. – 30.09.2022.)

Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas Universitāte un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dalīties