Valsts pētījumu programma un pasūtījuma pētījumi

Valsts pētījumu programmas

2. programma "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)" VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts Nr.4.4 „Latvijas reto un apdraudēto sugu ģenētisko īpatnību izpēte”. Zinātniskais vadītājs Īzaks Rašals.

5. programma “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" VPP 2014/VPP2014-2017.  Apakšprojekts „DNS reparācijas fermentu molekulārģenētiskā un farmakoloģiskā izpēte saistībā ar metabolām slimībām”  līgums par molekulārģenētisko un gēnu ekspresijas pētījumu pakalpojumu. Zinātniskā vadītāja Natalia Paramonova.

7. programma “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts VP29.3. “Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude”

Vietējās selekcijas cūku šķirnes ‘Latvijas Baltā’ gēnu RYR1 un PRKAG3 polimorfismu genotipēšana un saistība ar cūkgaļas kvalitāti.

Nacionālie projekti

LVAF projekts aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”.   Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana. (2017.-2018.) Projekta vadītāja Ilga Kokorīte.

LU pētniecības projekts: "Bioloģiskā daudzveidība  – ietekme, funkcijas un aizsardzība". Apakšprojekts: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās”, 2016-2018.

LU pētniecības projekts: "Klimats". Apakšprojekts: "Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā", 2016-2018.

LU pētniecības projekts "Biomedicīna, Farmācija". Apakšprojekts: "Proteasomu gēnu struktūras, ekspresijas un farmakogenomikas pētījumi". 2016-2018.

Projekta virsmērķis izstrādāt personalizētas medicīnas izvīles taktiku, pamatotu uz datiem par proteasomu gēnu polimorfismiem Latvijas populācijā, to saistību ar slimībām un to ieteikmi uz gēnu ekspresiju un jutību/rezistenci pret izmantojamām zālēm.

Latvijas vaskulāro augu flora

Projekts iekļauj taksonu sistemātiskās struktūras izpēti, zinātniskās nomenklatūras izveidi, ģeogrāfiskās izplatības un ekoloģijas izpēti Latvijā. Taksonu izpēte balstās uz herbārija materiālu, kas ievākts Latvijā pēdējo 60 gadu laikā. LATV – LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas Herbārija starptautiskais indekss Pasaules Herbāriju reģistrā  (Index Herbariorum. Part I: The Herbarium of the World. 8th ed. 1990) 175 000 eks. Pētījumu rezultāti tiek publicēti atsevišķās grāmatās jaunā monogrāfiskā izdevuma –Latvijas vaskulāro augu flora – ietvaros.

Latvijas upju un ezeru bioloģiskās novērtēšanas metožu un biogēno elementu normatīvu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana.

Projekta vadītāja Agrita Briede.  Pasūtītājs VARAM. Projektā tiek izstrādātas metodes, lai novērtētu Latvijas upju un ezeru ekoloģisko kvalitāti, izmantojot fitoplanktona, makrofītu un bentisko bezmugurkaulnieku monitoringa datus. Iegūtās kvalitātes klašu skaitliskās robežvērtības tālāk tiek saskaņotas jeb interkalibrētas Eiropas mērogā.

Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika. Projekta vadītāja Antra Stīpniece. Finansē Latvijas Vides Aizsardzības fonds. Partneris - Dabas aizsardzības pārvalde. 2016-2017. 

Projekts paredz iegūt datus par EEDP ligzdojošo putnu izplatību 1x1 km kvadrātu tīklā 2016./2017. gados un salīdzināt ar 1957. - 1997.g. materiālu. Projekta rezultātā Dabas aizsardības pārvalde saņems atjaunotus N2000 datus, pārējo sugu izplatības kartes un ieteikumus EEDP apsaimniekošanai.

Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projekta vadītājs Andis Karlsons.

Projektā tiek pētītas perspektīvākās ogu šķirnes integrētai audzēšanai dažādos klimata reģionos Latvijā, kā arī veikta audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projektu realizē vairākas zinātniskajās institūcijas: LLU Dārzkopības institūts, LLU, LU Bioloģijas institūts (Augu minerālās barošanās laboratorija) un komercaudzētāji. Galvenie pētniecības virzieni: dažādu šķirņu piemērotība integrētai ogu audzēšanai, mulčēšanas, zaru apgriešanas, augsnes uzlabošanas un mēslošanas tehnoloģijas dažādiem substrātiem un to ietekme uz ogu ražu, kvalitāti un augšanu.

Meža ietvarstādu minerālās barošanās monitoringa pētnieciskie pakalpojumi pēc ūdens, substrāta un augu analīzēm a/s Latvijas valsts meži kokaudzētavām. Pasūtītājs A/S “Latvijas valsts meži”, (2002.-2017.) Projekta vadītāja Anita Osvalde.

Projekta ietvaros tiek izstrādāts sabalansēts minerālās barošanās režīms dažādu koku stādu (priede, egle, apse, bērzs, u.c.) audzēšanai, tai skaitā izstrādājot jaunus mēslošanas līdzekļus un kūdras substrātus meža kokiem. Komplekss koku stādu minerālās barošanās nodrošinājuma skrīnings, mēslošanas tehnoloģiju uzlabošana, utt., nodrošina augstas kvalitātes stādāmā materiāla audzēšanu apmežošanas un mežu atjaunošanas vajadzībām Latvijas un Baltijas jūras reģionā.

Dabisko biotopu zinātniskā izpēte. Pasūtītājs - VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (2017.) Galvenais izpildītājs Anita Osvalde.

Projekta mērķis: sadarbībā ar VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” pētīt aizsargājamo augu sugu augtenes, veicot Dracocephalum ruyshiana L., Saxifraga hirculus L., Glaux maritima L., Trifolium fragiferum L. populāciju augsnes minerālvielu novērtēšanu.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte. Pasūtītājs Zemkopības ministrijas Medību saimniecības attīstības fonds.  (2017.) Projekta vadītāja Māra Janaus.

Pētījumi notiek ilglaicīgos parauglaukos Engures un Kaņiera ezeros par ligzdojošo putnu populāciju un ligzdošanas sekmēm.

Pētījums par karotinoidu un A vitamīna saturu olu dzeltenumā. Pasūtītājs A/S Ķekavas putnu fabrika. (2016.-2017.) Projekta vadītājs Svetlana Vasiļjeva.

Koku augšanas pasākumu ietekmes uz bioloģiskajiem ūdens ekoloģiskās kvalitātes kritērijiem novērtējums A/S "Latvijas valsts meži"pētījumu programmas "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma"" ietvaros. (2016.-2020.) Projekta vadītājs Dāvis Ozoliņš.

Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķierim. Pasūtītājs Valsts izglītības atīstības aģentūra. (2016.-2017.) Projekta zinātniskā vadītāja Gunta Spriņģe.

Ganību airenes ploiditātes noteikšana. Pētījums   tiek veikts LLU subsīdiju projekta "Tehniskais atbalsts ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanai" ietvaros. (2017.) Projekta vadītāja Dace Grauda.