Augu minerālās barošanās laboratorija

Adrese: Miera ielā 3, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +371 67945417, +371 25615920;

Laboratorijas vadītāja: Dr. biol. Anita Osvalde; e-pasts: anita.osvalde@lu.lv
Personāls: 7 (4 – Dr. biol., 2 – Mg)

Augu minerālās barošanās laboratorijā tiek veikti fundamentāli pētījumi par vides stresa (smagie metāli, sāls, barības elementu disbalanss, sausums u.c.) ietekmi uz augu augšanu un attīstību. Jau kopš 50. gadiem laboratorija veic pētījumus augu minerālās barošanās fizioloģijas jomā. Dr. hab. agr. G. Riņķa vadībā izstrādāta augu minerālās barošanās optimizācijas sistēma.

Balstoties uz teorētisko pētījumu rezultātiem laboratorija veiksmīgi iesaistījusies lietišķajos pētījumos un konsultatīvajā darbībā, veidojot ciešu sadarbību ar ražojošiem uzņēmumiem (A/s ķīmiskā rūpnīca „Spodrība”, SIA „Laflora”, z/s „Ezerkauliņi”, SIA „Lienama-Alūksne” u.c.) un valsts institūcijām (A/s „Latvijas valsts meži”, SIA „Rīgas meži”, Rīgas dome) Latvijā, dažādu lauksaimniecības kultūru, meža un apstādījumu augu minerālās barošanās optimizācijas kompleksās diagnostikas jomā. Piemēram, pēc Dr. biol. V. Nollendorfa izstrādātajām receptūrām kūdras substrātus dažādu kultūru audzēšanai ražo SIA „Laflora”, A/s „Seda”un „Olaines kūdra”, div- un trīskomponentu šķidros pilnmēslojumus „Vito” sērija – A/s ķīmiskā rūpnīca „Spodrība”. Par izgudrojumu „Divkomponentu pilnmēslojumi „Vito”” saņemts patents Nr. 12677 (20.09.2001).

Valsts apbalvojumi par nopelniem Latvijas labā:

Dr. biol. Vilnis Nollendorfs ir LR Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2009” laureāts nominācijā par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 2012.g. Dr. biol. Vilnis Nollendorfs kļuva par Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas Goda biedru (http://www.peat.lv/index.php?m0=1&m1=19&lng=lv).

2014. gadā par nopelniem zinātnes darbā, mūža ieguldījumu lauksaimniecības un mežkopības zinātnēs, veicinot Latvijas zemkopības, dārzkopības, augļkopības, puķkopības un mežsaimniecības attīstību ilggadējais Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts” Augu minerālās barošanās laboratorijas vadošais pētnieks augu fizioloģijā, zinātniskais konsultants, bioloģijas doktors Vilnis Nollendorfs tiek iecelts par Atzinības krusta virsnieku.

2005. gadā saņemta Latvijas Darba devēju konfederācijas balva „Par inovācijām uzņēmējdarbībā” sadarbībā ar A/s „Latvijas Valsts meži”, risinot meža ietvarstādu minerālās barošanās optimizācijas problēmas.

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

  • Augu bioķīmiskie aizsargmehānismi barības elementu disbalansa un dažādu vides faktoru izraisītā stresa apstākļos.
  • Priežu, egļu, bērzu un hibdrīdās apses ietvarstādu minerālās barošanās optimizācija kūdras substrātā.
  • Latvijas tautsaimniecībā svarīgu lauksaimniecisko (graudaugi, rapsis, dārzeņi), kā arī netradicionālu kultūru – Amerikas lielogu dzērvenes un krūmmellenes - minerālās barošanās diagnostika un mēslošanas optimizācija.
  • Savvaļas augu minerālās barošanās īpatnības.
  • Vides faktoru ietekme uz dažādu koku sugu minerālo barošanos pilsētvides apstākļos un mežā.

Zinātniski-praktiskā darbība:

1. Laboratorijā iespējams veikt augu minerālās barošanās komplekso diagnostiku, nosakot visus augiem nepieciešamos 13 barības elementus – N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Co, kā arī balastelementus (Na, Cl) un smagos metālus (Pb, Cd, Ni, Cr) augsnēs (substrātos), augu materiālā un laistāmajā ūdenī. 2. Vides monitoringa pētījumi – biogēno un smago metālu noteikšana dažādos bioloģiskas izcelsmes objektos piesārņojuma pakāpes izvērtēšanai. 3. Organiskas izcelsmes produktu ietekme uz augu nodrošinājumu ar barības elementiem. 4. Kūdras substrātu un daudzkomponentu pilnmēslojumu receptūru izstrāde dažādu lauksaimniecisko un dekoratīvo kultūru audzēšanai un mēslošanai.

  Pēdējo gadu nozīmīgākie projekti:

1. LAD projekts „Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā” (proj. vad. Dr. biol. A. Osvalde).

2. LAD projekts “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” (proj. vad. Dr. biol. A. Osvalde).

3. APP “Dārzkopības institūts” projekts "Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" (proj. vad. Dr. biol. A. Karlsons).

4. “Par zinātniski pētniecisko pakalpojumu sniegšanu AS “Latvijas Valsts meži”" (proj. vad. Dr. biol. A. Osvalde).

Personāla saraksts

Anita

Osvalde

 Dr. biol.

lab. vadītāja, vad. pētniece

anita.osvalde@lu.lv

26167529

Andis 

Karlsons

 Dr. biol.

vad. pētnieks

andis.karlsons@lu.lv

27044753

Gunta 

Čekstere

 Dr. biol.

vad. pētniece

gunta.cekstere@lu.lv

guntac@inbox.lv

29436586

Anita 

Kursule

 Dipl. phys.

zin. asistente

anita.kursule@lu.lv

67945417

Laura

Āboliņa

MSc env. sc.  

zin. asistente

laura.abolina@lu.lv

67945417

Inese

Veinberga

- vecākā laborante inese.veinberga@lu.lv 67945417

Vilnis

Nollendorfs

Dr. biol. konsultants augi@email.lubi.edu.lv 67945417

 

Zinātniskās publikācijas 

2020

Ievinsh, G., Dišlere, E., Karlsons, A, Osvalde, A., Vikmane, M., 2020. Physiological responses of wetland species Rumex hydrolapathum to increased concentration of biogenous heavy metals Zn and Mn in substrate. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Vol. 74 (1), 35-47.DOI: 10.2478/prolas-2020-0006.

2019

Jakobsone, G., Osvalde, A. 2019. Pecularities of calcium and iron effects on some wild terrestrial orchids in vitro and in vivo. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 55:121–131. DOI 10.1007/s11627-019-09959-5.

Karlsons, A., Osvalde, A. 2019. Effect of foliar fertilization of microelements on highbush blueberry (Vaccinium corumbosum L.) nutrient status and yield components in cutover peatlands. Agronomy Research 17(1), 133–143, 2019 doi.org/10.15159/AR.19.028

Alle, V., Osvalde, A., Vikmane, M., Kondratovičs, U. 2019. The effect of cadmium and lead pollution on growth and physiological parameters of field beans (Vicia faba). Agronomy Research 17(S2), 1261–1272, doi.org/10.15159/AR.19.062.

Karlsons, A., Cekstere, G., Osvalde, A. 2019. Effect of elemental sulfur on soil acidification for highbush blueberries in Latvia – a pilot study. Conference Proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (Soils, Forest Ecosystems), Vol. 19, Issue: 3.2,155-162.

Jankevica, L., Telnov, D., Salmane, I, Ziemele, S., Cekstere, G. 2019. Studies on soil microflora and microarthropod communities as soil health and quality indicators in urban forests in Rīga, Latvia. Conference Proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (Soils, Forest Ecosystems), Vol. 19, Issue: 3.2, 821-828.

Alle, V., Kondratovics, U., Vikmane, M., Osvalde, A., 2019. Cadmium and lead accumulation and anatomical changes in roots of Vicia faba under heavy metal contamination. Conference Proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (Soils, Forest Ecosystems), Vol. 19, Issue: 3.2, 71-78.

Bouraoui, D., Cekstere, G., Osvalde, A., Vollenweider, P., Rasmann, S. 2019. Deicing salt pollution affects the foliar traits and arthropods’ biodiversity of lime trees in Riga’s street greeneries. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, article no. 282. doi: 10.3389/fevo.2019.00282.

Alle, V., Osvalde, A., Kondratovičs, U., Vikmane, M. 2019. Influence of lead accumulation on physiological parameters and mineral element (Mg, Fe, Mn) uptake in crop plants. Proceedings of the 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, Kaunas, Lithuania, 27-29 of June, 2018, 16-26.

Osvalde, A., Cekstere, G., Karlsons, A., Pormale, J. 2019. Dynamics of soil nutrient status of highbush blueberry in Latvia, 2006-2017. SWS Journal of Earth and Planetary Sciences, 1, 38-48, DOI 10.35603/ISSUE1.1/ 2019.

2018

Cekstere, G., Osvalde, A., Nollendorfs, N., Karlsons, A., Pormale, J., Zalitis, P., Snepsts, G., Minova, S., Jankevica, L., Laivins, M. 2018. Effects of fertilization on Picea abies stands situated on drained peat soils. Agronomy Research, 16(1), 64-83. doi.org/10.15159/AR.18.020.

Karlsons, A., Osvalde, A., Čekstere, G., Pormale, J. 2018. Research on the mineral composition of cultivated and wild blueberries and cranberries. Agronomy Research, 16(2), 454-464. doi.org/10.15159/AR.18.039.

Osvalde, A., Karlsons, A., Cekstere, G., Pormale, J. 2018. Long term studies on dynamics of soil nutrient status of highbush blueberry in Latvia. Proceedings of the 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2-8 July, Albena, Bulgaria, Vol. 18, Issue 3.2, 305-312.

Cekstere, G., Osvalde, A., Laivins, M. 2018. Impact of Phalacrocorax carbo colonies on soil and vegetation at lake Kanieris in Latvia. Proceedings of the 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2-8 July, Albena, Bulgaria, Vol. 18, Issue 3.2, 235-242.

Osvalde, A., Karlsons, A., Cekstere, G., Pormale, J., Apse, J. 2018. Influence of soil type on nutrients status of highbush blueberry leaves in Latvia. Acta Horticulturae, 1217, 399-404. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1217.51

Čekstere, G., Osvalde, A., Nollendorfs, V., Pormale, J., Karlsons, A., Šņepsts, G., Zālītis, P., Dudele, G., Jankevica, L., Minova S. un Laiviņš, M., 2018. Egles stādījumi nesekmīgi apmežotās augsnēs: mēslošanas eksperiments ar kālija magnēziju. Latvijas Veģetācija, 28, 5-34.

Laiviņš, M., Čekstere, G., 2018. Augtenes hipereitrofikācija jūras kraukļu Phalacrocorax carbo koloniju dzīvotnēs Kaņiera ezera Ābeļu un Egļu salās. Latvijas Veģetācija, 28, 103-120

2017

Karlsons, A., Osvalde, A. 2017. Nutrient status of the American cranberry in Latvia (2005–2016). Agronomy Research, 15(1), 196-204.

Kavina, D., Osvalde, A. 2017. Comarative chemical characterisation of soils at Cypripedium calceolus sites in Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 71(1/2), 43-51.

Ievins, G., Vikmane, M., Ķirse, A., Karlsons, A. 2017. Effect of vermicompost extract and vermicompost-derived humic acids on seed germination and seedling growth of hemp. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 71 (4), 286-292. DOI: 10.1515/prolas-2017-0048

Vojevode, L., Osvalde, A., Čekstere, G., Karlsons, A. 2017. Assessment of the impact of vermicompost and peat extracts on nutrient accumulation in tubers and potato yield. Proceedings of the 8th International Scientific Conference “RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges”, 23-24th November, 2017, Kaunas, Lithuania, 178-181.

Karlsons, A., Druva-Lusite, I., Necajeva, J., Andersone-Ozola, U., Samsone,I., Osvalde, A., Ievinsh, G. 2017. Adaptation strategies of rare plant species to heterogeneous soil conditions on a coast of a lagoon lake as revealed by analysis of mycorrhizal symbiosis and mineral constituent dynamics. Environmental and Experimental Biology, 15, 113-126. DOI: 10.22364/eeb.15.10

2016

ALLE, V., KONDRATOVICS, U., OSVALDE, A. and VIKMANE, M., 2016. Differences in cadmium accumulation and induced changes in root anatomical structures in plants used for food. Agronomy Research, 14(SpecialIssue 2), pp. 1249-1260.

CEKSTERE, G., OSVALDE, A. and LAIVINS, M., 2016. Mineral Nutrition of Young Ash in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B70(3), pp. 138-149.

OSVALDE, A., KARLSONS, A., CEKSTERE, G. and VOJEVODE, L., 2016. The effect of vermicompost-derived humic substances on nutrient status and yield of organic potato in field conditions. Acta Horticulturae. 1142, pp.227-284.  

CEKSTERE, G., OSVALDE, A. and VOLLENVEIDER, P., 2016. De-icing salt impact on leaves of street trees (Tilia x vulgaris H.) in Riga, Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 16(1), pp. 33-41.

KLAVIŅA, D. and OSVALDE, A., 2016. Soil conditions of cypripedium calceolus sites in Latvia. Proceedings of the Latvian Academia of Sciences, Section B. 70 (6) PRESS.

KARLSONS, A., OSVALDE., ANDERSONE-OZOLA, U. and IEVINSH, G.  (2016). Vermicompost from Municipal Sewage Sludge Affects Growth and Mineral Nutrition of Winter Rye (Secale cereale) Plants. Journal of Plant Nutrition, 39 (6), pp. 765-780.  DOI: 10.1080/01904167.2015.1087566

MAROZAS, V., CEKSTERE, G., LAIVINS, M. and STRAIGYTE, L., 2016. Comparison of neophyte communities of Robinia pseudoacacia L. and Acer negundo L. in the eastern Baltic Sea region cities of Riga and Kaunas.Urban Forestry and Urban Greening, 14(4), pp. 826-834.

2015

OSVALDE, A., 2015. Ogulāju mēslošanas īpatnības. Barības elementu nodrošinājuma izpētes metodes. Ruža, A., Kondratovičs, U., rec. Augļkopība. LV Augļkopības institūts, 420-425 lpp.

ČEKSTERE, g., LAIVIŅŠ, M. and OSVALDE, A. (2015) Chemical composition of Scots pine bark as a bioindicator of enviromental quality in Riga, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 69(3), pp. 87–97

GRAUDA, D. and ČEKSTERE, G., 2015. Current investigations of urban enviromental quality in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 69(3), pl. A1.

ČEKSTERE, G., KARLSONS, A. and GRAUDA, D., 2015. Salinity-induced responses and resistance in Trifolium repens L. Urban Forestry and Urban Greening, 14(2), pp. 225-236.

OSVALDE, A., PORMALE, J., KARLSONS, A. and CEKSTERE, G., 2015. Differences in agrochemical characteristics of highbush blueberry peat and mineral soils in Latvia, 2011-2014, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015, pp. 101-108.

STRAIGYTE, L., ČEKSTERE, G., LAIVIŅŠ, M. and MAROZAS, V., 2015. The spread, intensity and invasiveness of the acer negundo in riga and kaunas. Dendrobiology, 74, 157-168. doi:10.12657/denbio.074.016

MINOVA, S., JANKEVICA, L., SALMANE, I. and ČEKSTERE, G., 2015. Preliminary studies on microbial biomass and the microarthropod community as soil health and quality indicators in Urban Grasslands, Riga as an example. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 140-144.

STRAIGYTE, L., ČEKSTERE, G., LAIVIŅŠ, M. and MAROZAS, V., 2015. Pest plant score of alien robinia pseudoacacia in Riga (Latvia) and Kaunas (Lithuania). Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 112-119.

LAIVIŅŠ, M., Čekstere, G. (2015). Shrub encroachment in non-wooded habitats in Riga. Distribution patterns, ecology and plant communities of Acer negundo. Forestry, in press

Laiviņš, M., Čekstere, G. 2015. Nemeža biotopu pārkrūmošanās Rīgā. Acer negundo izplatība, ekoloģija un augu sabiedrības. Mežzinātne. pieņemts publicēšanai.

2014

Grantina-Ievina, L., Karlsons, A., Andersone-Ozola, U., Ievinsh, G. (2014). Plant growth-affecting activity, cultivable microorganisms, and potential use as a soil amendment of freshwater sapropel. Zemdirbyste-Agriculture, Vol. 101, 355-366.

Osvalde, A., Karlsons, A., Cekstere, G., Vojevode, L. (2014). The effect of Wermikompost-derived humic substances on nutrient status and yield of organic potato in field conditions. Acta Horticulturae. iesniegts.

 Karlsons, A., Osvalde, A., Pormale, J., Nollendorfs, V. (2014). American cranberry cultivation in extracted bogs in Latvia: aspects of mineral nutrition. Proceedings of the 55th international conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds “SAULE”, 118-123.

Laiviņš, M., Čekstere, G., Medene, A., Donis, J. (2014). Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment’s area. Proceedings of the Latvian Academia of Sciences, Section B, 68, 80-92.

Apse, J., Karklins, A., Osvalde, A. (2014). Nitrogen optimization for blueberry cultivation. 14th SGEM GeoConference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference proceedings, Vol. 2, 199-206.

Laiviņš, M., Čekstere, G., Medene, A., Donis, J. (2014). Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment area. Proc. Latvian Acad. Sci, 68 (1/2), 80-92.

2013

Cekstere, G., Osvalde A. (2013) A study of chemical characteristics of soil in relation to street trees status in Riga (Latvia). Urban Forestry & Urban Greening, 12, 69-78.

Cekstere, G., Laivins, M., Osvalde, A. (2013) Destruction of young Fraxinus excelsior L. stands and mineral nutrition status in Latvia, a pilot study. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 1: 31-43.

2012

 Karlsons, A. (2012) Minerālās barošanās adaptīvie mehānismi un minerālelementu nodrošinājuma īpatnības jūras piekrastes augiem. Promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Universitāte, Rīga, 92 lpp.

Osvalde, A., Karlsons, A., Čekstere, G., Maļecka, S. (2012) Effect of humic substances on nutrient status and yield of onion (Allium cepa L.) in field conditions. Proc. Latvian Acad. Sci, 66 (4/5), 192-199.

Pormale, J., Osvalde, A., Karlsons, A. (2010) Investigation on the essential mineral element contents of cultivated and wild blueberry fruits in Latvia. Proceedings of the International Conference Environmentally friendly and safe Technologies for quality of fruit and vegetables”, COST Action 942, January 14-16, Faro, Portugal, 108-112. Saņemts 2012. gadā. 

2011

Andersone U., Druva-Lūsīte I., Ieviņa B., Karlsons A., Ņečajeva J., Samsone I., Ievinsh G.: The use of nondestructive methods to assess a physiological status and conservation perspectives of Eryngium maritimum L., Journal of Coastal Conservation,  15(4), pp. 509–522, 2011.

Osvalde, A., Karlsons, A., Nollendorfs V.: American cranberry cultivation for the after-use of extracted raised bogs in Latvia: agrochemical prerequisites and ecological aspects, Proceedings of the XXXIV CIOSTA CIGR V Conference “Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry” (Vienna, Austria, 29 June–1 July, 2011), pp. 1-8.

Osvalde, A. 2011. Optimization of plant mineral nutrition revisited: the roles of plant requirements, nutrient interactions, and soil properties in fertilization management, Environmental and Experimental Biology, 9, pp. 1–8.

Karlsons, A., Osvalde, A., Ievinsh, G. 2011. Growth and mineral nutrition of two triglochin species from saline wetlands: adaptation strategies to conditions of heterogeneous mineral supply, Environmental and Eksperimental Biology, 9, pp. 83–90,

Čekstere, G. 2011. Vides faktoru ietekme uz Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu apstādījumos, Promocijas darbs, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga.

Druva-Lusite I., Karlsons A., Andersone U., Ievina B., Necajeva J., Samsone I., Ievinsh G. 2011. Performance of a coastal marsh plant Hydrocotyle vulgaris in natural conditions in relation to mineral nutrition and mycorrhizal symbiosis. Aquatic Botany/ iesniegts publicēšanai.

2010

Cekstere, G., Osvalde, A. 2010. Young street greenery supply with nutrients in Riga, Latvia, 2007. Acta Horticulturae, Vol. 881, 573-576.

Cekstere, G., Osvalde, A., Nikodemus, O. 2010. Influence of de-icing salt on K supply and street trees ecological status in Riga, Latvia. Highway and Urban Environment, Aliance for Global Sustainability Bookseries 17, proceedings of the 9th Highway and urban Environment Symposium (Rauch, s., Morrison, G.M., Monzon, A.,-eds.) Springer, 17, 337-346.

Cekstere, G., Osvalde, A., Nikodemus, O. 2010. Nutrient accumulation in street greenery of Riga (Latvia) in increased salinity conditions, 2005 and 2007. Proceedings of the International soil science congress “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Samsun, Turkey, 26-28 May, 370-377.

Cekstere, G., Osvalde, A., Nikodemus, O. 2010. Nutrient accumulation in street greenery of Riga (Latvia) in increased salinity conditions, 2005 and 2007. Anadolu J. Agric. Sci., 25, S-3, 192-198.

Čekstere, G., Osvalde, A. 2010. Macronutrient status in the different-aged lime trees (Tilia x vulgaris) in Riga streets. Baltic Forestry, Vol. 16, 16-21

Osvalde, A., Karlsons, A. 2010. Evaluation of the American cranberry nutrient status in Latvia during 2001-2007. Acta Horticulturae, Vol. 868, 213-218.

Osvalde, A., Karlsons, A., Pormale, J., Nollendorfs, V. 2010. Renovation of extracted high bogs in Latvia: mineral nutrition and ecological aspects of American cranberry cultivation. Proceedings of the International soil science congress “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Samsun, Turkey, 26-28 May,  503-509

Osvalde, A., Karlsons, A., Pormale, J., Nollendorfs, V. 2010. Renovation of extracted high bogs in Latvia: mineral nutrition and ecological aspects of American cranberry cultivation. Anadolu J. Agric. Sci., 25, S-2, 120-125.

Pormale, A., Osvalde, A., Karlsons, A., 2010. Mikroelementi (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo un B) savvaļas ogu (Vaccinium murtilus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis idaea) augšanas vidē. Rēzeknes augstskola, 12. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģojas", Rēzekne, Latvija, 22. apr.

2009

Čekstere, G. (2009) Rīgas Centra ielu apstādījumu ekoloģiskais stāvoklis. Latvijas veģetācija, 20, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Rīga, 136 lpp.

Čekstere, G., Osvalde, A. (2009) A study of heavy metal accumulation in street greenery of Riga (Latvia) in relation to trees status. Folia Geographica, Vol.XIV, 7-23.

Karlsons, A., Osvalde, A., Nollendorfs, V. (2009) Research on mineral composition of American cranberry and wild cranberry fruits in Latvia. Latvian Journal of Agronomy. Vol. 12, 65 – 71.

Osvalde, A., Pormale, J., Karlsons, A., Nollendorfs, V. (2009) Mineral nutrition status of highbush blueberry, Vaccinium corumbosum L., in Latvia: problems and tendencies. Proceedings of the XXXIII CIOSTA CIGR V conference, Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety, Reggio Calabria, Italy, 17–19th June, Vol.,2, 1347.-1351.

Pormale, J., Osvalde, A., Nollendorfs, V. (2009) Comparative study of cultivated highbush and wild blueberry nutrient status in producing plantings and woodlands of Latvia. Latvian Journal of Agronomy. Vol. 12, 80-87.

Nozīmīgākās publikācijas 2005-2008:

Osvalde, A., Paegle, G. (2005) Plant responses to imbalance of copper in substrate. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B., Vol. 59, No. 3/4, 156 – 162.

Osvalde, A., Karlsons, A. (2005) Nutrient status of the American cranberries, Vaccinium macrocarpon Ait., in Latvia. Latvian Journal of Agronomy, No. 8, 321 – 325.

Čekstere, G., Osvalde, A., Karlsons, A., Nollendorfs, V., Paegle, G. (2005) The effect of urban environment on the mineral nutrion status of street trees in Riga, the problems and possible solutions.- Acta Universitatis. Earth and Environment sciences, Vol. 685, 7 – 20.

Osvalde, A., Paegle, G. (2006) Plant biochemical response to imbalance of zinc in substrate. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B., Vol. 60, No. 4, 133 – 139.

Osvalde, A., Paegle, G. (2007) Cadmium: accumulation, responses to exposure and possible protection mechanisms in plants. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B., Vol. 61, No. 6, 211 – 218.

Cekstere, G., Nikodemus, O., Osvalde, A (2008) Toxic impact of the de-icing material to street greenery in Riga, Latvia. Urban Forestry and Urban Greening, 7, 207-217.

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas 2005-2019:

Karlsons, A. (2019) Barības elementu deficīts un pārbagātība krūmmellenēm.. Profesionālā dārzkopība, Nr 1 (8). 24-28.

Autoru kolektīvs, 100 Latvijas vēstures notikumi: Cilvēki un procesi 1918-2018. 2018., Čekstere, G.  šķirklis “Latvijas Sarkanā grāmata”, 168-169.lpp, Latvijas Mediji.

Osvalde, A. (2012) Amerikas lielogu dzērveņu un krūmmelleņu minerālā barošana. Dārzs un Drava, 3-4, 59-60.

Nollendorfs, V. (2012) Graudaugu minerālās barošanās optimizācija. Saimnieks, Janvāris, 42.

Nollendorfs, V., Čekstere, G. (2012) lapu mēslojums ziemas kviešiem un rapšiem. Saimnieks, Jūnijs, 36-38.

Nollendorfs, V., Čekstere, G. (2012) Barības elementu apgāde rapšiem. Saimnieks, augusts, 46-48.

Nollendorfs, V., Čekstere, G. (2012) Kalcija, magnija un sēra apgādes optimizācija. Saimnieks, Septembris, 54-57.

Nollendorfs, V. (2011). Mikroelementi helātu savienojumu veidā. Dārzs un Drava, Nr. 5-6, 62.-63. lpp.

Nollendorfs, V. (2010). Augsnes ielabošana ar ģipšošanu augu nodrošināšanai ar kalciju un sēru. Saimnieks. Nr. 9, 38.-40. lpp.

Nollendorfs, V., Karlsons, A., Čekstere, G. (2007) Krūmmelleņu mēslošana minerālaugsnēs. Dārzs un drava, Nr. 1., 26.-29. lpp.

Nollendorfs, V. (2005) „Vito – Silva” skābā vidē augošo kultūru mēslošanai. Dārzs un drava, Nr. 3, 30. – 31. lpp.

Nollendorfs, V. (2005) Barības elementu deficīts un pārbagātība krūmmellenēm. Saimnieks, Nr. 7, 18. – 22. lpp.

Nollendorfs, V. (2005) Lielogu dzērvenes un krūmmellenes – visperspektīvākās ogu kultūras Eiropas tirgum. Dārzs un drava, Nr. 7. 27. lpp.

Nollendorfs, V., Osvalde, A., Paegle, G. (2005) Ezeru, upju un dīķu ūdens ķīmiskās īpašības. Saimnieks, Nr. 6, 24. – 27. lpp.

Nollendorfs, V. (2005) Augsnes mēslošanas līdzeklis – ģipsis. Agrotops, Nr. 4, 27. – 28. lpp.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.