Interreg Baltic Sea Region projekts TEST-4-SMI

Interreg Baltic Sea Region 

Projekts: Laboratoriju tīkla izveidošana MVU izstrādāto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtēšanai (angliski: Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs)

 Akronīms: TEST-4-SMI

Projekta mērķis ir izveidot inovāciju atbalsta tīklu Baltijas jūras reģionā (BJR), lai nodrošinātu MVU izgatavotās elektronikas produkcijas testēšanu un konsultēšanu par tās atbilstību starptautiskajiem standartiem agrīnās produktu izstrādes laikā.

Vadošais partneris: Tartu Universitātes Tartu Observatorija (Igaunija)

Projekta dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija un Somija

Kopējais budžets: 1,775300.00 eiro

Latvijas partneri: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola

Latvijas Universitātes budžets: 150 000 eiro.

Projekta LU daļas vadītāja Dr. biol. Dace Grauda (dace.grauda@lu.lv)

LU BI projekta grupa: Dr. sc. ing. Lada Bumbure, Dr. hab. biol. Dalius  Butkauskas, Dr. biol. Antons Kolodinskis, Msc Nikole Krasņevska and Msc Andra Miķelsone

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 25.05.2017. – 01.01.2021.

Projekta izpildes laikā Baltijas jūras reģionā tiks izveidots kompetences centru tīkls, MVU inovatīvo produktu, kas saistīti ar elektronikas precēm, dažādu parametru testēšanai un konsultēšanai, ar mērķi nodrošināt produktu atbilstību starptautiskajiem standartiem to agrīnas izstrādes laikā. Tas savukārt sekmētu to veiksmi globālajos tirgos, kur nepieciešama to pierādīta atbilstība standartiem, kas parasti prasa plašu produktu prototipu testēšanu. Testēšana agrīnā izstrādes stadijā dos iespēju izvairīties no neveiksmēm vēlākos posmos, un līdz ar to tā var būt ārkārtīgi rentabla. TEST-4-SME tīkla dalībnieki ir ērti izvietoti BJR, un tiem ir pieredze dažādās testēšanas metodēs, kas nepieciešama ar elektroniku saistītām izstrādnēm. Tīkla dalībnieki konsultēs un apmācīs MVU darbiniekus atbilstoši standartiem. Mēs arī dalīsimies zināšanās visā tīklā, lai uzlabotu testēšanas kvalitāti un efektivitāti un lai paātrinātu MVU produktu izstrādes procesu. Projekta ietvaros septiņi izmēģinājuma MVU pārbaudīs tīkla pakalpojumus. Tiks analizēta iespēja, iesaistīt izveidotajā tīklā citus reģionā esošos elektronikas testēšanas pakalpojumu sniedzējus.

TEST-4-SME veido 15 partneri, no kuriem 7 ir pētniecības organizācijas. Izveidotie kompetences centri spēj veikt testēšanu 11 kategorijās, kas attiecas uz elektronikas ražojumiem. Projektā iesaistītās laboratorijas tika atlasītas ņemot vērā to pieredzes savstarpējo papildināmību, tā nodrošinot tīkla spēju sniegt visaptverošus testēšanas pakalpojumus, kas vajadzīgi visā produktu attīstības ķēdē.

Laboratorijas un to testēšanas kompetences:

- klimatiskie testi: Tartu Observatorija (TO), Centria (Somija, Pielietojamo Zinātņu universitāte)

- EMC testēšana (Elektromagnētiskā saderība): TO, Centria

- materiāls un kompozicionālais raksturojums, testēšana un analīze: RTU (Rīgas Tehniskā universitāte)

- materiālu elektrovadītspēja/pretestība: TO, Wismar (Pielietojamo Zinātņu, Tehnoloģiju Biznesa un Dizaina universitāte), RTU, ProTech (Lietuva)

- ražošanas procesu verifikācija: RTU, Centria

- bateriju, saules bateriju un elektrosistēmu raksturojums un testēšana: Wismar, RTU, ProTech, Centria

- skaņas un trokšņa raksturojums un modelēšana: RTU

- termisko īpašību raksturojums un testēšana: TO, RTU

- mehānisko un strukturālo īpašību raksturojums un testēšana: TO, RTU, Centria

- skaņas un trokšņa raksturojums un modelēšana: RTU

- radiometrisko sensoru spektrālā atbildība: TO

- optisko sistēmu kalibrēšana, raksturošana un mērījumi: TO, Wismar, RTU, ProTech

- bioelektromagnētiskais raksturojums un testēšana: LU

 Attēli:

  1. Projekta TEST-4-SME sanāksmes dalībnieki Ŗīgas Tehniskajā Universitātē 2018. gada 27 un 28. martā.

     2.  Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta projekta izstrādes grupa.