Ģeobotānikas laboratorija

Adrese: Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
e-pasts: liene.aunina@lu.lv

Laboratorijas vadītājs: Dr.biol. Liene Auniņa
Ģeobotānikas laboratorija dibināta 2007. gada 17. aprīlī ar mērķi izveidot Latvijas augāja izpētes centru.

Laboratorijas pētnieciskais virziens ir saistīts ar 1) Latvijas augāja un augu sabiedrību aprakstīšanu, klasifikāciju, kā arī dabisko un antropogēno faktoru ietekmi uz šo sabiedrību struktūru, izplatību un attīstību, 2) reto augu sugu izplatību ietekmējošo faktoru izpēti un modelēšanu.

Ģeobotānikas pirmsākumi Latvijā meklējami jau 1950. gados, kad LU Bioloģijas institūtā tika uzsākta Latvijas veģetācijas izpēte.  

Esam vienmēr atvērti starptautiskai sadarbībai augstāk minētajos pētījuma virzienos.

Projekti

Biological diversity – impacts, functions and protection. Subproject: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās” University of Latvia, 2016-2018.

2013.-2015. ESF projekts „ Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST)” Nr. 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 (vadītāja doc. Gunta Spriņģe, 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044; finansējuma avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija).

Rakstu krājumi

Latvijas Veģetācija

Žurnāla aizsākumi meklējami Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Bioģeogrāfijas laboratorijā, vēlāk - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā prof. Māra Laiviņa vadībā un kopš 2015. gada – LVMI Silava. Šobrīd rakstu krājums atrodas Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” paspārnē. Ar rakstu krājumā esošajām publikācijām var iepazīties arī internetā (http://www.silava.lv/Mezzinatne/latvijas-veetcija.aspx).

 

APOLINARSKA, K., OBREMSKA, M., AUNIŅA, L., GALKA, M. 2018. Response of the aquatic plants and mollusc communities in Lake Kojle (central Europe) to climatic changes between 250 BCE and 1550 CE. Aquatic Botany, 148, 35-45. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304377017302449 

MEŽAKA, A., PRIEDE, A., DOBKEVIČA, L., BADER, M.Y . 2018. Environmental controls of raised-bog vegetation in the Baltic boreo-nemoral zone. Folia Geobotanica, 53 (1), pp 1–15. 

MEZAKA, A., AUNINA, L., BAMBE B., KUKARE, I., KLUSA, J., LIEPINA, L., OPMANIS, A., OLEHNOVICA, E., PAKALNE, M., STRAZDINA, L. 2018. Bryophytes in the southern part of Lielie Kangari nature reserve, Central Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 18 (2):243-253.

GAŁKA, M., AUNINA, L., FEURDEAN, A., HUTCHINSON, S., KOŁACZEK, P. and APOLINARSKA, K., 2017. Rich fen development in CE Europe, resilience to climate change and human impact over the last ca. 3500 years. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 473, pp. 57-72.

PETERKA, T., HÁJEK, M., JIROUŠEK, M., JIMÉNEZ-ALFARO, B., AUNINA, L., BERGAMINI, A., DÍTĚ, D., FELBABA-KLUSHYNA, L., GRAF, U., HÁJKOVÁ, P., HETTENBERGEROVÁ, E., IVCHENKO, T.G., JANSEN, F., KOROLEVA, N.E., LAPSHINA, E.D., LAZAREVIĆ, P.M., MOEN, A., NAPREENKO, M.G., PAWLIKOWSKI, P., PLESKOVÁ, Z., SEKULOVÁ, L., SMAGIN, V.A., TAHVANAINEN, T., THIELE, A., BIŢǍ-NICOLAE, C., BIURRUN, I., BRISSE, H., ĆUŠTEREVSKA, R., DE BIE, E., EWALD, J., FITZPATRICK, Ú., FONT, X., JANDT, U., KĄCKI, Z., KUZEMKO, A., LANDUCCI, F., MOESLUND, J.E., PÉREZ-HAASE, A., RAŠOMAVIČIUS, V., RODWELL, J.S., SCHAMINÉE, J.H.J., ŠILC, U., STANČIĆ, Z. and CHYTRÝ, M., 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, 20(1), pp. 124-142.

GALKA, M., AUNIŅA, L., TOBOLSKI, K. and FEURDEAN, A., 2016. Development of Rich Fen on the SE Baltic Coast, Latvia, during the Last 7500 Years, Using Paleoecological Proxies: Implications for Plant Community Development and Paleoclimatic Research. Wetlands, pp.1-15.

AUNIŅA, L. and AUNIŅŠ, A., 2015. Limiting climatic actors and habitats of Erica tetralix at the eastern edge of its distribution range. Nordic Journal of Botany, 33(5), pp. 624-632.

LANDUCCI, F., ŘEZNÍČKOVÁ, M., ŠUMBEROVÁ, K., CHYTRÝ, M., AUNINA, L., BIŢĂ-NICOLAE, C., . . . WILLNER, W. 2015. WetVegEurope: A database of aquatic and wetland vegetation of europe. Phytocoenologia, 45(1-2), 187-194. doi:10.1127/phyto/2015/0050

JIMENEZ-ALFARO, B.,HAJEK, M., EJNAES, R., RODWELL, J., PAWLIKOWSKI, P., WEEDA, EJ., LAITINEN, J., MOEN, A., BERGAMINI, A., AUNINA, L., SEKULOVA, L., TAHVANAINEN, T., GILLET, F., JANDT, U., DITE, D., HAJKOVA, P., CORRIOL,, G. KONDELIN, H. and DIAZ, T.E. 2014. Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe. Applied vegetation science, 17(2), pp. 367-380.

LAIVINS, M., ČEKSTERE, G., MEDENE, A. and DONIS, J., 2014. Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure Catchment Area. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 68(1-2), pp. 80-92.

MEDENE, A. 2013. Biodiversity of Forest stand in Catcment area of the like Engure, Acta BIologica Universitatis Daugavpiliensis, 13(1), pp. 63-68.

RŪSIŅA, S., PUŠPURE, I. and GUSTIŅA, L. 2013. Diversity patterns in transitional grassland areas in floodplain landscapes with different heterogeneity. Tuexenia,  33, pp. 347-369.

CEKSTERE, G., LAIVINS, M. and OSVALDE, A. 2013. Destruction of young Fraxinus excelsior L. stands and mineral nutrition status in Latvia, a pilot study. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 13(1), pp 31-43.