Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts iesniedzis sabiedriskajai apspriešanai dabas aizsardzības plānu aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava”

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts ir izstrādājis dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” Daugavpils (Augšdaugavas) un Krāslavas novados. Aicinām piedalīties dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas attālinātā sanāksmē 31. augustā plkst. 10.00   pievienošanās saite  

https://lu-lv.zoom.us/j/95532644960?pwd=d3F6NlJ1aU83QlFSRUNwOGxOYzhpZz09

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dibināts 1990. gadā ar kopējo platību 52098 ha, lai saglabātu izcilas kultūrainaviskas un dabas vērtības Daugavas ielejā, kopš 2004. gada tā ir Eiropas Savienības nozīmes Natura 2000 teritorija, 2008.g. izveidots dabas parks “Daugavas loki”, no 2011. gada Augšdaugava iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Plāna izstrādes laikā sertificēti sugu un biotopu eksperti veica teritorijas dabas vērtību inventarizāciju un izvērtēja ietekmes, riskus un apdraudējumus to turpmākajai saglabāšanai. Pirmo reizi teritorijai izstrādāts ainavu struktūrplāns, funkcionālais zonējums, kā arī tika izvērtēta tūrisma infrastruktūra un potenciāls.

Ainavu apvidū konstatēti 28 Eiropas Savienības nozīmes biotopi, izcila floras un faunas dažādība, kam pamatā ir unikālā un nemainītā Daugavas senieleja ar palieni, terasēm un gravām, kā arī ainavu apvidū ietilpstošie ezeri, straujteču upītes un skujkoku un platlapju meži. Dabas plāns izstrādāts turpmākiem 12 gadiem (2021.-2033.)..

Plašāk par plānu (https://failiem.lv/u/vv79cfy7s).

Prezentācijas skatīt šeit:  1. daļa;       2. daļa

 

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros

Dalīties