Eksperimentālās entomoloģijas un mikrobioloģijas laboratorija

ADRESE: Miera iela 3, Salaspils,

TELEFONS: +371 67945420,

E-PASTS: liga.jankevica@lu.lv; exp-biology@inbox.lv

LABORATORIJAS VADĪTĀJA: Dr.biol. Līga Jankevica   

Galvenās pētījumu tēmas:

  • Bioloģiskās kontrole (fundamentālie un praktiskie aspekti)

1) Funkcionālās bioloģiskās daudzveidības (entomofāgi, parazitoīdi, akarofāgi, entomopatogēnās sēnes, baktērijas, bakulovīrusi) izplatības izpēte agrocenozēs; 2) Bioloģiskās augu aizsardzības paņēmienu optimizēšana un jaunu bioloģisko augu aizsardzības preparātu izstrādāšana nozīmīgāko lauksaimniecības un mežsaimniecības kaitēkļu savairošanās limitēšanai; 3) Jaunu, virulentu entomopatogēno mikororganismu izolātu izdalīšana, to īpašību noteikšana; 4) Videi draudzīgu fitopreparātu izstrāde (pētītas dažādu augu, tai skaitā skujkoku, ekstraktvielu insekticīdās un fungicīdās īpašības, kā arī augu augšanas stimulējošā ietekme).

  •  Augu – kaitēkļu – parazītoīdu / plēsēju mijiedarbība un kaitēkļu – mikroorganismu mijiedarbība

Dažādu sugu kaitēkļu dabisko ienaidnieku (parazītisko un plēsīgo posmkāju, entomopatogēno mikroorganismu un vīrusu) izpēte. Veikti pētījumi dažādu mikroorganismu un kaitēkļu mijiedarbības noskaidrošanai šūnas, indivīda un populāciju līmenī. Uz teorētisko pētījumu rezultātu pamata ir izstrādāta entomopatogēno mikroorganismu (bakulovīrusi, baktērijas, sēnes) identificēšanas metodika. 

  • Vides mikrobioloģija un biotehnoloģija

Izstrādātas un aprobētas metodes entomopatogēno vīrusu un sēņu klātbūtnes noteikšanai vidē. Aprobēta metodika augsnes veselības un kvalitātes novērtēšanai pilsētvidē nosakot mikroorganismu biomasu, mikroorganismu kopskaitu un dominējošās mikroorganismu sugas.

Pieredze, kompetence un pakalpojumi:

  • bioloģisko aģentu (baktērijas, sēnes, kukaiņu vīrusi, akarofāgi un entomofāgi organismi) atlase un savairošana;
  • videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes un piemērotības izmantošanai augu aizsardzībā novērtējums;
  • augu producēto savienojumu, augu ekstraktu, fitopreparātu un citu augu aizsardzībā izmantojamo produktu bioloģisko īpašību (fungcīdā, insecticīdā un bactericīdā aktivitāte) novērtēšana;
  • dažādu substrātu (augsne, kūdra, sapropelis, humuss, komposts, kokapstrādes blakusprodukti, tekstils) un produktu (pārtika, kosmētika, tekstils u.c.) bioloģiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums.

Metodes un iekārtas mūsu pakalpojumiem:

Laboratorija ir aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu ilgtermiņa veģetācijas izmēģinājumiem, kukaiņu kultūru uzturēšanai un biotestu veikšanai.

Tradicionālās mikrobioloģiskās metodes (mikroorganismu izdalīšana un pavairošana), izmantojot standarta, modificētas un selektīvas barotnes, bioķīmiskā mikroorganismu identifikācija, augsnes bioķīmiskā testēšana (elpošana, mikroorganismu biomasa, fermentatīvā aktivitāte u.c.), augsnes (ūdens) toksicitātes novērtēšana izmantojot dīgtspējas testu, FaxJaz citometrs.

Starptautiskā sadarbība un partneri:

Kopenhāgenas universitāte, ekoloģijas un molekulārās bioloģijas departaments (Kopenhāgena, Dānija);

Julius Kűhn Institūta Bioloģiskās kontroles institūts (Darmštate, Vācija);

Siedlces Dabas un Humanitāro zinātņu Universitāte, Augu aizsardzības katedra, (Siedlce, Polija) – projekts "Investigations on occurrence and species diversity of acaropathogenic and entomopathogenic fungi in Latvia";

Šveices Federālā Tehniskā universitāte (ETH Zurich) - projekts "New approaches for the biological control of forest insect pests".

Pašreizējie projekti:

LU pētniecības projekts: "Bioloģiskā daudzveidība  – ietekme, funkcijas un aizsardzība". Apakšprojekts: “Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi pilsētas, lauku un ūdens ekosistēmās”, 2016-2018.

Promocijas darba "Mikroorganismu asociāciju loma Lepidoptera kārtas meža kaitēkļu patogēnu attīstībā un bioloģiskajā kontrolē" izstrāde - Zane Metla (2012-2017).

Meža kaitēkļu populāciju regulēšanā nepieciešamas zināšanas par mijiedarbību starp patogēniem, to saimniekiem, veģetāciju un augsni. Aktuāla ir jaunu – virulentāku biopreparātu izveidošana. Galvenie uzdevumi ir meža kaitēkļu viduszarnas mikrofloras mikroorganismu asociāciju savstarpējās mijiedarbības pētījumi un balstoties no iegūtajiem rezultātiem, jaunas, uz  mikroorganismu sinerģistiskajām attiecībām balstītas, bioloģiskās kontroles metodes izstrādāšana.

EU COST akcija Nr. FA1405 

“Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production “(Trīs veidu mijiedarbības starp augiem, mikroorganismiem un posmkājiem izmantošana augu aizsardzības un ražības paaugstināšanai)” 2015.g. 10.marts - 2019. g. 09. marts. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica

Mērķis - apvienot Eiropā esošās zināšanas par kultūraugu - posmkāju – mikroorganismu [Crop – Arthropod - Microorganism (CAMo)] mijiedarbību, lai lauksaimniecības pētniecības un attīstības uzņēmumi, varētu izveidot starpdisciplināru platformu pētījumiem par CAMo mijiedarbības mehānismu, ietekmi un izmantošanu kultūraugu ražas palielināšanai. Izstrādāt jaunas kaitēkļu kontroles un vadības atbalsta sistēmas, kas balstītas  CAMo mijiedarbības pielietošanu. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1405

Izpildītie projekti (2010-2015): 

ERAF projekts (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168) " Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes".Projekta vadītājs: Dr. silv. Māris Daugavietis, LU Bioloģijas institūta daļas vadītāja: Dr. biol. Līga Jankevica

LZP projekts Nr. 09. 1549 "Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un augu minerālās barošanās funkcionālā nozīmība globāli mainīgos vides apstākļos" (2010.-2012.g.). Projekta vadītāja: Dr.biol. Anita Osvalde.

LZP projekts Nr. 09.1586 "Augu minerālo barības vielu, koku biomasas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju, slimību un kaitēkļu mijiedarbība" (2010.-2012.g.) Projekta vadītājs: Dr. silv. Māris Daugavietis.

LZP Projekts  Nr. 09.1359 "Entomopatogēno toksīnus veidojošo baktēriju ekoloģiskais risks un perspektīva bioloģiskajā augu aizsardzībā Latvijā". 2010. Vadītāja: Dr. biol. Līga Jankevica.

LZP projekts Nr. 09.1360 "Kukaiņu patogēnu dispersijas un transmisijas mehānismu izpēte meža kaitēkļu populācijās" 2010. Projekta vadītāja:  Dr.biol. Līga Jankevica.

Starptautisko sadarbības tīku projekti:

EU Cost Akcija 862

„Bacterial toxins for insect control (Baktēriju toksīni kukaiņu kontrolei)” 2007. – 2010 gadi. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica

Galvenais mērķis bija palielināt baktēriju un to toksīnu pielietošanu bioloģiskajā kaitēkļu kontrolē gan konvencionālajā, gan organiskajā lauksaimmniecībā. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/862

EU COST akcija Nr.842 

“Biological control of pest insects and mites, with special reference to Entomophthorales (Kaitēkļu (kukaiņi un ērces) bioloģiskā kontrole galvenokārt pielietojot Entomophthorales)” 2000. - 2005. gadi. Latvijas pārstāvis vadības komitejā – L. Jankevica

Akcijas mērķi bija koordinēt sadarbību starp zinātniskajiem centriem un zinātniekiem, kas veic pētījumus par entomopatogēno sēņu pielietošanu kaitēkļu apkarošanā. Galvenais uzdevums sagatavot pamatojumu entomopatogēno sēņu insekticīdu izveidošanai un lauka izmēģinājumiem, padziļinot zināšanas par entomopatogēno sēņu bioloģiskajām un ekoloģiskajām īpašībām, saimnieka un patogēna mijiedarbību. http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/842

Izveidota: Augu kaitēkļus limitējošo bioaģentu kolekcija (skatīt aprakstu)

Patenti:

Daugavietis M,  Polis O., Korica A., Jankevica L., Bartkevics V., Lepse L., Rancane R. Biologically active composition inhibiting Botrytis cinerea infection and a method for producing it.  Patent.  LV14804 B, 20.05.2014.

Zariņš, I., Eglīte, G. 1994. Fitopreparāts augu sēnīšu slimību apkarošanai. Patents Nr.10559.IV

Nozīmīgākās publikācijas:

 

FLURY, P., VESGA, P., PÉCHY-TARR, M., AELLEN, N., DENNERT, F., HOHER, N., KUPFERSCHMIED, K.P., KUPFERSCHMIED, P., METLA, Z., MA, Z., SIEGFRIED, S., de WEERT, S., BLOEMBERG, G., HÖFTE, M., KEEL, C.J. and MAURHOFER, M., 2017. Antimicrobial and insecticidal: Cyclic lipopeptides and hydrogen cyanide produced by plant-beneficial Pseudomonas strains CHA0, CMR12a, and PCL1391 contribute to insect killing.  Frontiers in Microbiology,8, (art. no. 100). DOI: 10.3389/fmicb.2017.00100

 

Minova S., Jankevica L., Salmane I., Cekstere G. (2015). Preliminary Studies on Microbial Biomass and the Microarthropod Community as Soil Health and Quality Indicators in Urban Grasslands, Rīga as an Example. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural Exact and Applied Sciences 69(3):140-144, DOI: 10.1515/prolas-2015-0020

Minova S., Sešķēna R., Voitkāne S., Metla Z., Daugavietis M., Jankevica L. (2015). Impact of pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies (L.) Karst.) bark extracts on important strawberry pathogens, Proceeding of Latvian Academy of Science. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 69 (1-2): 62–67, DOI: 10.1515/prolas-2015-0008

Volkova J., Laugale V., Lepse L., Baženova A., Jankevica L., Daugavietis M. (2014). Evaluation of spruce biomass extract for control of grey mould (Botrytis cinerea) in field-grown strawberries. Environmental and Experimental Biology 12: 89–93.

Laugale V., Jankevica L., Samsone I., Halimona J., Metla Z., Lepsis J., Daugavietis M., Rancāne R. (2013). Preliminary studies on development of a new environmentally friendly plant protection product against grey mould.Proceeding of Latvian Academy of Science. Section B, Vol. 67, No. 2 (683), pp. 198-202. DOI:10.2478/prolas-2013-0033.

Jankevica L., Samsone I., Minova S., Seskena R., Halimona J., Metla Z., Laugale V., Rancane R., Daugavietis M., Zarins I. (2013). Elaboration of new environmentally friendly plant protection product from coniferous trees biomass against plant diseases. SGEM2013 Conference Proceedings, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.047.

Metla Z., Voitkāne S., Sešķēna R., Petrova V., Jankevica L. (2013). Presence of entomopathogenous fungi and bacteria in Latvian population of horse-chesnuth miner Cameraria ohridella. Acta Biol. Univ. Daugavp. 13 (1):81-88.

Petrova, V. Jankevica,  L. Samsone, I., 2013. Composition of phytophagous insects associated with strawberry. Latvia. Proceeding of Latvian Academy of Science, Section B. 67(2), pp. 124-129.

Jankevica L., Halimona J., Metla Z., Seskena R., Zarins I. (2011). Investigation of nucleopolyhedroviruses and experience of regulation of forest pest populations in Latvia. IOBC/WPRS Bulletin, 66: 457-460.

Petrova V., Samsone I., Jankevica L., Čudare Z. (2008) The predatory mite Neoseiulus cucumeris for control of the strawberry mite Phytonemus pallidus on strawberry runner plants. Proceedings of international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product” Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008, 250 -256.

Haļimona J., Jankevica L. (2007). An experimental comparison of the virulence of fungal (Entomophtorales) isolates on Schizaphis graminum.Latvijas entomologs, 44: 95-102.

Čudare Z. (2005). Factors affecting viability of entomophthoral fungi. IOBC/WPRS Bulletin, 28 (3), 61-64.

Kruzmane D., Jankevica L. & Ievinsh G. (2002). Effect of regurgitant from Leptinotarsa decemlineata Say on wound responses in Solanum tuberosum L. and Phaseolus vulgaris L. plants with special emphasis on ethylene production. Physiologia Plantarum, 115 (4) 577-585.

 

Zinātnisko darbinieku saraksts

Vārds, Uzvārds

Zin. grāds, akad. amats

Pētījumu virziens

Kontakti

Līga Jankevica

Dr. biol.,

vadošā pētniece

Mikrobioloģija, augu aizsardzība, kukaiņu patoloģija, kukaiņu vīrusi un baktērijas, fitopreparāti, biotehnoloģija

liga.jankevica@lu.lv

telefons darbā: 67945420

mob. 26468197

Ineta Salmane

Dr. biol., viespētnieks

Akarofāgu izpēte un praktiskā pielietošana

ineta.salmane@lu.lv

telefons darbā: 67945420

Ineta Samsone

Dr. biol., viespētnieks

Entomofāgu un akarofāgu izpēte un praktiskā pielietošana

telefons darbā: 67945420

Zane Metla

M. Sc. biol., pētniece

Kaitēkļu mikroflora, mikroorganismu asociācijas un to mijiedarbība.

Etomopatogēno mikroorganismu identificēšana un izpēte.

zane.metla@lu.lv 

telefons darbā: 67945420

Sandra MinovaM. Sc. biol., zinātniskā asistenteFitopatogēno un etomopatogēno mikroorganismu izpēte. Mikroorganismu kvantitatīvā sastāva pētījumi dažādos substrātos (augsne, sapropelis, komposts)

sandra.minova@lu.lv

telefons darbā: 67945420