Projekts: Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

Projekta nosaukums: Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

Projekta nr. 19-00-A01620-000072

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Projekta sadarbības partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
 • Pašnodarbināta persona Dainis Rūtenbergs
 • Šņickovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “KLĪVES”

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 05.2020. - 01.2023.

Projekta mērķis:

Aprobēt un novērtēt videi draudzīgu mikroaļģu biotehnoloģisku kultivācijas procesu Latvijā un izstrādāt metodi mikroaļģu biomasu saturoša preparāta iegūšanai, lai uzlabotu ogulāju augšanas rādītājus, palielinātu  to produktivitāti un rezistenci  pret patogēniem,  biotiskiem un abiotiskiem stresa faktoriem.

Projekta aktualitāte:

Būtiska problēma, ar ko saskaras augļu un ogu audzētāji ir ražas zudumi, ko izraisa gan dažādu slimību izplatība, gan bojājumi uzglabāšanas laikā. Tā, piemēram, apkopojot vairāku gadu novērojumus par slimību izplatību aveņu stādījumos, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra (LAAPC) speciālisti ir secinājuši, ka gadu no gada ekonomiski nozīmīgus kultūraugu ražas zudumus izraisa dažāda veida mikroskopiskās sēnes. Noteiktu mikroaļģu biomasā esošās vielas spēj uzlabot ogulāju augšanas radītājus, ogu kvalitāti un ražību, tāpēc, ja pēc Projekta izstrādātais preparāts tiks komercializēts, to būs iespējams izmantot kā biostimulatoru, lai uzlabotu augļu un ogu stādījumu produktivitātes s rādītājus .

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks veikta mikroaļģu preparāta ieguves metodes izstrāde, aprobēšana un optimizācija, kā arī šī preparāta efektivitātes novērtēšana aveņu stādījumu izmēģinājuma laukos. Tiks iegūtas jaunas zināšanas par mikroaļģu kultivācijas apstākļiem, piemērotāko apstākļu un sugu izvēli. Pielietojot izstrādāto preparātu aveņu stādījumos, sagaidāma to produktivitātes palielināšanās, slimību izplatības samazināšanās un augsnē noritošu procesu aktivizēšanās.

Projekta kopējās izmaksas: 70 305,13 eiro, t. sk.,  ELFLA atbalsts 63 274,63 EUR. 

LU kopējās izmaksas: 55 300,13, t.sk., ELFLA atbalsts 49 770,12 EUR. 

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei”

Par projekta “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei” uzsākšanu

Projekta nr. 19-00-A01612-000004

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

1) Latvijas Universitāte

2) Dārzkopības institūts

3) AS “Rankas Piens”

4) SIA “Probiotika LV”

5) SIA “Skoru dārzi”

6) Auru pagasta zemnieku saimniecība “Pērles”

7) Valters Dambe

Projekta īstenošanas laiks: 10/2019 – 09/2022

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus materiālus augļu, īpaši mīksto ogu (aveņu un zemeņu), apstrādei ar bioloģiski noārdāmiem mikrobiāli sintezētiem polimēra pārklājumiem (ēdamām plēvēm), kas ļautu ilgāk saglabāt ogu kvalitāti un pagarinātu to uzglabāšanas laiku – neizmantojot cilvēkam un videi kaitīgas ķimikālijas.

 

Īss projekta apraksts:

Septiņi sadarbības partneri apvienojušies projekta īstenošanā, lai izstrādātu bionoārdāmus un cilvēkam nekaitīgus pārklājumus augļu un ogu apstrādei, kā arī iepakošanas materiālus, kas cilvēkam un videi nekaitīgā ceļā ļautu pagarinot to uzglabāšanas laiku. Viena no galvenajām šādu pārklājumu un materiālu priekšrocībām ir tā, ka to sastāvā var iekļaut bioloģiski aktīvās vielas, tādējādi nodrošinot ne tikai produkta nekaitīgumu, bet arī paaugstināt uzturvērtību un uzlabot sensorās īpašības.

Pētījuma ietvaros ir plānots pārbaudīt un pierādīt, ka ogu uzglabāšanas laiku var paildzināt, tās apstrādājot ar efektīvu, veselībai nekaitīgu un bioloģiski noārdāmu polimēra pārklājumu, to iegūstot no mikrobiāli sintezētajiem polisaharīdiem, to atvasinājumiem un kompozītiem. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt biotehnoloģiskos pētījumus par konkrētu biopolimēru iegūšanas īpatnībām no lauksamniecības un pārstrādes rūpniecības blakusprodutiem (piem. sūkalas, augu atlieku biomasas hidrolizāti, melases utt.), to rezultātā izstrādājot tehnoloģijas prototipu biopolimēru pārklājumu un iepakošanas materiālu iegūšanai ar tādiem raksturlielumiem, kas atbilst to pielietošanas veidam (augļu pārklājumi, bionoārdāmie iepakošanas materiāli – gan augļu, gan piena produktu iepakošanai).

 

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekts “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu”

Projekts “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” (Nr. 18-00-A01612-000017) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās - siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.08.2021.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts

Projekta partneri:

 • SIA “Getliņi EKO”,
 • z/s „Kliģēni”,
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihort”.

Projekta darba grupa LU : vadošā pētniece/zinātniskā vadītāja Anita Osvalde, vadošais pētnieks Andis Karlsons, vadošā pētniece Gunta Čekstere.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veikta tomātu un gurķu minerālās barošanās stāvokļa izpēte veģetācijas sezonas garumā siltumnīcās ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu, barības šķīduma ķīmiskā sastāva rezultātu apkopošana un izvērtēšana, pasākumu izstrāde tomātu un gurķu minerālās barošanās apstākļu optimizēšanai un to efektivitātes pārbaude. Projektā tiks veikts kaitēkļu monitorings un derīgo kukaiņu aktivitātes izpēte, slimību ierosinātāju identifikācija un perspektīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pētījumi, kā arī rekomendāciju izstrāde augu aizsardzības pasākumu veikšanai. Pētījumā tiks iekļauti arī bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un dārzkopībā izmantojamie alternatīvie līdzekļi. Lai realizētu plānotās darbības tiks nodrošināta ražošanas/pētījumu platforma siltumnīcās, veikts nepārtraukts monitorings par visiem procesiem siltumnīcā, ražas un nestandarta produkcijas uzskaite, izstrādāto rekomendāciju īstenošana.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 427 532,27 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 90 000,01 EUR, publiskais finansējums 81 000,01 (90%) EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības minstriijas un Lauku atbalsta dienests

Projekts: “Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā”

Projekts: “Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā”

Projekta Nr. 18-00-A01620-000014

Projekts tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda  lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.2.apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar mērķi iegūt regulāras un augstas ziemas ķiploku ražas bioloģiskajā saimniecībā, izmantojot ķiploku audzēšanu segtajās platībās kontolētos apstākļos ziemas periodā un precīzās tehnoloģijas audzēšanā uz lauka.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 20.08.2018.-27.02.2021.

LU kā partnera dalība  projekta realizācijā paredzēta 24 mēnešus: 20.08.2018.-19.08.2020.

Projekta partneri:

 • z/s „Lazdiņas” (vadošais partneris),
 • z/s „Mazkūlīši”,
 • MZI APP „Dārzkopības institūts”,
 • Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts.

Projekta darba grupa LU : vadošā pētniece/zinātniskā vadītāja Anita Osvalde, vadošais pētnieks Andis Karlsons, vadošā pētniece Gunta Čekstere

LU kā partnera funkcijas un uzdevumi

 • izstrādāt augsnes ielabošanas shēmu ķiploku audzēšanai bioloģiskajā saimniecībā.
 • veikt dažādu substrātu sastāva izpēti  ķiploku stādāmā materiāla ziemošanas periodam.
 • izstrādāt piemērotāko substrāta sastāvu ķiploku stādāmā materiāla audzēšanai kasešu sistēmā.
 • nodrošināt projekta publicitāti, piedaloties 1 lauku dienas organizēšanā.
 • piedalīties savlaicīgā projekta atskaišu sagatavošanā visā projekta realizācijas periodā un regulārā projekta partneru komunikācijā.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 99 971,08 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 82 773,97 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 33227,30 EUR, publiskais finansējums 29904,57 (90%) EUR

Ar projekta gala pārskatu iespējams iepazīties šeit

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 

Atbalsta Zemkopības minstriijas un Lauku atbalsta dienests

Brūkleņu šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

LU Bioloģijas institūts sadarbībā ar LU Botānisko dārzu  ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma 16. „Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros realizē projektu "Brūkleņu šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide"

https://www.botanika.lu.lv/projekti/elfla/bruklenu-skirnu-pavairosanas-un-audzesanas-metodikas-izveide/