Jūras ekoloģijas laboratorija

Jūras ekoloģijas laboratorijas zinātniski lietišķie pētījumi

 

Dr. biol. Elmīra Boikova – vad. pētniece, laboratorijas vadītāja

Tel. 26186712

E-pasts: elmira@hydro.edu.lv

Dr. phil. Ieva Grudzinska - Elsberga - pētniece

Mg. Sc. Irīna Kuļikova - pētniece

Mg.Sc. Vita Līcīte  - zin. asistente                                  

 Laboratorijas kolektīvs veic daudzgadīgos Rīgas līča piekrastes pētījumus, kas pamatojas uz ES/Latvijas vides direktīvu prasībām ( Ūdeņu struktūrdirektīva EC60/2000, Biotopu direktīva EC 1992, Jūras stratēģijas direktīva MSFD, 2008), kā arī Helsinku komitejas rekomendācijām, kā  arī veic fundamentālos pētījumus sekojošos  jūras ekoloģijas virzienos.

  •  Rīgas līča piekrastes vides kvalitātes kompleksa izpēte, kas pamatojas uz  pētniecisko  monitoringu kopš 1997. gada, izvērtējot makrofītu biotopu bioloģisko daudzveidību, produkciju saistībā ar eitrofikācijas slodzi un mikrobiālās ķēdes komponentu dinamiku. Starptautiskā ILTER tīkla „Marine site Engure” bioloģisko resursu ilgtspējīga izmantošana, novērtējums.

  • Biomarķieru pielietošana jūras vides veselības integrējošam raksturojumam oksidatīvā stresa līmeņa noteikšana ar enzīmu aktivitātes testiem ( ūdens augi, zivis, moluski), (pētījumi uzsākti 2009. gadā starptautiskās BONUS programmas ietvaros).  
  • Mikrobiālās ķēdes komponentu – ciliātu, piko un nanoplanktona ekoloģija     saistībā ar vides abiotiskiem/biotiskiem faktoriem šūnu/populāciju līmenī pielietojot invertēto, epiflurescences mikroskopiju un plūsmas citometriju

  • Tiek uzturēta  un papildināta  digitālā laboratorijas  datu bāzi par kompleksiem   jūras pētījumiem, balstoties uz   80-to 90 –to un 2000.  gadu datiem, pielietot publikāciju sagatavošanai.
  • Pamatojoties uz ESF projekta iestrādi par urbānās vides hidroekosistēmu bioindikāciju, veikt metožu pārnesi un adaptāciju no jūras pētījumiem uz urbānās vides ūdeņu kvalitātes izvērtējuma metodisku izstrādi.
 

ZINĀTNISKIE RAKSTI

MUELBERT, J.H., NIDZIEKO, N.J., ACOSTA, A.T.R., BEAULIEU S.E., BERNARDINO A., BOIKOVA E. (...), WIKNER, J., ZINGONE, A. 2019. ILTER -The International Long-Term Ecological Network as a Platform for Global Coastal and Ocean Observation. Frontiers in Marine Science, Vol.6  pp.1-14 doi: 10.3389/fmars. 2019.00527

KALIŃSKA-NARTIŠA, E., STIVRINS, N. and GRUDZINSKA, I., 2018. Quartz grains reveal sedimentary palaeoenvironment and past storm events: A case study from eastern Baltic. Estuarine, Coastal and Shelf Science,200, pp. 359-370.

STIVRIŅŠ, N., GRUDZINSKA - ELSBERGA, I., ELMI, K., HEINSALU, A., VESKI, S. 2018. Determining reference conditions of hemiboreal lakes in Latvia, NE Europe: a palaeolimnological approach Annales de Limnologie - International Journal of Limnology Vol. 54  Article Number: 22, p.[1]-12: fig., tab. doi.org/10.1051/limn/2018014.  

RUDZĪTE, M., BOIKOVA, E., DREIJERS, E., JAKUBĀNE, I., JERMAKOVS V., PARELE,  E., PILĀTE, D., RUDZĪTIS M. 2018. Distribution and Protection of the Molluscs of Latvia. Schriften zur Malakozoologie aus dem Haus der Natur-Cismar  Volume: 30, 19-28.  

GRUDZINSKA, I., VASSILJEV, J., SAARSE, L., REITALU, T. and VESKI, S., 2017. Past environmental change and seawater intrusion into coastal Lake Lilaste, Latvia. Journal of Paleolimnology, 57(3), pp. 257-271. DOI: 10.1007/s10933-017-9945-3 

BUHOLCE, L., LĪCĪTE, V., BOIKOVA, E. and BOTVA U. 2015.Structural composition of protozooplankton communities in relation to environmental factors in shallow lakes and reservoirs of Riga, Latvia.  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences 69(3), pp. 105–111.

LICITE, V., BOIKOVA, E., BOTVA, U., GRAUDA, D. and BUHOLCE, L., 2015. Microbial food web components as potential indicators of urban hydroecosystems. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 98-104.

VUORI, K.A. LEHTONEN, K.K., KANERVA, M., PELTONEN, H., NIKINMAA,  M., BEREZINA, N.A. and BOIKOVA, E., 2015. Oxidative stress biomarkers in the copepod Limnocalanus macrurus from the northern Baltic Sea: Effects of hydrographic factors and chemical contamination. Marine ecology progress series, 538, pp. 131-144, doi: 10 3354/meps11471

SEISUMA Z., I.KULIKOVA, 2012, Distribution of metals in sediment of the coastal zone of the Gulf of Riga and open part of the Baltic Sea . Oceanology, Vol.52 No 6, pp. 846-850.

SEISUMA Z, I.KUĻIKOVA, U.BOTVA,  E.BOIKOVA, 2011,Long-term investigation of metal concentrations in Brown algae Fucus vesiculosus from the Gulf of Riga, Baltic Sea.  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, section B Natural, Exact, and Applied Sciences,Vol 65, No 5/6 pp.186-191.

SEISUMA Z, I.KUĻIKOVA, U.BOTVA, E.BOIKOVA,  2010. Metālu koncentrācija Rīgas un Somu līča brūnaļģēs Fucus vesiculosus un sedimentā.. 68.zinātniskā konference Klimata mainība un ūdeņi. Rakstu krājums, Rīga: Latvijas Universitāte, 88 – 94.

BOIKOVA E., BOTVA U., LĪCĪTE V., 2008, The trophic status implementation for brackish water    quality assessment in the coastal waters of the Baltic Sea. Proccedings of Latvian Academy of Science, Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences Vol 62 No 3, pp.24-30.

BOIKOVA E., V.LĪCĪTE, U.BOTVA 2009. Pikocianobaktērijas, autotrofais un heterotrofais nanoplanktons Baltijas jūras atklātās daļās piekrastē. 67.zinātniskā konference KLIMATA MAINĪBA UN ŪDEŅI. Rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds. 2009.g. 41.-46.

SEISUMA Z, I.KUĻIKOVA, 2009, Metālu sadalījuma izmaiņas atklātās Baltijas jūras (no Papes līdz Kolkai) piekrastes zonas ūdenī un gruntīs. 67.zinātniskā konference KLIMATA MAINĪBA UN ŪDEŅI. Rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds. 2009.g. 88-96.

BOIKOVA E., 2008 Global International Water Assessment (GIWA) No 17 “Baltic sea”   .contributor from Latvia about marine and freshwater state, Sweden 88 pages, www.giva.se