L. Grīnberga

2023. gada oktobrī LUBI Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieki sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāka darbu LVAFA atbalstītā projektā “ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciāli papildus izdalāmo apakšvariantu izpēte” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/80/2023).

Projekta mērķis ir precizēt ES īpaši aizsargājama biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciālos apakšvariantus un upju tipu izdalīšanas kritērijus, analizējot pieejamo literatūru un datus, kā arī pētot dabā strauji tekošas upes ar dominējošu smilšainu substrātu un nabadzīgu floristisko sastāvu, purvu upes un mazās piejūras upes. Plānots veikt šo upju padziļinātu izpēti, ievācot un analizējot papildus makrozoobentosa, makrofītu un hidromorfoloģijas datus.

Projekta gaitā plānots sagatavot rekomendācijas, lai uzlabotu upju biotopu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanu nākotnē. ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciālajiem apakštipiem tiks izveidoti apraksti, kā arī definēti kvalitātes kritēriji un kvalitātes klašu robežvērtības.

Projekta realizācijas laiks: līdz 30.09.2024.

Projekta kopējās izmaksas: 24 539,00 €.

Dalīties