Botānikas laboratorija

Adrese: Kronvalda bulvāris 4; Rīga

Telefons: +371 67945438

Laboratorijas vadītājs: Dr. biol  Ieva Roze

Informācija apmeklētājiem:
* Botānikas laboratorija atrodas Bioloģijas institūtā (Kronvalda bulvāris 4; Rīga);
* Herbārijs pieejams darbam darbadienās;
* papildinformāciju iespējams saņemt zvanot: telefons 67945438

Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijs (LATV)
LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijs (LATV) ir viens no lielākajiem herbārijiem Latvijā. Dibināts 1951. gadā. Kolekcijā atrodas apmēram 180 000 vaskulāro augu herbārija eksemplāru. Kolekciju veido, galvenokārt, Latvijas augi, nedaudz pārstāvēta Amerikas, Eiropas un Āzijas flora.

Herbārija kolekcija ir zinātnisko pētījumu bāze, kas saistīti ar Latvijas floras izpēti un tās aizsardzību, kā arī studentu apmācībai.
Herbārijā iespējamas arī ekskursijas .
Bez kolekcijas Herbārijā ir arī bibliotēka, pārsvarā dažādu reģionu Floras, monogrāfijas taksonu sistemātikā un nomenklatūras rokasgrāmatas.

Herbāriju iespējams apmeklēt darbadienās, vēlams iepriekš pieteikt apmeklējumu.

Latvijas nacionālā floras datu bāze (LNFDB)

Latvijas nacionālajā floras datu bāzē atrodas dati par Latvijas floras (vaskulāro augu) taksoniem, kurus reģistrējuši LU BI Botānikas laboratorijas botāniķi 55 gadu ilgā floras pētniecības laikā.

Galvenie informācijas nesēji ir:

* LU BI Botānikas laboratorijas Herbārija (LATV) datu banka

* Floras izpētes maršrutu taksonu saraksti (apm. 4000 saraksti, katrā 971 latīnisko sugu nosaukumu saīsinājumi)
* Floras izpētes kvadrātu kartogrāfiskais materiāls (1017 kvadrāti, kvadrāta lielums ~ 7×10 km)
* Latvijas vaskulāro augu zīmējumu kolekcija

Kopš 1995. gada LNFDB tiek pārveidota par elektronisko datu bāzi. Aptuveni 1/3 no datu daudzuma ir datorizēti.

 Projekti

1.       Biological diversity – impacts, functions and protection. Subproject: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās” University of Latvia, 2016-2020.

2.       Euro+Med Plantbase. Botanical Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem. Berlin. 2005 →

3.       Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. The Committee for Mapping the Flora et Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki. 1972→.

4.       Vascular Flora and Vegetation of Latvia. Project of Science Council of Latvia. 2010-2012. (Before: Vascular Flora of Latvia. 1990-2009).

5.       Development of a conceptual model for evaluation of the pressure of socioeconomic factors on biodiversity in the long term research model region in Latvia. Subproject: ’Ecosystems and biodiversity of the model region’. Cooperation project of Science Council of Latvia. 2010-2013.

6.       Dendroflora of Latvia. Foundation of Forest Development. 2007.

7.       Effect of climate changes on the nature of Latvia. Project of Science Council of Latvia. 2006-2009.

8.       Biological grounds for preserving the rare and protected plants species in coastal areas of Latvia. National Botanical Garden of Latvia. 2005.

9.       The genus Oenothera L. in Eastern Europe. Kraków. 2004.

10.   Giant Alien: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe (Denmark). Within 5th European Commission program „EESD – energy, environment and sustainable development’, Agreement No. EVK-CT-2001-00128. 2003-2004.

11.   Red Data Book of Latvia: Rare and endangered plant and animal species. European Commission Project ‘LIFE’. 2003.

12.   Biodiversity of the nature of Latvia and rational development of ecosystems. Project of Science Council of Latvia. 2002-2005.

13.   National Botanical Nomenclature. Science Council of Latvia. 1997-2008.

Personāls:

Vārds, Uzvārds

 Akadēmiskais  amats, zin. grāds

 Pētījumu

  virzieni

 e-pasts

Ieva Akmane (Rūrāne)

 Dr. biol., vadošais pētnieks

Latvijas flora

 ieva.akmane@lu.lv

Ieva Roze Dr. biol., pētnieks Latvijas flora ieva.roze@lu.lv

Biruta Cepurīte

M. Sc. , pētnieks

Latvijas flora

biruta.cepuite@lu.lv

Nora Rustanovica

M.Sc., zinātniskais asistents

Latvijas flora

 nora.rustanovica@lu.lv

Osvalde, A., Jakobsone, G., Akmane, I., Svilāns, A., Dubova, I. 2021. Dianthus superbus as a critically endangered species in Latvia: evaluation of its growth conditions and conservation possibilities. AoB Plants:13, (5), Article Number: plab051. https://doi.org/10.1093/aobpla/plab051,

Akmane, I. 2020. A taxonomic revision of crucifers family Cruciferae Juss. in the flora of Latvia. The Doctoral thesis. Daugavpils University.  184 pp. (in Latvian)

Rūrāne, I., Roze, I. 2019. Genus Lepidium L. in the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 19(2): 191-198.

Rūrāne, I., Roze, I., 2018. Barbarea arcuata as a potentially expansive species in agricultural landscapes in Latvia. Research for Rural Development 2018, Annual 24th International Scientific Conference Proceedings, 2, 7-11. doi: 10.22616/rrd.24.2018.044

Rūrāne, I., Evarts-Bunders, P., Nitcis, M. 2018. Distribution trends of some species of family Brassicaceae in Latvia. Botanica, 24(2), 124-131.; doi: 10.2478/botlit-2018-0012.

RURANE, I., STRAZDIŅA, L. and TOMSONE, S., 2016. Dracocephalum ruyschiana L. propagation using in vitro technology: poster. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34913

Rūrāne I. 2015. Genus Hesperis L. in the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 15, 2: 343-348.

Rūrāne I., Roze I. 2015. Genus Sisymbrium L. (rockets) in the flora of Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 69, 1/2: 38-44.

Rūsiņa S., Gavrilova Ģ,. Roze I., Šulcs V. 2014. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68, 1/2: 68-79.

Rūrāne I., Roze I. 2013. Systematic studies on Draba L. (Cruciferae Juss.) in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 13, 1: 95-99.

Roze I., Rūrāne I. 2013. Revision of genus Vicia L. in the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 13, 1: 85-93.

Roze I. 2015. Latvijas vaskulāro augu flora, 13: Pākšaugu dzimta (Leguminosae) / Grām.: Atb. red. V. Šulcs. – Salaspils: LU Bioloģijas institūts, VII-XIV + 170 lpp.

Cepurīte, B. 2014. Latvijas vaskulāro augu flora, 12: Graudzāļu dzimta (Gramineae) I / Grām.:  Atb. red. V. Šulcs. – Rīga: LU Bioloģijas institūts, VII-XIV + 158 lpp.

Laiviņš M., Gavrilova Ģ., Medene A. 2013. Veģetācijas struktūra un attīstība Engures ezera sateces baseinā. Grām.: M. Kļaviņš, V. Melecis (red.) Cilvēks un daba : Engures ekoreģions. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 174.-198. lpp.

Gavrilova, Ģ. and Šulcs, V. 2013.  Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus) [data concerning Latvia region]. A. Kurtto, A.N. Sennikov, R. Lampinen, (eds.).  Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe, 16. Committee for Mapping Flora et Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki.168 pp.

Cepurīte, B. 2014. Vascular flora of Latvia 12: Grass family (Gramineae.) Book:Editor in chief V. Šulcs. – Riga: Institute of Biology, University of Latvia, VII-XIV + 158 pp. (in Latvian)

Rūsiņa S., Gavrilova Ģ,. Roze I., Šulcs V. 2014. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68(1/2), pp.  68-79.

Rūrāne I., Roze I. 2013. Systematic studies on Draba L. (Cruciferae Juss.) in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 13(1) pp. 95-99.

Roze I., Rūrāne I. 2013. Revision of genus Vicia L. in the flora of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 13(1) pp. 85-93.

Gavrilova Ģ. 2011. Vascular flora of Latvia, 11: Pondweed – Potamogeton (Potamogetonaceae). Book: Editor in chief V. Šulcs. Riga: Institute of Biology, University, XIV + 82 pp. (in Latvian)

Gavrilova Ģ., Laiviņš M., Priede A., Medene A. 2011. Alien flora in Lake Engure Nature Park. Proceedings of the Academy of Science of Latvia. Section B, 65(5/6), pp. 154-163.

Laiviņš M., Bice M., Krampis I., Knape Dz., Šmite D., Šulcs V. 2009. Atlas of Latvian woody plants. Riga, Publishing house SIA Mantojums, Ltd, 606 pp.

Cepurīte B. 2008. Vascular flora of Latvia, 10: Pigweed family (Amaranthaceae), Poppy   family (Papaveraceae), Fumitory family (Fumariaceae), Purple-loosestrife family (Lythraceae), Gentian family (Gentianaceae), Bogrean family (Menyanthaceae), Dodder family (Cuscutaceae).Book: Editor in Chief V. Šulcs. Riga: Institute of Biology, University. VII-XIV + 81 pp. (in Latvian)

Roze I. 2008. Peas (Lathyrus L.) in the flora of Latvia. Latvijas Veģetācija, 16: 5-18. (in Latvian)

Gavrilova Ģ. 2007. Vascular flora of Latvia, 9: Lady’s-mantle – Alchemilla L. (Rosaceae). Book: Editor in Chief V. Šulcs. Riga: Institute of Biology, University, XIV + 54 pp. (in Latvian)

Cepurīte B. 2006. Vascular flora of Latvia, 8: Labiatae (Mint family).Book: Editor in Chief V. Šulcs. Riga: University of Latvia. VII-XIV + 121 pp. (in Latvian)

Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Quercus rubra L. forest stands in Šķēde forest region. Proceedings of the University of Agriculture of Latvia, 17 (312) pp. 78-87.

Roze I. 2006. Bird’s-foot-trefoil Lotus L. in the flora of Latvia. Proceedings of the Academy of Science of Latvia. Section B, 60(2/3), pp. 92- 97.

Cepurīte B. 2005. Vascular flora of Latvia, 7: Orchidaceae (Orchid family). Book: Editor in Chief V. Šulcs. Riga: University of Latvia, 2005. XIV + 74 pp. (in Latvian)

Gavrilova Ģ. 2004. Vascular flora of Latvia, 6: St. John’s-wort family (Hypericaceae), Stonecrop family (Crassulaceae), Saxifrage family (Saxifragaceae), Crane’s-bill family (Geraniaceae). Book: Editor in Chief V. Šulcs. Riga: Institute of Biology, University of Latvia, XIV + 90 pp.

Rostański K., Šulcs, V. 2004. Oenothera in Latvia. Book: Ludwik Frey (ed.), The genus Oenothera in Eastern Europe. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, pp. 45-56.

Roze I. 2004. Kidney Vetch Anthyllis L. in the flora of Latvia. Proceedings of the Academy of Science of Latvia. Section B, 58(2) pp. 61- 69.