Ornitoloģijas laboratorija

Adrese: Miera iela 3, LV-2169 Salaspils

e-pasts: ornlab@latnet.lv
Laboratorijas vadītāja: Dr. biol. Oskars Keišs oskars.keiss@lu.lv

Laboratorijā 11 darbinieki, t.sk. 4 bioloģijas zinātņu doktori

Laboratorija veic pētījumus par dažādiem ar putniem un to dzīvesvietām saistītiem jautājumiem, galvenokārt populāciju ekoloģiju un demogrāfiju. Pētījumi notiek galvenokārt divās teritorijās: 1) Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla vietā - Engures ezera dabas parka ūdens ekosistēmās un 2) Papes Ornitoloģiskajā stacijā (putnu un sikspārņu migrāciju pētījumi). Pētījumu galvenais mērķis ir skaidrot putnu skaita izmaiņas tieši un netieši ietekmējošos faktorus, t.sk. antropogēnās ietekmes, klimata izmaiņas, medības u.c. Līdztekus tiek izstrādāti praktiski ieteikumi negatīvo ietekmju novēršanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Pētījumu virzieni

 •  Latvijas avifaunas dinamika
 • Ūdensputnu populāciju ekoloģija

 • Putnu un sikspārņu migrācijas

 • Putnu un to dzīvesvietu aizsardzība

 • Pasākumi putnu dzīvesvietu uzlabošanai

Pašreizējās aktivitātes

Laboratorijas zinātnieki realizē pētniecības projektus, kas saistīti ar medību ūdensputnu izpēti (ligzdošanas sekmes, to ietekmējošie faktori, mākslīgo ligzdvietu ieviešana, medību apmēri un ietekme), ziemojošo ūdensputnu, jūras putnu, baltā stārķa, melnā stārķa, griezes, grīšļu ķauķa un dažādu sikspārņu un sīko dziedātājputnu migrāciju izpēti. Laboratorijas sastāvdaļa ir Gredzenošanas centrs, kas nodrošina pētījumiem nepieciešamo datu bāzes uzturēšanu.

Līdzdalība studiju nodrošināšanā

Laboratorijas zinātnieki piedalās LU un LLU studentu maģistra un bakalaura darbu vadīšanā.

Galvenie zinātniski pētnieciskā darba sasniegumi

 •   Izstrādāta oriģināla tikko šķīlušos pīlēnu gredzenošanas metode, kas paver plašas iespējas šo putnu migrāciju un populāciju demogrāfijas pētījumos. Metode plaši tiek lietota daudzās Eiropas valstīs un Ziemeļamerikā.
 • Izstrādātas metodes dobumperētāju putnu piesaistīšanai mežaudzēm kaitēkļu savairošanās profilaksei.
 • Atklātas putnu skaita regulācijas likumības, kuru zināšana ir svarīga populāciju ilgtspējīgai izmantošanai, aizsardzībai vai skaita ierobežošanai.
 • Izstrādāti paņēmieni ūdensputnu ligzdošanas biotopu ietilpības un ligzdošanas sekmju palielināšanai.
 • Ievērojami bagātinātas zināšanas par putnu un sikspārņu migrācijām.

Konsultatīvā darbība

 • Ieteikumu izstrādāšana putnu dzīvesvietu bioloģiskās kapacitātes palielināšanai.
 • Saimnieciskās darbības ietekmes uz putniem (to dzīvesvietām) novērtēšana.
 • Konsultācijas dažādos praktiskos ar putniem un to aizsardzību saistītos jautājumos.

Starptautiskā sadarbība

 • Pētījumi Engures ezerā ir Latvijas nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla sastāvdaļa (International Long-term Ecological Research (ILTER) Network).
 • Ilgstoša sadarbība medību ūdensputnu jomā notiek ar OMPO (Migratory Birds of the Western Palearctic; European Institute for the Management of Wild Birds and their Habitats)

Lauka pētījumu bāzes

1. Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs (Engures nov.) – lauka pētījumu bāze, kas ietver divstāvu ēku krastā, peldošo bāzi, laivas darbam ezerā, 12 m novērošanas torni u.c. Tas ir tehniskais pamats visiem BI OL Engures ezerā kopš 1958. gada veiktajiem ornitoloģiskajiem, pēdējos 20 gados – arī hidrobioloģiskajiem, botāniskajiem un entomoloģiskajiem pētījumiem, tanī skaitā ar ASV, Zviedrijas, Nīderlandes, Francijas, Ukrainas, Čehijas un citu valstu zinātnieku piedalīšanos.

2. Papes Ornitoloģiskā stacija (Rucavas nov.) – nodrošina putnu un sikspārņu migrāciju pētījumus, t.sk. ar regulāru ārzemju zinātnieku piedalīšanos.

Latvijas Gredzenošanas centrs 

Veic visu ar putnu un sikspārņu gredzenošanu saistīto jautājumu kārtošanu un datu bāzes uzturēšanu Latvijā un sakaru uzturēšanā ar ārvalstu gredzenošanas centriem. Tālrunis: 67945393; 26118676; e-pasts: ring@latnet.lv

Nozīmīgākās publikācijas

 

FRAIXEDAS, S., LINDEN, A., MELLER, K., LINDSTRÖM, A., KEIŠS, O., KALAS, J.A., HUSBY, M., LEIVITS, M. and LEHIKOINEN, A., 2017. Substantial decline of Northern European peatland bird populations: Conequences of drainage. Biological Conservation, 214, pp. 223-232.

FOX, A.D., CAIZERGUES, A., BANIK, M.V., DEVOS, K., DVORAK, M.,
 ELLERMAA, M., FOLLIOT, B., GREEN, A.J., GRÜNEBERG, C., GUILLEMAIN, M., HÅLAND, A., HORNMAN, M., KELLER, V., KOSHELEV, A.I., KOSTIUSHYN, V.A., KOZULIN, A., LAWICKI, L., LUIGUJÕE, L., MÜLLER, C., MUSIL, P., MUSILOVÁ, Z., NILSSON, L., MISCHENKO, A., PÖYSÄ, H., ŠČIBAN, M., SJENIČIĆ, J., STIPNIECE, A., ŠVAŽAS, S. and WAHL, J., 2016. Recent changes in the abundance of Common Pochard Aythya ferina breeding in Europe. Wildfowl, 66, pp. 22-40

 STĪPNIECE, A. 2016 Wintering waterfowl in Latvia 1991-2016. Bird Numbers 2016. konf. tēzes

KOFFIJBERG, K., HALLMAN, C., KEIŠS, O. and SCHÄFFER, N., 2016. Recent population status and trends of Corncrakes Crex crex in Europe. Vogelwelt, 136, pp. 75-87.

FOX, AD., DALBY, L., CRISTENSEN, TK., NAGY,S., BALSBY, TJS., CROWE, O., CLAUSEN, P., DECEUNICK, B., DEVOS, K., HOLT, CA., HOMMAN, M., KELLER, V., LANGENDOEN, T., LEHIKOINEN, A., LORNTSEN, SH., MOLINA, B., NILSSON, L., STIPNIECE, A., SVENNING, JC., and WAHL, J., 2016. Seeking explanations for recent changes in abundance of wintering Eurasian Wigeon (Anas penelope) in northwest Europe. Ornis fennica, 93(1), pp. 12-25.

CERA, I. and KEIŠS, O., 2016. Spider species new to the fauna of Latvia and new localities for Gnaphosa lapponum and G. nigerrima (Araneae: Gnaphosidae). Latvijas Entomologs, 53, pp. 122-124.

FOURCADE, Y., RICHARDSON, D.S., KEIŠS, O.,BUDKA, M., GREEN, R.E., FOKIN, S. and SECONDI, J., 2016. Corncrake conservation genetics at a European scale: The impact of biogeographical and anthropological processes. Biological Conservation, 198, pp. 210-219.

BRIEDIS, M. and KEIŠS, O. 2016. Extracting historical population trends using archival ringing data—an example: the globally threatened Aquatic Warbler. Journal of Ornithology 157 (2): 419-425.

KAZARINA, A., JAPIŅA, K., KEIŠS, O., SALMANE, I., BANDERE, D., CAPLIGINA, V. and RANKA, R., 2015. Detection of tick-borne encephalitis virus in I. ricinus ticks collected from autumn migratory birds in Latvia. Ticks and Tick-borne Diseases, 6(2), pp. 178-180.

PAVOL-JORDAN, D., FOX, A. D., CLAUSEN, P., DAGYS,  M., DECEUNICK, B., DEVOS, K., HREARN, R.D., HOLT, C.A., HORNMAN, M., KELLER, V., LAGENDOEN, T., LAWICKI, L., LORENSTEN, S. H., LUIGUJOE, L., MEISSNER, W., MUSIL, P., NILSSON, L., PAQET, J. Y., STĪPNIECE, A., STROUD, D. A.,  WAHL, J., ZENATELLO, M., LEHIKOINEN, A., 2015. Climate-driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas. Diversity and Distrubitions, 21(5) pp.571-582. DOI: 10.1111/ddi.12300

MELECIS, V., KĻAVIŅŠ, M., RŪSIŅA, S., SPRIŅĢE, G., VĪKSNE, J., KRIŠJĀNE Z. and STRĀĶE, S. 2014. Conceptual model of the Long-term SocioEcological Research Platform of Engure ecoregion, Latvia. Proc. Latvian Academy of Sciences,Sect.B, 68(1/2), pp 1-19.

STRAZS, M., BAUER, H. G., VÄLI, Ü., KUKĀRE, A. and BARTKEVIČS, V., 2015. Recent impact of DDT contamination on Black Stork eggs. Journal of Ornithology, 1-12., DOI 10.1007/s10336-015-1244-z

KONOVALOV, A., KALDMA, K., BOKOTEY, A., BROSSAUT, P., CHAPLAIN, F., DMITRENOK, M., DZYBENKO , N., VÄLI, Ü., STRAZDS, M. and STERNA, L.,  2015. Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork Ciconia nigra populations across Europe. Journal of Ornitolpgy, 156(2), pp. 381-387.

MELECIS, V., KĻAVIŅŠ, M., RŪSIŅA, S., SPRIŅĢE, G., VĪKSNE, J., KRIŠJĀNE Z. and STRĀĶE, S. 2014. Conceptual model of the Long-term SocioEcological Research Platform of Engure ecoregion, Latvia. Proc. Latvian Academy of Sciences,Sect.B, 68(1/2), pp 1-19.

KRÜGER, F., CLARE, E.L., SYMONDSON, W.O.C., KEIŠS, O. and PETERSONS, G., 2014. Diet of the insectivorous bat Pipistrellus nathusii during autumn migration and summer residence. Molecular ecology, 23(15), pp. 3672-3683.

FOURCADE, Y., KEIŠS, O., RICHARDSON, D.S. and SECONDI, J., 2014. Continental-scale patterns of pathogen prevalence: A case study on the corncrake. Evolutionary Applications, 7(9), pp. 1043-1055.

CAPLIGINA, V., SALMANE, I., KEIŠS, O., VILKS, K., JAPINA, K., BAUMANIS, V. and RANKA, R., 2014. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia. Ticks and Tick-borne Diseases, 5(1), pp. 75-81.

VĪKSNE, J. (2013) Engures ezeraūdensputnus ietekmējošie faktori. Kļaviņš, M., Melecis, V. (red.),  Grām: Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad. apgāds, 143.-173.

ŠILIŅŠ, R. and MEDNIS, A. (2013) Dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz Engures ezeru un tā piekrastes ekosistēmām. Kļaviņš, M., Melecis, V. (red.),   Grām: Cilvēks un Daba: Engures Ekoreģions. LU Akad. apgāds, 288- 293.

DUESER, R.D. MONCIERIEF, N.D. KEIŠS, O. MARTIN, J.D. PORTER, J.H.and TRUITT, B.R. (2013) Overwater Movement of Raccoons (Procyon lotor) in a Naturally Fragmented Coastal Landscape.  Northeastern Naturalist, 20(3), pp. 511–528.

JANAUS, M. and STĪPNIECE, A. 2013. The White Stork in Latvia from 1934 to 2005. – White Stork populations across the world. Results of the VIth International White Stork Census 2004/05. National reports: 1-8

VĪKSNE, J., JANAUS, M. and MEDNIS, A. (2012) Factors influencing the number of breeding water birds in Lake Engure, Latvia. Proc. Latvian Acad.  Sci., Sect. B, 65(5/6), pp 127-137.

VOIGT, C.C., SöRGEL, K., ŠUBA, J., KEIŠS, O. and  PĒTERSONS, G. (2012) The insectivorous bat Pipistrellus nathusii uses a mixed-fuel strategy to power autumn migration.  Royal Society ProceedingsB, 279(1743), pp 3772-3778.

VĪKSNE, J. JANAUS, M. and MEDNIS, A. (2011) Factors influencing the number of breeding water birds in Lake Engure, Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci. Section B,  65(5/6), pp 127-137.

HERMANN, Ch., HARIO,  M., TJEMBERG,  M., THORUP, O., FEDOROV, V., KIECKBRUCH, J., STĪPNIECE, A.and STERNIK, L., 2011. Red List of Baltic Breeding Birds. Version. Helsinki Commission. Environment Protection Commission. 115 pp.

SKOV, H., HEINĀNEN, S., ŽYDELIS, R., BELLEBAUM, J., BZOM ,S. A., DAGYS, M., DURICK, J., GARTHE, S., GRISHANOV, G., HARIO, M., KIECBUSH, J.J., KUBE, J., KURESOO, A., LARSSON, K., LUIGUJOE, L., MEISSNER, W., NEHLS, H.W., NILSSON, L., PETERSEN, I.K., ROOS, M.M., PIHL, S., SONNTAG, N., STOCK, A., STĪPNIECE, A. and WAHL, J. 2011. Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. TemaNord 2011 pp. 550. http//www.norden.org/en/publcations/publikationer/2011-550.

TUBELYTE, V., ŠVAŽAS, S., SRUOGA, A., BUTKAUSKAS, D., PALAUSKAS, A., BAUBLYS, V., VĪKSNE, J., GRISHANOV, G. and KOZULIN, A. 2011. Genetic diversity of tufted duck (Aythya fuligula, Anatidae) in Eastern Europe. – Central European Journal of Biology, 6(6), pp. 1044-1053. DOI: 10.2478/s11535-011-0083-z.

VĪKSNE, J., SVAZAS, S., CZAJKOWSKI, A., JANAUS, M., MISCHENKO, A., KOZULIN, A., KURESOO, A., SEREBRYAKOV, V. 2010. Atlas of Duck Populations in Eastern Europe. Akstis, Vilnius. 199 p.

ŽYDELIS, R., BELLEBAUM, J., ÖSTERBLOM, H., VETEMAA, V., SCIRMEISTER, B.,  STIPNIECE, A., DAGYS, M.,  van EERDEN, M. and  Garthe, S., 2009. Bycatch in gillnet fisheries – An overlooked threat to waterbird populations. Biological Conservation, 142, pp.1269-1281.

VĪKSNE, J., JANAUS, M. un  STĪPNIEKS, A., 2008. Ūdensputnu medības Kaņiera ezerā 1993. – 2005. gadā – dabas resursu nenoplicinošas izmantošanas piemērs. Grām: Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā., Rīga, lpp. 143-162.

ĀDAMSONS, V., BERGMANIS, M., CELMIŅŠ, A., KAZUBIERNE, M., KAZUBIERNIS,  J., KUROČKINS, A., ĶUZE, J., LIEPA, A., LIPSBERGS, J., MATROZIS, R., OZOLS, E., PETRIŅŠ, A., SMISLOVS, V., STĪPNIECE, A., STRAZDS, M., VĪKSNE, J. un VINTULIS, V. 2006. Red. Strazds M., Ķuze J. Grām.:Ķemeru nacionālā parka putni. Jumava. 488 lpp

VĪKSNE, J. 2006. Waterbirds bagged by hunters at the beginning of autumn hunting season on waterbodies of Latvia in 1993-2004, OMPO Newsletter,  26, pp. 5-14.

VĪKSNE J., MEDNIS, A., JANAUS, M., and STIPNIECE, A., 2005. Changes in the breeding bird fauna, waterbird populations in particular, on Lake Engure (Latvia) over the last 50 years.  Acta Zoologica Lituanica , 15(2), pp. 188 – 194. 

ŠVAŽAS, S., VĪKSNE, J., KURESOO, A. and KOZULIN, A. (Compilers) 2003. The Garganey and Shoveler in the Baltic States and Belarus. OMPO Special publication. Vilnius. 89 pp.

Ornitoloģijas laboratorijas personāls

2016.g.

Vārds, Uzvārds

Akadēmiskais amats,

zin. grāds

Pētījumu virzieni

e-pasts

Māra Janaus

Dr.biol., vad. pētniece

Putnu populāciju ekoloģija, aizsardzība; balto stārķu ligzdošanas sekmes

mara.janaus@lu.lv

Oskars Keišs

Dr.biol.,vad. pētnieks

Putnu populāciju ekoloģija, migrācijas un  aizsardzības bioloģija

oskars.keiss@lu.lv

Māris Strazds

Dr. biol., vad. pētnieks

Melnā stārķa ekoloģija, aizsardzība; saimnieciskās darbības ietekme uz dabas daudzveidību; putnu (latvisko) nosaukumu izcelsme un lietošanas vēsture

maris.strazds@lu.lv

Antra Stīpniece

M. Sc. biol., pētniece

Putnu populāciju ekoloģija, aizsardzība; ziemojošo ūdensputnu monitorings, jūras putni

antra.stipniece@lu.lv

Artūrs Laubergs

M. Sc. biol.,  pētnieks

Putnu populāciju ekoloģija, migrācijas, aizsardzība; putni medību saimniecībā

arturs.laubergs@lu.lv

Māra Kazubierne

M. Sc. biol.,  zin. asistente

Putnu migrācijas, gredzenošanas rezultāti

mara.kazubierne@lu.lv

Donāts Spalis

Zin. asistents

Putnu un to biotopu aizsardzība

donats.spalis@lu.lv

Jānis Bētiņš

B. Sc. biol.

zin. asistents

Putnu populāciju ekoloģija, migrācijas, aizsardzība; putni medību saimniecībā

janis.betins@lu.lv

Ivo Dinsbergs

B.Sc. biol.

Zin. asistents

Putnu migrācijaivo.dinsbergs@lu.lv
Linda Ose

B.Sc. biol.

Zin. asistents

Melna stārķa izplatība, populāciju ietekmējošie faktorilinda.ose@lu.lv
Viesturs Vīgants

B.Sc. biol.

Zin. asistents

Putnu populāciju ekoloģijaviesturs.vīgants@lu.lv

Aivars Mednis

Dr.biol., nozares spec.

Putnu populāciju ekoloģija, migrācijas, aizsardzība

aivars.mednis@lu.lv

Edmunds RačinskisZin. tehn. informācijas inženierisGredzenošanas centra datu apstrādeedmunds.racinskis@lu.lv

Rasma Aupmane

Vec. dabzinātņu laborante

 

rasma.aupmane@lu.lv