Ilter

Starptautiskie sadarbības un tīklu projekti

 Long-Term Ecosystem Research  (ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi) 

  1. HORIZON  2020 projekts eLTER - Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu izpētes un socioekoloģisko pētījumu infrastruktūra (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure).  (2015. - 2019. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).
  2. HORIZON2020 projekts Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI” (2016.-2018. g.) (Zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis).

Lai atbildētu uz neatliekamiem jautājumiem par vides izmaiņām pasaulē uz straujo sociālo un ekonomisko procesu fona, ir nepieciešams izveidot kolektīvu vides pētniecības infrastruktūru. eLTER projekta pamatmērķis ir attīstīt Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu vietas un socioekoloģisko pētījumu platformas, lai nodrošinātu  to spēju veikt  augstas kvalitātes pētniecību  un pētnieku neierobežotu pieeju pētniecības infrastruktūrai.  eLTER galvenie uzdevumi un to realizācijas metodes ir : 1) identificēt pētnieku vajadzības pēc pētniecības infrastruktūras, kas nepieciešama sabiedrībai  aktuālu ekoloģisko un vides problēmu risināšanai, konsultējoties ar ieinteresētajiem pārstāvjiem no zinātnes, politikas un biznesa aprindām un izvērtējot sasniedzamās perspektīvas; 2) racionalizēt  Viseiropas ekosistēmu un socioekoloģisko pētījumu tīklu, optimizējot pētījumu izmaksas, lai tas spētu risināt daudzveidīgus ekosistēmu  izpētes jautājumus sadarbībā ar citām Eiropas pētniecības infrastruktūrām,tādām kā LifeWatch; 3) attīstīt datu integrācijas sistēmas un nodrošināt virtuālo pieeju LTER datiem caur īpaši izveidotiem datu mezglupunktiem, nodrošināt  piekļuvi datiem, kas nepieciešami  svarīgu pētniecības problēmu risināšanai, izmantojot datu integrācijas platformas; 4) veicināt sabiedrībai nozīmīgas, pielietojamās  un plaši izmantotas daudzveidīgas ekoloģiskās informācijas,  datu  un analītisko pakalpojumu izmantošanu caur mērījumu datu attālinātas pārraides sistēmām, analītiskos  pakalpojumus un modelēšanas izmantošanu  dažādu attīstības scenāriju novērtēšanai, kā arī jaunu mērījumu tehnoloģiju ieviešanu. Eiropas LTER un Eiropas kritiskās zonas (European Critical Zone) kopiena sadarbosies šo mērķu sasniegšanā.  162 pētījumu vietas 22 valstīs nodrošinās  ilgtermiņa datus vides izmaiņu trendu analīzei, atsevišķām datu rindām sasniedzot 100 gadu garumu. Testpiemēros, kur šie dati tiks izmantoti, tiks risināta virkne vides un sociālo jautājumu, tādejādi  nodrošinot  inovatīvas pieejas pētniecības tīkla sniegtajos pakalpojumos un tīkla konceptuālajā attīstībā.  Projektā paredzētās "LTER infrastruktūras" izveidošana dos iespēju veikt  galveno ekosistēmu un sociāli ekoloģisko sistēmu izpēti Eiropas mērogā,  nodrošinot uz  zināšanām balstītu lēmumu pieņemšanu dažādos līmeņos.