Klajā nākusi Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijas zinātnieku sagatavotā grāmata “Augu minerālās barošanās diagnostika un mēslošanas optimizācija”. Kolektīvo monogrāfiju 2023. gadā izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

Grāmata sagatavota, izmantojot galvenokārt Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijas ilggadēja vadošā pētnieka un valsts emeritētā zinātnieka Dr. biol. V. Nollendorfa publikācijas un vairāk nekā 45 darba gados iegūtās izstrādnes un atziņas, kā arī pārējo Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijas zinātnieku – Dr. biol. Anitas Osvaldes, Dr. biol. Guntas Čeksteres, Dr. biol. Anda Karlsona un Mg. env. sc. Lauras Āboliņas – pēdējo gadu pētījumu rezultātus. Grāmatā iztirzāti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.

Augu minerālās barošanās likumsakarības ir komplicētas, jo cieši saistītas gan ar augā notiekošajiem fizioloģiskajiem procesiem, gan augšanas vides apstākļiem. Tāpēc pētījumi augu minerālās barošanās jomā, kas sākti pirms daudziem gadsimtiem, turpinās joprojām.

Grāmata būs palīgs un informatīvs avots visiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar kultūraugu minerālo barošanos, tās komplekso diagnostiku, svarīgiem aspektiem augu mēslošanā, gan praktiķiem, gan izglītībā un zinātnē strādājošajiem. Grāmata izmantojama arī kā mācību līdzeklis studentiem augu fizioloģijas jomā. Grāmatā apskatīti galvenokārt dažādi kultūraugi (dārzeņi, laukaugi, ogulāji, puķes un kokaugi), kā arī minerālās barošanās diagnostikas metodes, augsnes reakcijas optimizēšana un ūdens kvalitātes nozīme. Dota praktiski noderīga informācija – mēslošanas devu aprēķini, dažādi pārrēķinu koeficienti u. c.

Dalīties