Arhīvs

Realizētie projekti (2010 -2015)

Projekts “Proteasomu gēnu alēles kā bronhiālas astmas riska faktors Latvijas, Lietuvas un Taivānas populācijās". 2011. – 2013. 

Galvenais šī projekta mērķis iegūt vērtīgu informāciju par alerģijas un astmas ģenētisko pamatu un identificēt jauno autoimūno traucējumu ģenētiskos riska faktorus.

Projekts "Evaluation of nuclear power impact on perch (Perca fluviatilis) population by means of genetic based analysis and application of fish otoliths as natural recorders of radiocontamination and thermal polution" (2010-2013).

OSMOSE

Latvija -Francija  sadarbības projekts  „Functional significance of the repeats in 14q13.2 and 4q35 regions predisposed to human pathologies”(CNRS unit UMR-8126). 2010.– 2011.    

Šveices stipendiju programma (Sciex)

Projekts "Jauni risinājumi meža kaitēkļu bioloģiskajā kontrolē (New approaches for the biological control of forest insect pests)". sadarbības partneris - Šveices Federālā Tehniskā universitāte (ETH Zurich) 2013-2014.

Eiropas Sociālā Fonda projekti

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” aktivitāte 1.1.1.2. projekti :

Nr. 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 ”Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas  vides kvalitātes pētījumiem”.  (Zinātniskie vadītāji Gunta Čekstere un Dace Grauda). 2013-2015. g.

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā dibināta zinātnieku grupa starpdisciplināriem teorētiskiem un lietišķiem dabas pētījumiem urbānā vidē, rezultāti: kompleksa ilgtermiņa pilsētvides ekoloģijas pētījumu bāzes izveide; veikts urbanizācijas slodzes ietekmes izvērtējums  pilsētvidē; izstrādātas dabas vides kvalitātes novērtējuma metodes, kas aprobētas pilsētvidē.

Nr. 2014/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044 „Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST). (Zinātniskais vadītājs – M. Kļaviņš) 2013-2015.g.

Projekta ietvaros izveidota starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu bioloģiskās daudzveidības izpētes, resursu inovatīvas izmantošanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanai.  Rezultāti: izstrādātas purvu bioloģiskās daudzveidības raksturošanas, purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izdalīšanas un kūdras analīzes metodikas; attīstīta jauna, augstāka līmeņa pētniecības un sadarbības prakse starp jaunajiem zinātniekiem.

Nr. 2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026  „Cilvēkresursu piesaiste integrētās atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” (Zinātniskais vadītājs – Marika Rošā, RTU; izpildītāja LU Bioloģijas institūtā Jūras ekoloģijas laboratorija ) 2013.-2014. g.

Projekta mērķis - inovatīvas un alternatīvas, Baltijas valstīm piemērotas, atjaunojamas energoresursu hibrīda (integrēto) sistēmas, kura nodrošinātu jaunu, drošu, uz vietējiem resursiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vērstu, enerģijas ražošanas sistēmas izstrādāšana.

www.videszinatne.lv/lv/jaunumi/8-jaunakas-zinas/65-notiek-darbs-pie-neregularo-atjaunojamo-energoresursu-kombinetas-energijas-razosanas-sistemas-vides-un-ekonomiska-vertejuma

 

Nr. 2013/0000/1DP/1.1.1.2.0/11/IPIA/VIAA/002 „Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumi” (Zinātniskais vadītājs - Nikolajs Sjakste Latvijas Organiskās sintēzes institūts, izpildītāja LU Bioloģijas institūtā Genomikas un bioinformātikas grupa, vadītāja Tatjana Sjakste). 2013-2015. g.

Plašāk šeit

Projekta ietvaros izveidota jauna, starpdisciplināra grupa jauna līdersavienojuma izveidei diabētiskās nefropātijas ārstēšanai.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekti

Nr.2010/0249/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/168  "Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes" (vadītājs Māris Daugavietis no LVMI Silava ).

Projekta rezultātā uz meža izejvielu bāzes izstrādāts un patentēts jauns inovatīvs videi draudzīgs augu valsts aizsardzības līdzeklis lauksaimniecībai un mežsaimniecībai integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Projektu realizēja LVMI Silava  (vadošais partneris), LU Bioloģijas institūts, Pūres Dārzkopības Pētījumu Centrs, Latvijas Augu Aizsardzības centrs.

 http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/129

Nr. 2010/0315/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/026  "Autoimūno slimību agrīnās diagnostikas metodes izstrāde" (vadītājs Nikolajs Sjakste). 2011.-2013.

Projekta  rezultātā izstrādāta jauna tehnoloģiju agrīnai autoimūno slimību prognozēšanai un to laicīgai diagnostikai. Projekts izstrādāts sadarbībā ar LU Medicīnas fakultāti.

Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

LU Bioloģijas institūts piedalījies programmas  «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide" realizācijā. (Projekta vadītāja: Rita Rimša (Rīgas Tehniskā universitāte).

Projekta rezultātā iegādāta un uzstādīta aparatūra zinātniskajiem pētījumiem: 1) mikroviļņu mineralizācijas iekārta;  2)pirosekvenēšanas sistēma; 3)eksperimentālo regulējamo klimata kameru bloks; 4)zemfrekvences elektromagnētiskā lauka mērītājs; 5)plūsmas  citometrs - šūnu šķirošanas sistēma BD FACSJazz.   Veikta LUBI laboratorijas korpusa logu un  ieejas mezglu nomaiņa, uzstādīta drošības sistēma apsardzes vajadzībām.

LZP projekti 2010 -2013

"Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā".  Pētnieciskās sadarbības projekts 2010.-2013. g., vadītājs V. Melecis (sadarbības partneri LU BI; LU; LHEI).

Projekta mērķis - veikt reģiona ilgtermiņa ekoloģisko procesu sasaisti ar sociāli ekonomiskajiem procesiem vēsturiskā un mūsdienu griezumā, ar mērķi izstrādāt ekoreģiona attīstības scenārijus pie dažādām iespējamām sociāli ekonomisko faktoru izmaiņām ekoreģionā un valstī kopumā, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanas nepieciešamību. Projekta rezultātā: 1. izstrādāti sauszemes un hidroekosistēmu biodaudzveidības komponentu un faktoru sakarību apakšmodeļi; 2. veiklti ikgadējie ilgtermiņa pētījumi Engures reģionā izvietotajos Latvijas nacionālā LTER pētījumu tīkla parauglaukumos un vietās; 3. izstrādāta Engures ekoreģiona konceptuālā shēma

Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un augu minerālās barošanās funkcionālā nozīmība globāli mainīgos vides apstākļos, 2010-2012: (Projekta vadītājs: Anita Osvalde). Projekts sadarbībā ar Latvijas Nacionālā botāniskā dārza zinātniekiem.

Realizēti starpdisciplināri pētījumi par minerālā stresa un potenciālo klimata svārstību mijiedarbības ietekmi uz augu atbildes reakcijām un aizsargmehānismiem piemērojoties nelabvēlīgiem vides apstākļiem, skaidroti blakus efekti un ekoloģiskie riski, kas saistīti ar entomopatogēno toksīnus veidojošo mikroorganismu pielietošanu augu kaitēkļu apkarošanai, kā arī veikta Orhideju dzimtas bioloģiskā izpēte in situ un in vitro šo augu aizsardzības stratēģijas veidošanai Latvijā.

„Ūdensputnu populāciju demogrāfisko parametru izmaiņas biotopu un plēsonības struktūras pārmaiņu rezultātā (Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla projekts)” 2010.-2012. g., vadītājs J.Vīksne.

„Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona (Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) 2010.-2012. g., vadītājs V. Melecis.

„Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā polimorfisma izmaiņas selekcijas un ārējas vides ietekmē” 2010.-2012. g., vadītājs Ī. Rašals.

„Zivju gonadotropā hormona darbības molekulāro mehānismu izpēte un eikariotu mikrosatelītu strukturālo izmaiņu funkcionālā nozīme” 2010.-2012. g., vadītājs H. Zenkevičs.

„Latvijas vaskulāro augu flora un veģetācija” 2010.-2012. g., vadītājs V. Šulcs.

„Latvijas hidroekosistēmu biocenozes un kvalitāte” 2010.-2012. g., vadītājs E. Boikova.

„Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās reakcijas barības vielu un fiziskas slodzes izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos” 2010.-2012. g., vadītājs Bērziņa, sadarbībā LU.

„Klimata pārmaiņu raksturs Latvijā un to ietekme uz organiskā oglekļa bioģeoķīmiskās aprites ciklu” 2010.-2012. g., vadītājs A. Briede.

„Augu minerālo barības vielu, koku biomasas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju, slimību un kaitēkļu mijiedarbība” 2010.-2012. g. vadītājs Māris Daugavietis no LVMI Silava, LUBI daļas vadītāja L. Jankevica

Iepirkuma rezultātā veikts izpētes un analītiskais darbs sekojošiem projektiem:

Projekts “Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte”. Projekta vadītāja: Māra Janaus. Pasūtītājs: ZM Medību saimniecības attīstības fonds, 2016.

Projekta mērķis ir iegūt ikgadējas ziņas par medījamo ūdensputnu vietējo populāciju skaitlisko izmaiņu tendencēm, vairošanās sekmēm, nomedīšanas apjomu, sugu, vecumu un dzimumu sastāvu, kas kalpotu par pamatu ilgtspējīgai, populāciju atražošanas spējas neapdraudošai ūdensputnu medību saimniecībai. Projekts ir vienīgais šādas informācijas avots valstī. Projekts veiksmīgi noslēdzies, rezultatīvie rādītāji šeit:

Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana LVAI īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām”, pasūtītājs: APP „Latvijas valsts augļkopības institūts”, 2014-2015.

“Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu un to ietekmes izpēte augkopībā”.  ERAF projekts Nr. 2010/0313/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/082, līgums ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, 2011-2013.