Foto: L. Grīnberga

2022. gada novembrī LU BI Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieki sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāka darbu LVAFA atbalstītā projektā „Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei”.

Lai panāktu labu saldūdeņu ekosistēmu stāvokli, kā arī efektīvi izmantotu ierobežotos resursus, Eiropas Savienībā tiek virzīta ideja saskaņot Biotopu direktīvas un Ūdeņu Struktūrdirektīvas vajadzībām veikto monitoringu un kvalitātes vērtēšanu. Šis projekts ir viens no pirmajiem soļiem šajā virzienā. Projektā plānots digitalizēt Dabas skaitīšanas laikā apsekoto biotopu posmus un, izmantojot ĢIS, grupēt saldūdeņu biotopus, lai sniegtu priekšlikumus biotopu monitoringa tīkla izveidei un tā harmonizācijai ar virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa tīklu. Uz Dabas skaitīšanas apsekojumu vietu pamata tiks veidots saldūdeņu biotopu monitoringa tīkls, veicot vairākus uzdevumus: izvērtēt upei nepieciešamo monitoringa vietu skaitu atkarībā no upes sateces baseina laukuma un izvēlēties atbilstošākās vietas, salīdzināt tās ar virszemes ūdeņu monitoringa staciju atrašanās vietām, izvērtēt iespējamību apvienot saldūdeņu biotopu monitoringu vietas ar zivju un bezmugurkaulnieku uzskaites vietām, kā arī veikt saldūdeņu biotopu poligonu grupēšanu.

Projekta realizācijas laiks: 31.10.2023.

LVAFA atbalstīts projekts „Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei” (līguma Nr.1-08/42/2022)

Dalīties