Eksperimentālās entomoloģijas un mikrobioloģijas laboratorija

ADRESE: O.Vācieša iela 4, Rīga,  Latvija, LV-1004

TELEFONS: +371 26183323,

E-PASTS: liga.jankevica@lu.lv; exp-biology@inbox.lv

LABORATORIJAS VADĪTĀJA: Dr.biol. Līga Jankevica   

Galvenās pētījumu tēmas:

 • Bioloģiskā kontrole (fundamentālie un praktiskie aspekti)

1) Funkcionālās bioloģiskās daudzveidības (entomofāgi, parazitoīdi, akarofāgi, entomopatogēnās sēnes, baktērijas, bakulovīrusi) izplatības izpēte agrocenozēs; 2) Bioloģiskās augu aizsardzības paņēmienu optimizēšana un jaunu bioloģisko augu aizsardzības preparātu izstrādāšana nozīmīgāko lauksaimniecības un mežsaimniecības kaitēkļu savairošanās limitēšanai; 3) Jaunu, virulentu entomopatogēno mikororganismu izolātu izdalīšana, to īpašību noteikšana; 4) Videi draudzīgu fitopreparātu izstrāde (pētītas dažādu augu, tai skaitā skujkoku, ekstraktvielu insekticīdās un fungicīdās īpašības, kā arī augu augšanas stimulējošā ietekme).

 • Nozīmīgāko augu kaitēkļu un to dabisko ienaidnieku izplatības un sastopamības pētījumi. Ar zemenēm asociēto fitofāgo kaitēkļu un to dabisko ienaidnieku izpēte. Zirgkastaņu raibkodes izplatības, bioloģijas un dabisko ienaidnieku pētījumi. Reto un invazīvo bezmugurkaulnieku izpēte.
 •  Augu – kaitēkļu – parazitoīdu / plēsēju vai mikroorganismu  mijiedarbība

Dažādu sugu kaitēkļu dabisko ienaidnieku (parazītisko un plēsīgo posmkāju, entomopatogēno mikroorganismu un vīrusu) izpēte. Veikti pētījumi dažādu mikroorganismu un kaitēkļu mijiedarbības noskaidrošanai šūnas, indivīda un populāciju līmenī. Uz teorētisko pētījumu rezultātu pamata ir izstrādāta entomopatogēno mikroorganismu (bakulovīrusi, baktērijas, sēnes) identificēšanas metodika. 

 • Vides mikrobioloģija un biotehnoloģija

Izstrādātas un aprobētas metodes entomopatogēno vīrusu un sēņu klātbūtnes noteikšanai vidē. Aprobēta metodika augsnes veselības un kvalitātes novērtēšanai pilsētvidē nosakot mikroorganismu biomasu, mikroorganismu kopskaitu un dominējošās mikroorganismu sugas. Apgūtas un optimizētas  metodes nanodaļiņu un biotekstila antimikrobiālo īpašību testēšanai.

Pieredze, kompetence un pakalpojumi:

 • bioloģisko aģentu (baktērijas, sēnes, kukaiņu vīrusi, akarofāgi un entomofāgi organismi) atlase un savairošana;
 • videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes un piemērotības izmantošanai augu aizsardzībā novērtējums;
 • augu producēto savienojumu, augu ekstraktu, fitopreparātu un citu augu aizsardzībā izmantojamo produktu bioloģisko īpašību (fungcīdā, insecticīdā un bactericīdā aktivitāte) novērtēšana;
 • dažādu substrātu (augsne, kūdra, sapropelis, humuss, komposts, kokapstrādes blakusprodukti, tekstils) un produktu (pārtika, kosmētika, tekstils u.c.) bioloģiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums.
 • Biotekstila biodegradācijas un rezistences noteikšana.

Metodes un iekārtas mūsu pakalpojumiem:

Laboratorija ir aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu ilgtermiņa veģetācijas izmēģinājumiem, kukaiņu kultūru uzturēšanai un biotestu veikšanai.

Tradicionālās mikrobioloģiskās metodes (mikroorganismu izdalīšana un pavairošana), izmantojot standarta, modificētas un selektīvas barotnes, bioķīmiskā mikroorganismu identifikācija, augsnes bioķīmiskā testēšana (elpošana, mikroorganismu biomasa, fermentatīvā aktivitāte u.c.), augsnes (ūdens) toksicitātes novērtēšana izmantojot dīgtspējas testu, FaxJaz citometrs,.

Starptautiskā sadarbība un partneri:

Starptautiskās sadarbības un tīklu projekti

 • EUREKA

Inovatīva daudzfunkcionāla integrēta silīcija dioksīda ar sukcinītu biotekstila materiāla izstrāde un tā ietekmes uz biosistēmām identifikācija (IFSITEX), vadošais partneris: JLU Technologies Ltd. Mūsu laboratorija veic pētījumus par:  1) dzintara nanodaļiņu ietekmi uz baktērijām un mikroskopiskajām sēnēm; 2) biotekstila īpašību (biodegradācija un rezistence pret baktērijām un mikroskopiskajām sēnēm) izvērtēšana.  Vairāk par projektu šeit https://lubi.lu.lv/zinatne/projekti/eureka/

 • EU COST akcija Nr. FA1405 

“Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production “(Trīs veidu mijiedarbības starp augiem, mikroorganismiem un posmkājiem izmantošana augu aizsardzības un ražības paaugstināšanai)” 2015.g. 10.marts - 2019. g. 09. marts. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica. Mērķis - apvienot Eiropā esošās zināšanas par kultūraugu - posmkāju – mikroorganismu [Crop – Arthropod - Microorganism (CAMo)] mijiedarbību, lai lauksaimniecības pētniecības un attīstības uzņēmumi, varētu izveidot starpdisciplināru platformu pētījumiem par CAMo mijiedarbības mehānismu, ietekmi un izmantošanu kultūraugu ražas palielināšanai. Izstrādāt jaunas kaitēkļu kontroles un vadības atbalsta sistēmas, kas balstītas  CAMo mijiedarbības pielietošanu. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1405

 • EU COST akcija Nr. FA0701

"Arthropod symbioses: from fundamental studies to pest and disease management (Posmkāju simbioze: no fundamentālajam studijām uz augu kaitēkļu un slimību menedžmentu)", 2010. – 2012 gadi. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica. Z. Metla  dalībnieks. Galvenais mērķis bija izstrādāt jaunu pieeju posmkāju kaitēkļu populācijas kontrolei vai pārnēsātāju kompetences samazināšanai ar videi draudzīgas uz simbiontu balstītas kontroles stratēģijas (SCS) palīdzību, kas var aizstāt ķīmiskās kontroles metodes.  https://www.cost.eu/actions/FA0701/#tabs|Name:overview

 • EU COST akcija Nr. 862

„Bacterial toxins for insect control (Baktēriju toksīni kukaiņu kontrolei)” 2007. – 2010 gadi. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica. Z. Metla  un J. Haļimona dalībnieki. Galvenais mērķis bija palielināt baktēriju un to toksīnu pielietošanu bioloģiskajā kaitēkļu kontrolē gan konvencionālajā, gan organiskajā lauksaimmniecībā. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/862

 • EU COST akcija Nr. 842 

“Biological control of pest insects and mites, with special reference to Entomophthorales (Kaitēkļu (kukaiņi un ērces) bioloģiskā kontrole galvenokārt pielietojot Entomophthorales)” 2000. - 2005. gadi. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica. Akcijas mērķi bija koordinēt sadarbību starp zinātniskajiem centriem un zinātniekiem, kas veic pētījumus par entomopatogēno sēņu pielietošanu kaitēkļu apkarošanā. Galvenais uzdevums sagatavot pamatojumu entomopatogēno sēņu insekticīdu izveidošanai un lauka izmēģinājumiem, padziļinot zināšanas par entomopatogēno sēņu bioloģiskajām un ekoloģiskajām īpašībām, saimnieka un patogēna mijiedarbību. http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/842

Partneri

 • Valsts zinātniskais institūts Dabas izpētes centrs (The State Scientific Research Institute Nature Research Centre), saīsināti (NRC) (Viļņa, Lietuva) - sadarbība projektā IFSITEX.
 • Uzņēmums AB LINAS (Lietuva)  - sadarbība projektā IFSITEX.
 • Šveices Federālā Tehniskā universitāte (ETH Zurich) - projekts  "New approaches for the biological control of forest insect pests".2013-2016. SCIEX projekts un promocijas darbā izstrāde.
 • Siedlces Dabas un Humanitāro zinātņu Universitāte, Augu aizsardzības katedra, (Siedlce, Polija) – projekts  "Investigations on occurrence and species diversity of acaropathogenic and entomopathogenic fungi in Latvia" – pieredzes apmaiņas vizītes Cezary Tkachuk un Zane Metla.
 • Kopenhāgenas universitāte, ekoloģijas un molekulārās bioloģijas departaments (Kopenhāgena, Dānija); entamopatogēno mikrorganismu pielietošana bioloģiskajā kontrolē, pieredzes apmaiņa Jankevica.
 • Julius Kűhn Institūta Bioloģiskās kontroles institūts (Darmštate, Vācija); entomopatogēno mikroorganismu un vīrusu identifikācija, pieredzes apmaiņa – Jankevica, Metla.

Nacionālie projekti:

Pašreizējie projekti:

 • LU pētniecības projekts: "Bioloģiskā daudzveidība  – ietekme, funkcijas un aizsardzība". Apakšprojekts: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās”, 2016-2020.g. Mērķis -izvērtēt augu kaitēkļu populācijas un to dabiskos ienaidniekus pilsētu zaļajās teritorijās.
 • “Mikroorganismu asociāciju loma Lepidoptera kārtas meža kaitēkļu patogēnu attīstībā un bioloģiskajā kontrolē" - promocijas darbs " -  Zane Metla (2012-2020). Mērķis - meža kaitēkļu viduszarnas mikrofloras mikroorganismu asociāciju savstarpējās mijiedarbības pētījumi un balstoties no iegūtajiem rezultātiem, un jaunas, uz  mikroorganismu sinerģistiskajām attiecībām balstītas, bioloģiskās kontroles metodes izstrādāšana.

Realizētie projekti: 

 • Gliemju sugu (Mollusca) parauga ievākšana un izpēte. Pasūtītājs - Dabas aizsardzības pārvalde, vadītājs L. Jankevica, 2019 - 2021. Mērķis iegūt informāciju un izvērtēt sugu daudzveidību īpaši aizsargājamajās teritorijās Latvijā.
 • ESF, aktivitāte 1.1.1.2. “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, projekts “Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem” Nr. 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 (Zinātniskie vadītāji Gunta Čekstere un Dace Grauda). 2013-2015. g. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā dibināta zinātnieku grupa starpdisciplināriem teorētiskiem un lietišķiem dabas pētījumiem urbānā vidē, rezultāti. Laboratorijas uzdevums izpētīt augsnes mikro-bioloģisko kvalitāti zālājos un pilsētmežos dažādās Rīgas teritorijās. Veikts urbanizācijas slodzes ietekmes izvērtējums pilsētvidē; izstrādātas augsnes kvalitātes novērtējuma metodes, kas aprobētas pilsētvidē.
 • ERAF projekts (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168) " Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes".Projekta vadītājs: Dr. silv. Māris Daugavietis, LU Bioloģijas institūta daļas vadītāja: Dr. biol. Līga Jankevica. 2010. - 2013. g.  Izstrādāta videi draudzīga augu aizsardzības preparāta receptūras un ražošanas paņēmiens. Veiktas preparāta in vitro pārbaudes uz augu slimību izraisītājiem (fitopatogēniem) – Botrytis cinerea, Colletotrichum acutatum, Phytophthora cactorum un Mycosphaerella fragariae.
 • LZP projekts Nr. 09. 1549 "Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un augu minerālās barošanās funkcionālā nozīmība globāli mainīgos vides apstākļos" (2010.-2012.g.). Projekta vadītāja: Dr.biol. Anita Osvalde.
 • LZP projekts Nr. 09.1586 "Augu minerālo barības vielu, koku biomasas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju, slimību un kaitēkļu mijiedarbība" (2010.-2012.g.) Projekta vadītājs: Dr. silv. Māris Daugavietis.
 • LZP Projekts  Nr. 09.1359 "Entomopatogēno toksīnus veidojošo baktēriju ekoloģiskais risks un perspektīva bioloģiskajā augu aizsardzībā Latvijā". 2009. Vadītāja: Dr. biol. Līga Jankevica.
 • LZP projekts Nr. 09.1360 "Kukaiņu patogēnu dispersijas un transmisijas mehānismu izpēte meža kaitēkļu populācijās" 2009. Projekta vadītāja:  Dr.biol. Līga Jankevica.
 • LZP projekts Nr. 05.1411 “Fitopreparātu iedarbības mehānismu izpēte uz dažādiem kaitīgiem organismiem kultūraugu biocenozēs un to iedarbības spektra noteikšana” vadītājs Dr.biol. Zariņš 2005. –2008.
 • LZP projekts Nr. 05.1438Entomopatogēno mikroorganismu ekoloģija: izplatība, ģenētiskā daudzveidība un ekoloģiskā saimnieku rinda” vadītāja Dr.biol. Līga Jankevica. 1.01.2005. – 31.12.2008.
 • LZP projekts Nr. 06.1942Bioloģiskā daudzveidība: krūmu melleņu kaitēkļi un to antagonisti” vadītāja Dr.biol. Čudare Z. 1.01.2006. – 31.12.2008.

 

Zinātniskie darbinieki

Vārds, Uzvārds

Zin. grāds, akad. amats

Pētījumu virziens

Kontakti

Līga Jankevica

Dr. biol.,

vadošā pētniece

Mikrobioloģija, augu aizsardzība, kukaiņu patoloģija, kukaiņu vīrusi un baktērijas.

Augsnes mikrobioloģija, augsnes mikrobiālās aktivitātes noteikšana.

Biotehnoloģija, augu ekstrakti, fitopreparāti.

Biotekstila īpašības.

liga.jankevica@lu.lv

telefons darbā: 26183323

Ineta Salmane

Dr. biol.,

vadošā pētniece

Derīgo kukaiņu un akarofāgu izpēte un bioloģiskās kontroles metožu praktiskā pielietošana kaitēkļu ierobežošanai.

Augsnes sīkposmkāji kā augsnes kavlitātes indikators

ineta.salmane@lu.lv

 

Dmitrijs Teļnovs

Dr. biol.,

vadošais eksperts

Invazīvo un reto bezmugurkaulnieku pētījumi.

dmitrijs.telnovs@lu.lv

Ilze Dubova

Mg., zinātniskā asistente

Dzintara nanodaļiņu antibakteriālās un antifungālās īpašības. Biotekstila biodegradācijas pētījumi.

ilze.dubova@lu.lv

 

Artūrs Šilaks M.Sc. doktorants, ķīmiķis Biotehnoloģija  

\

 

2023

GOMPEL, N., TELNOV, D. 2023. On the taxonomic status of the tenebrionoid genera Falsopedilus Pic, 1924 and Hintonosia Báguena Corella, 1948 (Coleoptera: Mycteridae) with descriptions of new species. Zootaxa 5318(3), pp.

GREĶE, K., KAGAINIS, U.,TELNOV, D. 2023. First record of the family Diplommatinidae Gray, 1847 (Gastropoda: Architaenioglossa) from Ecuador with description of a new Adelopoma Doering, 1885. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 5339(3), pp. 273-284.

HOCHKIRCH, A., BILZ, M., FERREIRA, C.C., (...),TELNOV, D., (...), WRIGHT, E.G.E., ZUNA-KRATKY, T.  2023. A multi-taxon analysis of European Red Lists reveals major threats to biodiversity. PLoS ONE 18 (11) e0293083

ŠILAKS, A., SALMANE, I., GRODSKIS, E., JANKEVICA, L. 2023.  Preliminary studies on natural enemies of hard ticks and methods of their population control in Latvia. 81st International Scientific Conference of the University of Latvia, Innovative and applied research in Biology, Proceedings, Volume 5, LU, Riga, 32-39.

TELNOV, D.  2023. Fourth contribution to the Macratriinae LeConte, 1862 of the Papuan Region and Wallacea (Coleoptera: Anthicidae) with descriptions of sixteen new species. Zootaxa, 5361(1), pp. 1-52

TELNOV, D.  2023.  New Taxa and Records of Statirina  lanchard, 1845 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae), with A New Genus-Rank Synonym. Annales Zoologici, 73(1), pp. 85-110.

TELNOV, D.  2023. Revision of the Tomoderinae Bonadona, 1961 (Coleoptera: Anthicidae). Part IV. First review of the Philippine Archipelago species. Tijdschrift voor Entomologie. 85(40), pp. 125-162.

TELNOV, D. 2023. A New Species of Amethysphaerion Martins & Monné, 1975 (Coleoptera: Cerambycidae) from Ecuador. Annales Zoologici 73(4), pp. 695-699

TELNOV, D. The First Record of Eurygeniinae Leconte, 1862 (Coleoptera: Anthicidae) from Taiwan with Description of a New Stereopalpus Laferté-Sénectère, 1849. 2023. Annales Zoologici 73(4), pp. 777-782

TELNOV, D., GUSAKOV, A. 2023. Rediscovery of Tomosomus Motschulsky, 1855 (Coleoptera: Anthicidae) with redescription of the genus, a new genus-rank synonym, and a key to species. Zootaxa, 5293(3), pp. 541-556 (Scopus Q2/ CS 2,0;  SJR 0,526,  WOS Q3 JIF 0,9)

TELNOV, D., KAIRIŠS, K., TRISKOVA, K., KUNDRATA, R.  2023. Unveiled: Prototrichalus from the mid-Cretaceous Burmese amber represents a yet oldest record of Ischaliidae Blair, 1920 (Coleoptera: Tenebrionoidea). Cretaceous Research 151,105634 (Q1/ CS 4,1;  SJR 0,792) 

TELNOV, D., PERKOVSKY, E.E., KUNDRATA, R., ...VASILENKO, D.V., BUKEJS, A. 2023. Revealing Palaeogene distribution of the Ptilodactylidae (Insecta: Coleoptera): the first Ptilodactyla Illiger, 1807 records from Rovno amber of Ukraine. Historical Biology, 35(11), pp. 2171-2180

2022

JUCEVIČA, E., SALMANE, I. 2022.  Impact of light source on distribution of greenhouse whiteflies Trialeurodes spp. (Hemiptera: Aleyrodidae) on tomatoes in greenhouses. 80th International Scientific Conference of the University of Latvia “Innovative and applied research in Biology”, Proceeding, Volume 4, Riga, 26-30.

PUPINS, M., TELNOV, D., MATROZIS, R., ČEIRANS, A. 2022. First report of abnormal amplexus cases in Anura (Amphibia) from Latvia. Biharean Biologist,  16(1), pp. 47–50

TELNOV, D. 2022. An Overview and New Species of Arthromacra W. Kirby, 1837 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) from Continental China, the Korean and Indochinese Peninsula. Annales Zoologici, 72(1), pp. 153–165

TELNOV, D. 2022. New Species, Taxonomy and Faunistics of East Asian and Papuan Lagriinae Latreille, 1825 (Coleoptera: Tenebrionidae) Annales Zoologici,  72(2), pp. 313–346

TELNOV, D. 2022. Review and new species of Donaciolagria Pic, 1914 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae), with a key, and an annotated checklist. Tijdschrift voor Entomologie, 165(1-3), pp. 280–320. Q4

TELNOV, D. 2022. Revision of the Tomoderinae (Coleoptera: Anthicidae). Part III. New species and records of Macrotomoderus Pic, 1901 from China and a key to the Palaearctic species. European Journal of Taxonomy, 2022, 797, pp. 1–100 

TELNOV, D., PERKOVSKY, E.E., RUZZIER, E., VASILENKO, D.V.    2022.  Yakutia sukachevae gen. et sp. nov. (Mordellidae), the first fossil Coleoptera from Upper Cretaceous amber of Yakutia, eastern Russia.   Cretaceous Research, 138, 10526  

2021

DUBOVA I., APINE A., GRAUDA D., BUTKAUSKAS, D., LASHENKO, I., JANKEVICA L. 2021. Adaptation of methods for the determination of biodegradation of bio-textiles with amber particles. Innovative and applied research in Biology, Proceedings, Vol.: 3,  

OSVALDE, A., JAKOBSONE, G., AKMANE, I., SVILĀNS, A., DUBOVA, I. 2021. Dianthus superbus as a critically endangered species in Latvia: evaluation of its growth conditions and conservation possibilities. AoB Plants:13, (5), Article Number: plab051. doi.org/10.1093/aobpla/plab051, 

Telnov, D. 2021. Anthicidae (Insecta: Coleoptera) of the Lesser Sunda Islands - A Preliminary Review Annales Zoologici, 71(2), pp. 353–398

TELNOV, D. 2021. Redefinition of Steriphodon Abeille de Perrin, 1895 (Coleoptera: Anthicidae), with a new species description, checklist, and key to species. Zootaxa,  5020(1), pp. 141–165

TELNOV, D. 2021.The easternmost record of Macratriinae LeConte, 1862 (Coleoptera: Anthicidae), with a new species from Fiji and a genus-rank synonymy in Macratriini LeConte, 1862 Zootaxa, 4965(1), pp. 191–200, Q3

TELNOV, D. Degiovanni, A. 2021, Review of the Chilean Anthicidae Sensu Lato (Insecta: Coleoptera), with Critical Notes on the Lemodinae and Tomoderinae, New Descriptions and Synonyms, Annales Zoologici,  71(1), pp. 101–152, Q3

TELNOV, D. Drumont, A. 2021, Taxonomic Revision of the Genus Trictenotoma Gray, 1832 (Coleoptera: Trictenotomidae). Part 3 - Species from the Philippine Archipelago, with Description of a New Species.  Annales Zoologici,  71(1), pp. 83–100, Q3.

TELNOV, D., GOMPEL, N. 2021, Review of Aderidae Csiki, 1909 (Insecta: Coleoptera) of Cabo Verde Zootaxa, 4963(2), pp. 365–374, Q3

TELNOV, D., PERKOVSKY, E. (...) YAMAMOTO, SH. 2021. The first fossil Coleoptera record from the Volyn Region, Ukraine, with description of a new Glesoconomorphus (Coleoptera, Mycteridae) in syninclusion with Winterschmidtiidae (Acari) and a key to species. ZOOKEYS (1068), pp.189-201, Q2.

2020

DUBOVA I., APINE A., GRAUDA D., JANKEVICA L. 2020. Adaptation of techniques for testing antimicrobial properties of amber nano and micro size particles. Innovative and applied research in Biology, Proceedings, Vol.: 2, p.  18-22.

GOCZAŁ, J., OLEKSA, A., ROSSA, R., CHYBICKI, I., MEYZA, K., PLEWA, R., LANDVIK, M., GOBBI, M., HOCH, G., TEĻNOVS D. 2020. Climatic oscillations in Quaternary have shaped the co-evolutionary patterns between the Norway spruce and its host-associated herbivore. Scientific Reports Vol. 10, N 1 16524.  https://doi.org/10.1038/s41598-020-73272-0

HU, FANG SHUO, POLLOCK, DARREN A., TELNOV, D. 2020.  Comparative morphology of immature Trictenotoma formosana Kriesche, 1919 and systematic position of the Trictenotomidae (Coleoptera, Tenebrionoidea). European Journal of Taxonomy: 640, p.1-22. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.640

JANKEVICA L., STRIKE, Z., SMITS, A. 2020. Preliminary studies on presence of entomopathogens in outbreak population of great web-spinning pine-sawfly Acantholyda posticalis in urban forest stands. IOBC-WPRS Bulletin, 150, p.161-164. URL: www.iobc-wprs.org/members/shop_en.cfm ISBN 9789290673354.

KAGAINIS, U., CERA, I., JUCEVIČA, E., KARPA, A., SALMANE, I., SAULĪTIS, J., SPUŅĢIS, V., TEĻNOV, D., MELECIS, V., JANKEVICA, L. 2020. The Importance and Potential Value of a Regional Midsize Arthropod Collection: An Example of IBULC. The International Journal of the Inclusive Museum Vol. 13, N 3, p.45-77.  https://cgscholar.com/bookstore/works/the-importance-and-potential-value-of-a-regional-midsize-arthropod-collection 

SALMANE, I., AMRINE, J. & OZOLINA-POLE, L. 2020. A new eriophyoid mite (Acari: Prostigmata) in Latvia found on black currants. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga, 30. January. Innovative and applied research in Biology, Proceedings, Vol.: 2, 31-32.

TEĻNOV, D. 2020. A revision of the Maechidiini Burmeister, 1855 (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) from the Indo-Australian transition zone, and the first record of the tribe west of Wallace’s Line. European Journal of Taxonomy Vol.721, p.1-210. DOI: 10.5852/ejt.2020.721.1127.

TELNOV, D., ZORN, C. 2020. Addendum to Zootaxa 4683 (4): Popillia biguttata (Wiedemann in Wiedemann & Germar, 1821) (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) established on New Guinea? With an illustrated key to Sundaland Popillia Dejean. Zootaxa Vol.4868, N 3 (2020), p.448-450. doi.org/10.11646/zootaxa.4868.3.9

JANKEVICA L., TELNOV D., SALMANE I, ZIEMELE S., CEKSTERE G. (2019). Studies on soil microflora and microarthropod communities as soil health and quality indicators in urban forests in Rīga, Latvia. In: Conference Proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (Soils, Forest Ecosystems), Vol. 19, Issue: 3.2, 821-828. Q4

JANKEVICA L., MINOVA S., METLA Z., DAUGAVIETIS M. (2018). Development of new environmentally natural insecticides product from coniferous biomass agains insect pests. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018, Conference Proceedings: Ecology, Economics, Education and Legislation, 18(5.1) 251-258.  

JANKEVICA L., POLIS O., KORICA A., SAMSONE I., LAUGALE V. & DAUGAVIETIS, M. (2018) Environmental risk assessment studies on new plant protection products which have been elaborated from coniferous tree bark. Agronomy research. http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.189

KRAMS I., KECKO S., INASHKINA I. .... JANKEVICA L., MEIJA L., KRAMA T. (2017). Food quality affects the expression of antimicrobial peptide genes upon simulated parasite attack in the larvae of greater wax moth. Entomologia Experimentalis et Applicata, 165, (2-3). Pages 129-137.

FLURY P., VESGA P., PÉCHY-TARR M., AELLEN N., DENNERT F., HOHER N., KUPFER-SCHMIED K.P., KUPFERSCHMIED P., METLA Z., …KEEL C.J. and MAURHOFER M., 2017. Antimicrobial and insecticidal: Cyclic lipopeptides and hydrogen cyanide produced by plant-beneficial Pseudomonas strains CHA0, CMR12a, and PCL1391 contribute to insect killing.  Frontiers in Microbiology,8, (art. no. 100). DOI: 10.3389/fmicb.2017.00100

FLURY P., AELLEN N., RUFFNERB., PéCHY-TARR M., FATAAR S., METLA Z.  … KEEL C. and MAURHOFER M., 2016. Insect pathogenicity in plant-beneficial pseudomonads: Phylogenetic distribution and comparative genomics. ISME Journal, 10 (10), pp. 2527-2542.

MINOVA S., JANKEVICA L., SALMANE I., CEKSTERE G. (2015). Preliminary Studies on Microbial Biomass and the Microarthropod Community as Soil Health and Quality Indicators in Urban Grasslands, Rīga as an Example. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural Exact and Applied Sciences 69(3):140-144, DOI: 10.1515/prolas-2015-0020

MINOVA S., SEŠĶĒNA R., VOITKĀNE S., METLA Z., DAUGAVIETIS M., JANKEVICA L. (2015). Impact of pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies (L.) Karst.) bark extracts on important strawberry pathogens, Proceeding of Latvian Academy of Science. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 69 (1-2): 62–67, DOI: 10.1515/prolas-2015-0008

SALMANE I., CIEMATNIEKS R., OZOLINA-POLE L., RALLE B., IEVINSH G. (2015). Investigation of European shot-hole borer, Xyleborus dispar (Coleoptera, Scolytidae), in apple orchards of Latvia. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rēzekne. Volume II: 256-260

VOLKOVA J., LAUGALE V., LEPSE L., BAŽENOVA A., JANKEVICA L., DAUGAVIETIS M. (2014). Evaluation of spruce biomass extract for control of grey mould (Botrytis cinerea) in field-grown strawberries. Environmental and Experimental Biology 12: 89–93.

JANKEVICA L., SAMSONE I., MINOVA S., SESKENA R., HALIMONA J., METLA Z., LAUGALE V., RANCANE R., DAUGAVIETIS M., ZARINS I. (2013). Elaboration of new environmentally friendly plant protection product from coniferous trees biomass against plant diseases. SGEM2013 Conference Proceedings, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.047.

LAUGALE V., JANKEVICA L., SAMSONE I., HALIMONA J., METLA Z., LEPSIS J., DAUGAVIETIS M., RANCĀNE R. (2013). Preliminary studies on development of a new environmentally friendly plant protection product against grey mould.Proceeding of Latvian Academy of Science. Section B, Vol. 67, No. 2 (683), pp. 198-202. DOI:10.2478/prolas-2013-0033.

METLA Z., VOITKĀNE S., SEŠĶĒNA R., PETROVA V., JANKEVICA L. (2013). Presence of entomopathogenous fungi and bacteria in Latvian population of horse-chesnuth miner Cameraria ohridellaActa Biol. Univ. Daugavp. 13 (1):81-88.

PETROVA V., JANKEVICA,  L. SAMSONE, I., 2013. Composition of phytophagous insects associated with strawberry. Latvia. Proceeding of Latvian Academy of Science, Section B. 67(2), pp. 124-129.

JANKEVICA L., HALIMONA J., METLA Z., SESKENA R., ZARINS I. (2011). Investigation of nucleopolyhedroviruses and experience of regulation of forest pest populations in Latvia. IOBC/WPRS Bulletin, 66: 457-460.

PETROVA V., SAMSONE I., JANKEVICA L., ČUDARE Z. (2008) The predatory mite Neoseiulus cucumeris for control of the strawberry mite Phytonemus pallidus on strawberry runner plants. Proceedings of international scientific conference„ Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product” Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008, 250 -256.

SESKENA R., PETROVA V., JANKEVICA M., JANKEVICA L. (2008). Studies on ecological and physiological host range of entomopathogenic Hyphomycetes. IOBC/WPRS Bulletin, 31 (1) 198-203.  

HAĻIMONA J., JANKEVICA L. (2007). An experimental comparison of the virulence of fungal (Entomophtorales) isolates on Schizaphis graminum. Latvijas entomologs, 44: 95-102.

JANKEVICA L. (2004). Ecological associations between entomopathogenic fungi and pest insects recorded in Latvia. Latvijas Entomologs, 41: 60-65.

KRUZMANE D., JANKEVICA L. IEVINSH G. (2002). Effect of regurgitant from Leptinotarsa decemlineata Say on wound responses in Solanum tuberosum L. and Phaseolus vulgaris L. plants with special emphasis on ethylene production. Physiologia Plantarum, 115 (4) 577-585.

JANKEVICA L., CUDARE Z., OSE V. (1998). New isolate of Malacosoma neustria nuclear polyhedrosis virus in Latvia. Journal of Invertebrate Pathology. Vol. 71 (3) 283-285.

CUDARE Z. &  JANKEVICA L. (1997). The role of active plant extracts and granulosis viruses in regulation of pest populations. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B Natural Exact and Applied Sciences. 51 (3-4):70-175

DAUGAVIETIS M,  POLIS O., KORICA A., JANKEVICA L., BARTKEVICS V., LEPSE L., RANCANE R. Biologically active composition inhibiting Botrytis cinerea infection and a method for producing it.  Patent.  LV14804 B, 20.05.2014.

ZARIŅŠ, I., EGLĪTE, G. 1994. Fitopreparāts augu sēnīšu slimību apkarošanai. Patents Nr.10559.IV