Valsts pētījumu programmas

2. programma "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)" VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts Nr.4.4 „Latvijas reto un apdraudēto sugu ģenētisko īpatnību izpēte”. Zinātniskais vadītājs Īzaks Rašals.

5. programma “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" VPP 2014/VPP2014-2017.  Apakšprojekts „DNS reparācijas fermentu molekulārģenētiskā un farmakoloģiskā izpēte saistībā ar metabolām slimībām”  līgums par molekulārģenētisko un gēnu ekspresijas pētījumu pakalpojumu. Zinātniskā vadītāja Natalia Paramonova.

7. programma “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” VPP 2014/VPP2014-2017. Projekts VP29.3. “Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude”

Vietējās selekcijas cūku šķirnes ‘Latvijas Baltā’ gēnu RYR1 un PRKAG3 polimorfismu genotipēšana un saistība ar cūkgaļas kvalitāti.

Latvijas Vides Aizsardzības fonda (LVAFA) projekti

Latvijas Zosu populāciju izpēte (2020-2021). Finansētājs: LVAFA. Projekta vadītājs Oskars Keišs.  EUR - 47 275, 00. Migrējošo zosu skaits Eiropā turpina palielināties pateicoties efektīviem aizsardzības pasākumiem (savvaļas zosu populācijas 1950. gados bija pārmedītas). Migrējošās zosis un gulbji nodara postījumus lauksaimniecībai, to saprātīgai novēršanai ir jāzina zosu un gulbju uzturēšanās vietas pavasara migrāciju laikā Latvijā.

Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1.kārta. Finansētājs: LVAFA (2019-2020). Projekta vadītājs Edmunds Račinskis. EUR -22 000,00.. Projekts noslēdzies ar veiksmīgi uzsāktu Latvijas Gredzenošanas centra (LGC) papīra arhīva elektronisko datu un rastra attēlu kopiju krājumu, kas nodrošinās šī unikālā datu krājuma drošu saglabāšanu, kā arī uzlabos gredzenošanas un atradumu datu apriti, pieejamību un analīzes iespējas, kā arī pilnveidos LGC un DAP sadarbību.

Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem. Finansētājs: LVAFA (2018-2019). Projekta vadītājs Dāvis Ozoliņš. EUR - 22 100,00.  Projekta rezultātā ir izstrādāta nacionālā metode distrofu ezeru vērtēšanai pēc bentiskajiem bezmugurkaulniekiem un izveidots indekss LDLI (Latvian Dystrophic lake index).

Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana (2017.-2018). Finansētājs: LVAFA.. Projekta vadītāja Dr. biol. Ilga Kokorīte. Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanas sistēmā, jo aļģu sabiedrības ir labs eitrofikācijas rādītājs. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks izvērtētas iespējas Lielbritānijā izstrādāto RAPPER metodi (“Rapid Assessment of PeriPhyton Ecology in Rivers”) adaptēt Latvijas apstākļiem.

Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika (2016-2017). Projekta vadītāja Antra Stīpniece. Finansē LVAFA.. Partneris - Dabas aizsardzības pārvalde.  Projekts paredz iegūt datus par EEDP ligzdojošo putnu izplatību 1x1 km kvadrātu tīklā 2016./2017. gados un salīdzināt ar 1957. - 1997.g. materiālu. Projekta rezultātā Dabas aizsardības pārvalde saņems atjaunotus N2000 datus, pārējo sugu izplatības kartes un ieteikumus EEDP apsaimniekošanai.

Ministriju, valsts institūciju un pašvaldību projekti

Dabas aizsardzības plāna  izstrāde dabas liegumam "Burtnieku ezera pļavas" 2025.-2037. gadaiem,.  Pasūtītājs  Valmieras novada pašvaldību,  Projektu finansē Latvijas Vides fonda administrācija. Projekts uzsākts 2023. gada 8. novembrī. Projekta ilgums 20 mēneši. Projekta vadītāja Dr. biol. Elmīra Boikova. Vairāk par projektu lasīt šeit.

Migrējošo putnu  monitorings. Pasūtītājs - Dabas Aizsardzības Pārvalde.. 2012- 20214. Vadītāja Dr. biol.  O . Keišs.  Finansējums - EUR 79 000,00. 

Migrējošo putnu  monitorings. Pasūtītājs - Dabas Aizsardzības Pārvalde.. 2022- 2024. Vadītājs Dr. biol. V. Vintulis.  Finansējums - EUR 66 000,00. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde. Pasūtītājs: Smiltenes dome. (2019-2020). Vadītāja L. Uzule.  Finansējums - EUR 7 000,00. 

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte 2. Pasūtītājs Zemkopības ministrijas Medību saimniecības attīstības fonds. (2019.-2024). Projekta vadītāja  Antra Stīpniece.   Pētījumi notiek ilglaicīgos parauglaukos Engures un Kaņiera ezeros par ligzdojošo putnu populāciju un ligzdošanas sekmēm. 

Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings. Pasūtītājs - Dabas Aizsardzības Pārvalde.. 2017- 2021. Vadītāja Dr. biol.  O . Keišs.  Finansējums - EUR 104 000,00. 

Vēsturiskās informācijas apkopošana par Spilvaino ancīti Agrimonia pilosa, tā monitorings un izpēte 2017.-2018.gadā. Pasūtītājs - Dabas Aizsardzības Pārvalde. 2017- 2018. Vadītāja Dr. biol.  I . Rūrāne.  Finansējums - EUR 17 000,00. 

Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā. Pasūtītājs - Dabas Aizsardzības Pārvalde. 2018-2020. vadītāja Dr. biol. E. Boikova.  Finansējums - EUR 107 000,00. Projekta rezultatā tiks izstrādāts - Dabas aizsardzības plāna izstrāde Aizsargājamajam ainavu apvidum "Augšdaugava". 

Pilsētvides kvalitātes izvēršana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā. Saldus novada pašvaldība. 2017-2018. Vadītāja Dr. biol. L.Liepiņa. Finansējums - EUR 4 800,00 Projekta rezultātā, pielietojot bioindikācijas metodes un ķīmiskā sastāva analīzes, veikta pilsētas piesārņojuma zonēšana, izvertēti  potenciālie piesārņojuma avoti.

Latvijas upju un ezeru bioloģiskās novērtēšanas metožu un biogēno elementu normatīvu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana. (2015-2017). Projekta vadītāja Agrita Briede. Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projektā tiek izstrādātas metodes, lai novērtētu Latvijas upju un ezeru ekoloģisko kvalitāti, izmantojot fitoplanktona, makrofītu un bentisko bezmugurkaulnieku monitoringa datus. Iegūtās kvalitātes klašu skaitliskās robežvērtības tālāk tiek saskaņotas jeb interkalibrētas Eiropas mērogā.

Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projekta vadītājs Andis Karlsons. Pasūtītājs  Zemkopības ministrija (2015-2020).  EUR 56 400,00. Projektā tiek pētītas perspektīvākās ogu šķirnes integrētai audzēšanai dažādos klimata reģionos Latvijā, kā arī veikta audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana. Projektu realizē vairākas zinātniskajās institūcijas: LLU Dārzkopības institūts, LLU, LU Bioloģijas institūts (Augu minerālās barošanās laboratorija) un komercaudzētāji. Galvenie pētniecības virzieni: dažādu šķirņu piemērotība integrētai ogu audzēšanai, mulčēšanas, zaru apgriešanas, augsnes uzlabošanas un mēslošanas tehnoloģijas dažādiem substrātiem un to ietekme uz ogu ražu, kvalitāti un augšanu.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte. Pasūtītājs Zemkopības ministrijas Medību saimniecības attīstības fonds. (2013-2018). Projekta vadītāja Māra Janaus. Pētījumi notiek ilglaicīgos parauglaukos Engures un Kaņiera ezeros par ligzdojošo putnu populāciju un ligzdošanas sekmēm.

Pasūtījuma pētījumi

Meža ietvarstādu minerālās barošanas izpēte un monitorings pēc ūdens, substrātu, skuju un lapu ķīmiskā satura rezultātiem. Pasūtītājs A/S “Latvijas valsts meži”, (2002-2021.) Projekta vadītāja Anita Osvalde. Projekta ietvaros tiek izstrādāts sabalansēts minerālās barošanās režīms dažādu koku stādu (priede, egle, apse, bērzs, u.c.) audzēšanai, tai skaitā izstrādājot jaunus mēslošanas līdzekļus un kūdras substrātus meža kokiem. Komplekss koku stādu minerālās barošanās nodrošinājuma skrīnings, mēslošanas tehnoloģiju uzlabošana, utt., nodrošina augstas kvalitātes stādāmā materiāla audzēšanu apmežošanas un mežu atjaunošanas vajadzībām Latvijas un Baltijas jūras reģionā.

Gurķu minerālās barošanas monitoringa pētnieciskie pakalpojumi pēc augu analīzēm. 2018-2019. Pasūtītājs Z/S "Līgo". Galvenais izpildītājs Anita Osvalde. EUR 3 00,00.

Kultūraugu nozīmīgāko kaitēkļu ierobežošana veģetācijas laikā un augsnes analīzes. 2017-2019. Pasūtītājs LLU. Galvenais izpildītājs L. Jankevica. EUR 3 950,00.

Augu sugu augteņu populāciju augsnes minerālvielu novērtēšanas veikšana. Pasūtītājs - VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (2018.) Galvenais izpildītājs Anita Osvalde.

Dabisko biotopu zinātniskā izpēte. Pasūtītājs - VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (2017.) Galvenais izpildītājs Anita Osvalde.

Projekta mērķis: sadarbībā ar VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” pētīt aizsargājamo augu sugu augtenes, veicot Dracocephalum ruyshiana L., Saxifraga hirculus L., Glaux maritima L., Trifolium fragiferum L. populāciju augsnes minerālvielu novērtēšanu.

Zinātnisks pētījums "Kviešu un miežu dubulto haploīdu līniju izveidošana". Pasūtītājs LLU Agroresursu institūts. Vadītājs I. Rašals.

Pētījums par karotinoidu un A vitamīna saturu olu dzeltenumā. Pasūtītājs A/S Ķekavas putnu fabrika. (2016.-2019.) Projekta vadītājs Svetlana Vasiļjeva. EUR 28 000,00.

Koku augšanas pasākumu ietekmes uz bioloģiskajiem ūdens ekoloģiskās kvalitātes kritērijiem novērtējums A/S "Latvijas valsts meži"pētījumu programmas "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma"" ietvaros. (2016.-2020.) Projekta vadītājs Dāvis Ozoliņš.

Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķierim. Pasūtītājs Valsts izglītības atīstības aģentūra. (2016.-2017.) Projekta zinātniskā vadītāja Gunta Spriņģe.

Ganību airenes ploiditātes noteikšana. Pētījums tiek veikts LLU subsīdiju projekta "Tehniskais atbalsts ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanai" ietvaros. (2017.) Projekta vadītāja Dace Grauda.

Latvijas vaskulāro augu flora

Projekts iekļauj taksonu sistemātiskās struktūras izpēti, zinātniskās nomenklatūras izveidi, ģeogrāfiskās izplatības un ekoloģijas izpēti Latvijā. Taksonu izpēte balstās uz herbārija materiālu, kas ievākts Latvijā pēdējo 60 gadu laikā. LATV – LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas Herbārija starptautiskais indekss Pasaules Herbāriju reģistrā  (Index Herbariorum. Part I: The Herbarium of the World. 8th ed. 1990) 175 000 eks. Pētījumu rezultāti tiek publicēti atsevišķās grāmatās jaunā monogrāfiskā izdevuma –Latvijas vaskulāro augu flora – ietvaros.