BIOINDIKĀCIJAS LABORATORIJA

Laboratorijas vadītājs: Prof. Viesturs Melecis

E-pasts: viesturs.melecis@lu.lv

Laboratorija veic pētījumus vides bioloģijā un ekoloģijā par antropogēnā faktora ietekmi uz sugu sabiedrībām un ekosistēmām, izstrādā bioindikācijas un biomonitoringa metodes šo ietekmju novērtēšanā. Kopš 1992. gada laboratorija ir uzsākusi ilgtermiņa ekoloģiskos pētījumus trijās Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla vietās – priežu mežos pie Mazsalacas, Randu pļavās un Engures Dabas parka sauszemes ekosistēmās. Šo pētījumu mērķis ir globālā klimata izmaiņu un antropogēno faktoru ietekmes noskaidrošana uz Latvijas sauszemes ekosistēmām un to komponentiem. Paralēli ekoloģiskajiem pētījumiem tiek veikta Latvijas bioloģiskās daudzveidības izpēte – augsnes bezmugurkaulnieku, tai skaitā tārpu, ērču un kukaiņu taksonomijas jomā.

 Galvenie pētījumu virzieni:

 • Bioindikācijas un biomonitoringa metodiskās problēmas
 • Priežu mežu ekosistēmu ilgtermiņa izmaiņas uz globālā klimata un antropogēnā piesārņojuma fona
 • Ilgtermiņa ekoloģiskie procesi piejūras pļavu augu un bezmugurkaulnieku sugu sabiedrībās uz pļavu apsaimniekošanas un globālā klimata izmaiņu fona
 •  Augsnes bezmugurkaulnieku sugu sabiedrības kā augsnes stāvokļa bioindikātori
 • Slieku un sīkslieku taksonomija, ekoloģija un Latvijas fauna
 •  Kolembolu un augsnes ērču taksonomija, ekoloģija un Latvijas fauna
 • Divspārņu taksonomija, ekoloģija un Latvijas fauna

 Pašreiz piedalās   eLTER H2020 is an EC-funded projektos:

Long-Term Ecosystem Research  

 1. HORIZON  2020 projekts eLTER -  "European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure",  (2015. - 2019. g.) (project leader Viesturs Melecis).
 2. HORIZON2020 projekts Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI”, (2016.-2018. g.) (project leader Viesturs Melecis).
 3. HORIZON 2020 projekts eLTER PPP, “eLTER Preparatory Phase Project” (2020.-2025. g.) (project leader Viesturs Melecis).

 4.  HORIZON 2020 projekts eLTER PLUS “European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS”, (2020.-2025. g.) (project leader Viesturs Melecis).. Galvenais partneris -  Helsinku Universitāte

Līdzdalība studiju nodrošināšanā

Laboratorijā ik gadus savus bakalaura un maģistra darbus pētījumu projektu ietvaros izstrādā vairāki LU studenti, tiek nodrošināts lauka kurss ĢZZF Vides zinātnes nodaļas bakalaura studiju programmas studentiem.

Zinātniski pētnieciskā darba sasniegumi 

Kopš 1992. gada laboratorija veic pētījumus Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla parauglaukumos. Pētījumos par klimata pasiltināšanās ietekmi uz augsnes mezofaunu dažāda vecuma priežu audzēs pie Mazsalacas konstatēta augsnes kolembolu un plēsīgo ērču Gamasina sugu bagātības samazināšanās laika periodā no 1992. -2002. gadam

Galvenie augsnes mezofaunu ietekmējošie faktori ir pozitīvo temperatūru summa (>+4oC) un augsnes mitrums.  Plēsīgās ērces šie faktori ietekmē netieši caur to barības objektu – kolembolu blīvuma izmaiņām. Enhitreīdu blīvuma izmaiņas bija atkarīgas galvenokārt no augsnes mitruma. 

 Veikti pētījumi par Latvijas divspārņu (Diptera), kolembolu (Collembola) un augsnes ērču (Acari, Mesostigmata) taksonomiju, Latvijas faunu un indikatīvo nozīmi vides stāvokļa raksturošanā.

Konsultatīvā darbība:

 • vides stāvokļa novērtēšana un kartēšana, izmantojot fitoindikācijas metodes;

 •  augsnes un ūdens paraugu fitotoksiskuma novērtēšana ar spirodelu testu;
 • biotopu un teritoriju ekspertīze pēc bezmugurkaulnieku retajām un īpaši aizsargājamām sugām;
 • zooloģiskas un entomoloģiskas konsultācijas augsnes faunas un divspārņu taksonomijas un ekoloģijas jomās.

Starptautiskā sadarbība

Laboratorijas pētnieciskie projekti un pētījumu parauglaukumi ietilpst Latvijas nacionālajā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīklā, kas ir starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (International Long-term Ecological Research (ILTER) Network)  sastāvdaļa. Laboratorijas vadītājs Dr. biol. Viesturs Melecis iekļauts  ILTER koordinatīvajā komitejā.

Vienlaikus šie pētnieciskie projekti un pētījumu parauglaukumi ietilpst arī Eiropas ilgtermiņa eksistēmu pētījumu tīklā (European Long-term Ecosystem Research (Europe LTER) Network), kas dibināts 2004.g., un  Viesturs Melecis ir Latvijas pārstāvis Europe LTER koordinatīvajā komitejā.

Nozīmīgākais tehniskais nodrošinājums

Pētījumu atbalsta bāze – dzīvojamais vagons Skaņkalnes pagastā “Silgaļos”.

Gaismas mikroskops Olympus.

Automātiskā augsnes mezofaunas ekstrakcijas iekārta.

Bezmugurkaulinieku etalonu kolekcijas

Personāls:

Vārds, Uzvārds

Akadēmiskais amats, zin. grāds

Pētījumu virzieni

e-pasts

Viesturs Melecis

Dr.biol., Profesors, vadošais pētnieks, 

Vides zinātne: bioindikācija, augsnes ekoloģija

viesturs.melecis@lu.lv

Aina Karpa

Dr.biol. pētniece

Entomoloģija: Diptera, Fitoindikācija

aina.karpa@lu.lv

Ineta Salmane

Dr.biol., vecākais dabas zinātņu laborants

Zooloģija: Acari, Gamasina taksonomija ekoloģija

ineta.salmane@lu.lv

Edīte Juceviča

M.Sc., pētniece,.

Zooloģija: augsnes ekoloģija, Collembola, taksonomija, ekoloģija

edite.jucevica@lu.lv

Uģis Kagainis

Dr.biol., pētnieks

Zooloģija: Bruņērces, Oribatei

ugis.kagainis@lu.lv

oribatida@inbox.lv

Inese Cera

Dr.biol., pētniece

Zooloģija: Zirnekļi

inese.cera@lu.lv

inese.cera@gmail.com 

Ināra Melece M. Sc., zinātniskā asistente Bioloģijas zinātne: ekoloģija inara.melece@lu.lv

DICK, J., ORENSTEIN, D. E., HOLZER, J. M., WOHNER, C., CHARD, A.L., ANDREWS,C., AVRIEL-ANNI, N., BEJA,P., BLOND,N., CABELLO, J., CHEN,C., DIAZ-DELGADO, R., GIANNIKIS, G. V., GINGRICH, S., IZAKOVICA, Z., KRAUZE, K., LAMOUROUX, N., LECA, S., MELECIS, V., MIKLOS, K., MIMIKOU,M., NIEDRIST, G., PISCARD, C., POSTOLACHE, C., PSOMAS, A., SANTO-REIS, M., TAPPEINER, U., VANDERBILT, K., and VAN RYCKEGEM, G., 2018 , What is socio-ecological research delivering? A literature survey across 25 international LTSER platforms. Science of The Total Environment, 622-623, pp. 1225–1240.

KAGAINIS U., JUCEVIČA E., SALMANE I., VENTIŅŠ J. and MELECIS V. 2017. Does climate warming affect soil mesofauna. In: Shen R., Zhu Y., Wall D.H (Eds.),  2nd Global Soil Biodiversity Conference; Nanjing,(China); 15 -19 October, 2017, Program and information book. Nanjing: Institute of Soil Science (CAS), 375 pp.

MELECIS, V., KARPA, A., RŪSIŅA, S., GAVRILOVA, Ģ. and VILKS, K., 2017. Long-term changes in species richnes of flies (Diptera, Brachycera) in grasland comunities of  Engure Nature Park, Latvia. In: Rūsiņa, S. (Ed.),14th Eurasian Grassland Conference “Semi-natural Grasslands Across Borders”, 4-11 July, 2017, Riga (Latvia) and Western Lithuania, Book of Abstracts, pp. 41.

ANGELSTAM, P., ELBAKIDZE, M., LAWRENCE, A., MANTON, M., MELECIS, V.and PERERA, A. 2017. Barriers and bridges for landscape stewardship and knowledge production to sustain functional green infrastructure. In: Perera A., Peterson U., Pastur, G., Iverson, L.(eds.) Sustaining Ecosystem Services in Forest Landscapes, Springer. PRESS

GRAUDA, D., BELOGRUDOVA, I., SALMANE, I., KRASŅEVSKA, N., AVOTIŅŠ, K., KOLODINSKA - BRANTESTAM, A., BOIKO, D., FOKINA, O. and RASHALl, I. 2017. Ecological aspect of the investigations of genetic diversity of species. Abstract of the 75th Scientific Conference of the University of Latvia. Environmental and Experimental Biology, 15, pp. 85

DIRILGEN, T., JUCEVIČA, E., MELECIS, V., QUERNER, P. and BOLGER, T., 2018. Analysis of spatial patterns informs community assembly and sampling requirements for Collembola in forest soils. Acta Oecologica, 86, pp.23-30.

DICK, J., ORENSTEIN, D. E., HOLZER, J., WOHNER, Ch., ACHARD, A.-L., ANDREWS, Ch., AVRIEL-AVNI, N., BEJA, P., BLOND, N., CABELLO, J., CHEN, Ch., DíIAZ-DELGADO, R., GIANNAKIS, G.V., GINGRICH, S., IZAKOVICOVA, Z., KRAUZE, K., LAMOUROUX, N., LECA, St., MELECIS, V., MIKLÓS, K., MIMIKOU, M., NIEDRIST, G., PISCART, Ch., POSTOLACHE, C., PSOMAS, A., SANTOS-REIS, M., TAPPEINER, U., VANDERBILT, K. and VAN RYCKEGEM, G., 2017. What is socio-ecological research delivering? A literature survey across 25 international LTSER platforms. Science of the Total Environment. PRESS

BLUMBERGA, D., BRIEDE, A., BRIZGA, J., DIMANTE, DŽ., KALVĀNE, G., KĻAVIŅŠ, M., MELECIS, V., PRŪSE, I., VINCEVIČA-GAILE, Z., ZAĻOKSNIS, J. un GRID-ARENDAL, 2016. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. (red.) Rīga: Latvijas Universitāte

KAGAINIS, U., 2016. Carabodes CL Koch, 1835 ģints bruņērču (Acari: Oribatida: Carabodidae) morfoloģijas mainība dažādu faktoru iedarbībā.

SALMANE, I., 2016. Argasid ticks (Acari: Ixodida: Argasidae) in Latvia. Latvijas Entomologs, 53, pp.125-126.

CAPLIGINA, V., BERZINA, I., BORMANE, A., SALMANE, I., VILKS, K., KAZARINA, A., BANDERE, D., BAUMANIS, V. and RANKA, R., 2016. Prevalence and phylogenetic analysis of Babesia spp. in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia. Experimental and Applied Acarology, 68(3), pp. 325-336.

TELNOV, D. and SALMANE, I., 2015. Ecology and diversity of urban pine forest soil invertebrates in Riga, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 120-131.

MINOVA, S., JANKEVICA, L., SALMANE, I. and ČEKSTERE, G., 2015. Preliminary studies on microbial biomass and the microarthropod community as soil health and quality indicators in Urban Grasslands, Riga as an example. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 140-144.

SALMANE, I. and SPUŅĢIS, V. (2015). Factors Influencing Mesostigmata Mites (Acari, Parasitiformes) In The Alkaline Fen Habitats. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 69(1/2), pp. 50-56.

CAPLIGINA, V., BERZINA, I., BORMANE, A., SALMANE, I., VILKS, K., KAZARINA, A., BANDERE, D., BAUMANIS, V. and RANKA, R., 2015. Prevalence and phylogenetic analysis of Babesia spp. in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia. Experimental and Applied Acarology, IN PRESS.

KAGAINIS, U., 2014. A morphometrical study of oribatid mites (acari: Oribatida) of the genus carabodes C.L. koch, 1835 (carabodidae) using a confocal laser scanning microscope: An alternative approach to quantitative analysis of various features. Zoomorphology, 133(2), 227-236. doi:10.1007/s00435-014-0216-9

ZARIŅŠ, M., BLUMBERGA, A., KĻAVIŅŠ, M. and MELECIS, V., 2014. Dynamic Modeling for Environmental Processes: A Case Study of Lake Engure. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect. B.  68(1/2),pp. 20-30.

MELECIS, V., KARPA, A. and VILKS, K., 2014. Increase in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Lake Engure Nature Park, Latvia: Effects of climate warming? Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 68(1-2), pp. 46-67.

MELECIS, V., KĻAVIŅŠ, M., RŪSIŅA, S., SPRIŅĢE, G., VĪKSNE, J., KRIŠJĀNE Z. and STRĀĶE, S., 2014. Conceptual model of the Long-term SocioEcological Research Platform of Engure ecoregion, Latvia. Proc. Latvian Academy of Sciences, Sect.B, 68(1/2), pp 1-19.

 KAZARINA, A., JAPIŅA, K., KEIŠS, O., SALMANE, I., BANDERE, D., CAPLIGINA, V. and RANKA, R., 2015. Detection of tick-b encephalitis virus in I. ricinus ticks collected from autumn migratory birds in Latvia. Ticks and Tick-borne Diseases, 6(2), pp. 178-180.

CAPLIGINA, V., SALMANE, I., KEIŠS, O., VILKS, K., JAPINA, K., BAUMANIS, V. and RANKA, R., 2014. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia. Ticks and Tick-borne Diseases, 5(1), pp. 75-81.

DICK, J., AL-ASSAF, A., ANDREWS, C., DÍAZ-DELGADO, R., GRONER, E., HALADA, L., IZAKOVIČOVÁ, Z., KERTÉSZ, M., KHOURY, F., KRASIĆ, D., KRAUZE, K., MATTEUCCI, G., MELECIS, V., MIRTL, M., ORENSTEIN, D.E., PREDA, E., SANTOS-REIS, M., SMITH, R.I., VADINEANU, A., VESELIĆ, S. and VIHERVAARA, P., 2014. Ecosytem services: A rapid assessment method tested at 35 sites of the LTER-Europe network. Ekologia Bratislava, 33(3), pp. 217-231.

MELECIS, V. and KĻAVINŠ, M. 2013. Socioecological Solutions to the Problem of Biodiversity Decline. Kļaviņš, M., Melecis, V. (red.),  Grām.: Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad. apgāds, pp. 18-28.

MELECIS, V. and KĻAVINŠ, M. 2013. Biodaudzveidības samazināšanās: problēmas sociālekoloģiskie risinājumi. Kļaviņš, M., Melecis, V. (red.),   Grām: Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad. apgāds, pp. 7- 17.

MELECIS, V. and KĻAVINŠ, M., (red.) 2013 .Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad.apgāds, 423 p.

MELECIS, V., KARPA, A.  and VILKS, K., 2013. Divspārņu (Diptera, Bracycera) skaita un sugu bagātības izmaiņas Engures ezera dabas parkā uz antriopogēno faktoru un klimata pasiltināšanās fona. Kļaviņš, M., Melecis, V. (red.), Grām.: Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad. apgāds, 223-248.

CERA, I. and SPUŅĢIS, V., 2013 Fauna and seasonal activity of spiders  (Araneae) in coastal dune habitats at Akmensrags, Ziemupe Nature restricted territory, Latvia. Latvijas Entomologs, (52), pp. 84–95.

CERA, I.,  2013. Fauna and distribution of spiders at Randu meadows, Baltic Sea coast of the Gulf of Riga, Latvia. Latvijas Entomologs, (52), pp. 68–83.

SALMANE, I., APENĪTE, I. and CIEMATNIEKS, R., 2013. Environmentally friendly organic products and onion pests in  Latvia. Acta biologica universitartis Daugavpiliensis, 13(1), pp. 101-108.

WIHERVAARA, P. D’AMATO, D. FORSIUS, M. ANGELSTAM, P. BAESSLER, C.BALVANERA, P. BAZLTSEREN, B. BOURGERON, P. DICK. J. KANKA, R. KLOTZ, S. MAASS, M. MELECIS, V. PETRIK, P. SHIBD, H. TANG, J. THOMPSON, J. and ZACHARIAS, S., 2013. Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(1), 53-66. 

KAGAINIS, U., 2012. Revision and renovation of oribatid mites (Acari: Oribatida) specimen collection of Institute of Biology, Latvia. Environmental and Experimental Biology, 10, pp. 67-75.

SALMANE, I., 2012.Ticks (Acari, Ixodida: Ixodidae, Amblyommidae) of Latvia.  Latvijas Entomologs, 51, pp. 153-155.

MELECIS, V., KRIŠJĀNE, Z., KĻAVIŅŠ, M.,  AIGARS, J., ELFERTS, D. and VĪKSNE, J., 2011.  Preliminary Characteristics of Ecological and Socioeconomic Components and its Interactions within the Long Term Socioecological  Research Platform of Latvia, The Scientific Journal of Riga Technical University, 13 (7), pp.87-91.

MELECIS, V., 2011. Development of conceptual integrated model of socioeconomic biodiversity pressures, drivers and impacts for the long-term socioecological research platform of Latvia. Proc. Latvian  Acad. Sci., Sect. B, 65(5/6), pp. 206-212.

MELECE, I., KARPA, A., LAIVIŅŠ, M. and MELECIS, V., 2011. Environmental quality assessment of the drainage basin of lake Engure by using Scots pine as bioindicator. Proc. Latvian  Acad. Sci., Sect. B, 65, (5/6), pp.178-185.

KAGAINIS, U., 2011. Revision of the Checklist of Latvian Oribatid Mites (Acari: Oribatida), with Notes on Previous Studies and New Species for the Fauna of Latvia. Latvijas Entomologs 50, pp. 31-40.

KARPA, A., 2011. New Species for the fauna of Latvia (Diptera, Brachycera). Latvijas  Entomologs , 50, pp. 61-62.

CERA, I. and SPUŅĢIS, V., 2011. Seasonal activity of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in coastal dune habitats at Akmensrags – Ziemupe Nature Reserve, Latvia). Experimental and Environmental Biology 9, pp. 91–97.

KOEHLER, H. and MELECIS, V., 2010. Long-term observations of soil mesofauna. In: Müller F., Baessler C., Schubert H., Klotz S. (Eds.), Long-Term Ecological Research. Between Theory and Application. Springer, pp. 203-220

CERA, I., SPUNĢIS, V. and MELECIS, V., 2010. Occurrence of grass-dwelling spiders in habitats  of Lake Engure Nature Park.  Environmental and Experimental Biology 8: 59-69

KAGAINIS, U.,  2010. Carabodes rugosior Berlese, 1916 and subarcticus Trägardh, 1902 – new species of oribatid mites (Acari: Oribatida: Carabodidae) for fauna of Latvia with brief discussion of their microscoping. – Latvijas Entomologs, 48, pp. 115-117.