eLTER PPP, “eLTER Preparatory Phase Project”

 

eLTER PPP, “eLTER Preparatory Phase Project”

Projekta vadošais partneris - UFZ, Germany

Konsorcijs - 27 institūcijas no 24 valstīm

Budžets: 4 miljoni € 

Ilgums: 60 mēneši Februāris 2020 - Janvāris 2025)

Vadītājs no LU - profesors, Dr. biol. Viesturs Melecis. 

eLTER RI (Research Infrastructure) ir Viseiropas pētniecības infrastruktūra, kurai plānots sākt darboties 2027. gadā. Tā ir veidota, balstoties uz vairākās desmitgadēs pastāvošajām daudzu Eiropas valstu investīcijām īpašu ekoloģisko pētījumu tīklu, tai skaitā nacionālo LTER tīklu, Kritiskās zonas CZO (Critical Zone Observatories) un sociāli ekoloģisko pētījumu projektos. 162 pētniecības organizācijas atbalstīja eLTER RI izveides nepieciešamību, parakstot saprašanās memorandu, un 19 valstis ir oficiāli sniegušas politisku atbalstu eLTER RI izveidošanai. ELTER RI izveidošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar zinātniski pamatotu informāciju par vides izmaiņām ilgtermiņā, pie kam paveicot to vissrentablākajā veidā. ELTER RI pastāvīgi pilnveidos savus pakalpojumus un iespējas, lai apmierinātu ieinteresēto personu (stakeholders) vajadzības, kas rodas saistībā ar problēmām vides izmaiņu dēļ. Tādējādi tas nodrošinās Eiropai vadošo lomu pasaules mērogā ekosistēmu ekoloģijā. eLTER PPP izstrādās RI vīziju un misiju, stratēģiskās sadarbības shēmas, veiks ietekmes analīzi; izplānos un, saskaņos ar ieinteresētajām personām pārvaldības struktūru, koordinēs vienmērīgu pāreju no sagatavošanas fāzes uz darbības uzsākšanu juridiskas personas statusā, skaidri identificējot riskus un riska samazināšanas pasākumus; sagatavos izmaksu un ieguvumu analīzi, pilnu RI finanšu plānus vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvai, saskaņojot tos ar ieinteresētajām personām; definēs prasības Centrālajām struktūrām un dienestiem, identificēs galvenā biroja (Head Office) un citu Centrālo struktūru atrašanās vietas, pakalpojumu jomas un lēmumu pieņemšanas procesus; izstrādās eLTER RI tehniskās specifikācijas nacionālās pētniecības infrastruktūrām, eLTER standarta novērojumu un pētījumu vietu kategorijas un izveidos to marķēšanas sistēmu; attīstīs un izveidos saziņas, informācijas izplatīšanas un mārketinga struktūras, iesaistot eLTER zinātnisko lietotāju kopienu un citas projektā tieši neiesaistītas lietotāju grupas.

 

eLTER PLUS “European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS”

 eLTER PLUS “European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS”

Galvenais partneris -  Helsinku Universitāte

 2020. gada 1. februāris -    2025 gada 31. janvāris

Vadītājs no LU - Profesors Dr. biol. Viesturs Melecis

Ekosistēmu pārvaldību un to  pakalpojumu nodrošināšanu mūsdienas  kavē  nepilnīgās zināšanas par ekosistēmu uzbūvi un funkcionēšanu, kā arī  sadrumstalotā ekoloģisko pētījumu struktūra, kur dominē  šaura disciplināra pieeja. Trūkst holistiskas izpratnes par sarežģītām ekoloģiskām un, it īpaši, sociāli ekoloģiskām sistēmām. Šo trūkumu novēršanai šobrīd  Horizon2020 projekta  ietvaros tiek veidota apvienotā Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu tīkla (Europe LTER network), Kritiskās zonas  novērojumu sistēmas CZO (Critical Zone Observatories) un socioekoloģisko sistēmu pētījumu (LTSER  platforms) apvienota pētniecības infrastruktūra (eLTER RI). Šo iniciatīvu atzinīgi novērtēja Eiropas pētniecības infrastruktūras stratēģijas forums (ESFRI), atzīstot, ka tai ir potenciālas iespējas novērst disbalansu Eiropas vides pētniecības infrastruktūrā. Projekta eLTER PLUS galvenais mērķis ir atvērt un paplašināt Eiropas LTER pētniecības iespējas un starptautisko ietekmi, iesaistot pašreizējos un jaunus lietotājus, attīstot starpdisciplinārus  pētījumus, veikt eLTER pētījumu vietu  un platformu pārprojektēšanu un standartizētas novērojumu sistēmas izveidošanu. eLTER PLUS projekta ietvaros tiks veikta topošās RI veiktspējas pārbaude un reālā laikā novērtēta un stiprināta tās funkcionēšana. Projekts turpinās attīstīt un  padziļināt starpvalstu sadarbību  un sabiedrībai nozīmīgu zinātņietilpīgu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par ilgtermiņa ekoloģisko procesu norisi Eiropā. Projekta  uzmanības centrā ir 35 izraudzīto intensīvo pētījumu vietu (Master sites) un 50 platformu (LTSER platforms), kurās tiek veikti socioekoloģiski pētījumi, izmantošana sauszemes, saldūdens un piekrastes ekosistēmu ilgtermiņa pētījumos, lai noskaidrotu  ekoloģisko un sociāli ekoloģisko sistēmu atbildes uz globāli nozīmīgām vides izmaiņām un to spēju nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus. Izmantojot kopīgi izstrādātu starpdisciplināru un ar ieinteresētajām personām (stakeholders) vietējā, reģionālā un Viseiropas līmenī saskaņotu pētījumu plānu, projekta ietvaros realizētā sistēmiskā pieeja nodrošinās  zinātnisku informāciju svarīgu ar vides politiku saistītu problēmu risināšanai.

 

elter un Advance-eLTER

 Long-Term Ecosystem Research  (ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi) 

  1. HORIZON  2020 projekts eLTER - Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu izpētes un socioekoloģisko pētījumu infrastruktūra (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure).  (2015. - 2019. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).
  2. HORIZON2020 projekts Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI” (2016.-2018. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).

Lai atbildētu uz neatliekamiem jautājumiem par vides izmaiņām pasaulē uz straujo sociālo un ekonomisko procesu fona, ir nepieciešams izveidot kolektīvu vides pētniecības infrastruktūru. eLTER projekta pamatmērķis ir attīstīt Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu vietas un socioekoloģisko pētījumu platformas, lai nodrošinātu  to spēju veikt  augstas kvalitātes pētniecību  un pētnieku neierobežotu pieeju pētniecības infrastruktūrai.  eLTER galvenie uzdevumi un to realizācijas metodes ir : 1) identificēt pētnieku vajadzības pēc pētniecības infrastruktūras, kas nepieciešama sabiedrībai  aktuālu ekoloģisko un vides problēmu risināšanai, konsultējoties ar ieinteresētajiem pārstāvjiem no zinātnes, politikas un biznesa aprindām un izvērtējot sasniedzamās perspektīvas; 2) racionalizēt  Viseiropas ekosistēmu un socioekoloģisko pētījumu tīklu, optimizējot pētījumu izmaksas, lai tas spētu risināt daudzveidīgus ekosistēmu  izpētes jautājumus sadarbībā ar citām Eiropas pētniecības infrastruktūrām,tādām kā LifeWatch; 3) attīstīt datu integrācijas sistēmas un nodrošināt virtuālo pieeju LTER datiem caur īpaši izveidotiem datu mezglupunktiem, nodrošināt  piekļuvi datiem, kas nepieciešami  svarīgu pētniecības problēmu risināšanai, izmantojot datu integrācijas platformas; 4) veicināt sabiedrībai nozīmīgas, pielietojamās  un plaši izmantotas daudzveidīgas ekoloģiskās informācijas,  datu  un analītisko pakalpojumu izmantošanu caur mērījumu datu attālinātas pārraides sistēmām, analītiskos  pakalpojumus un modelēšanas izmantošanu  dažādu attīstības scenāriju novērtēšanai, kā arī jaunu mērījumu tehnoloģiju ieviešanu. Eiropas LTER un Eiropas kritiskās zonas (European Critical Zone) kopiena sadarbosies šo mērķu sasniegšanā.  162 pētījumu vietas 22 valstīs nodrošinās  ilgtermiņa datus vides izmaiņu trendu analīzei, atsevišķām datu rindām sasniedzot 100 gadu garumu. Testpiemēros, kur šie dati tiks izmantoti, tiks risināta virkne vides un sociālo jautājumu, tādejādi  nodrošinot  inovatīvas pieejas pētniecības tīkla sniegtajos pakalpojumos un tīkla konceptuālajā attīstībā.  Projektā paredzētās "LTER infrastruktūras" izveidošana dos iespēju veikt  galveno ekosistēmu un sociāli ekoloģisko sistēmu izpēti Eiropas mērogā,  nodrošinot uz  zināšanām balstītu lēmumu pieņemšanu dažādos līmeņos.