Hidrobioloģijas laboratorijas komanda noslēgusi LVAFA atbalstītu projektu “Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei”.

LU Bioloģijas institūta pētnieku komanda ciešā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem ir realizējuši Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītu projektu “Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei”. Projekta rezultāti ir pirmais solis ceļā uz harmonizētas monitoringa sistēmas un ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas sistēmas izstrādi Eiropas Savienības Biotopu direktīvas un Ūdeņu struktūrdirektīvas ziņošanas vajadzībām.

Projekta sākuma posmā tika digitalizēta no Dabas aizsardzības pārvaldes saņemtā informācija par “Dabas skaitīšanas” laikā apsekotajiem ES nozīmes saldūdeņu biotopiem. Datu tabulās ievadīta informācija par apsekotajām 1719 upju un 955 ezeru transektēm visā Latvijas teritorijā.

Balstoties uz “Dabas skaitīšanā” un šajā projektā iegūtajiem datiem, tika izstrādāta biotopu poligonu grupēšana četriem upju un sešiem ezeru biotopu vai to variantu veidiem. Grupējot tika apvienoti līdzīgi ezeri un upes, ņemot vērā tādus kritērijus kā biotopa kvalitāte, atrašanās Natura 2000 tīklā, antropogēnās slodzes un citus faktorus.

Projektā izstrādāti priekšlikumi, lai virzītos uz harmonizētu virszemes ūdeņu ekoloģisko un biotopu monitoringu. Iegūtos rezultātus varēs izmantot Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, lai uzlabotu ūdeņu monitoringu un efektīvi izmantotu ierobežotos finanšu un cilvēkresursus.

Dalīties