Caldesia parnassifolia audze. Foto: L. Grīnberga

LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga, augusta vidū apsekojot ezerus, kas atrodas uz Latvijas un Lietuvas robežas, atklāj Latvijai jaunu ūdensaugu sugu

LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga, augusta vidū apsekojot ezerus, kas atrodas uz Latvijas un Lietuvas robežas, atklāj Latvijai jaunu ūdensaugu sugu – Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Atradne ir uzskatāma par šīs sugas izplatības areāla tālāko ziemeļu punktu. Caldesia parnassifolia konstatēta aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, Medumu pagastā, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni 1 m dziļumā.

Caldesia parnassifolia ir cirveņu dzimtas suga, kas sastopama seklos ezeros un dīķos, kā arī purvainās vietās. Lai gan tai ir plašs izplatības areāls – sastopama Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā, reģionos, kur ir veikti pētījumi par tās izplatību (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā tiek uzskatīta par apdraudētu. Eiropā Caldesia parnassifolia ir reta un īpaši aizsargājama, iekļauta Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uzskatīta par izzudušu Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Slovēnijā un Šveicē un ir kritiski apdraudēta Polijā. Lietuvas dienvidu daļā līdz 2015. gadam bija zināmas trīs šīs sugas atradnes, par vienu no tām ir ziņas kopš 19. gs. sākuma. Divreiz suga atrasta 20. gs. vidū. Ezerā netālu no Baltkrievijas un arī Latvijas robežas 2015. gadā Lietuvas botāniķe Zofija Sinkevičiene konstatēja jaunu Caldesia parnassifolia atradni, kas līdz šim bija tālākais ziemeļu punkts sugas izplatības areālā.

Sugas noteikšanā palīdzību sniedza Zofija Sinkevičiene un Uvis Suško.

Ezeru apsekojums tika veikts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdens baseinu vienota pārvaldība” (TRANSWAT) ietvaros, lai novērtētu ezeru ekosistēmu stāvokli un ekoloģisko kvalitāti.

Izmantotā literatūra:

Gupta, A.K., Beentje, H.J. & Lansdown, R.V. 2018. Caldesia parnassifolia. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T162381A120123874. dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018- 2.RLTS.T162381A120123874.en

Sinkevičiene Z. 2016. Caldesia parnassifolia – not extinct in Lithuania. Botanica Lithuanica 22(1): 49-52.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas Universitāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dalīties