Personāls

Pāvels Semjonovs, Dr. biol., vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs

Maija Rukliša, Dr. habil. biol., vadošais eksperts

Pēteris Zikmanis, Dr. habil. biol., vadošais eksperts

Kristaps Neiberts., zinātniskais asistents

Oto Jēkabs Apse – dabas zinātņu laborants

E-pasts: pavels.semjonovs@lu.lv

Adrese: Rīga, O. Vācieša iela 4, LV-1004

Rūpnieciskās mikrobioloģijas un Pārtikas biotehnoloģijas laboratorija īsteno lietišķos pētījumus atjaunojamo izejvielu un ražošanas blakusproduktu izmantošanai augstas pievienotas vērtības produktu iegūšanai, vides piesārņojuma samazināšanai, tādējādi sekmējot biotehnoloģisku procesu ieviešanu ražošanas un patēriņa praksē, piedāvājot videi un cilvēkam draudzīgus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus cirkulārās ekonomikas mērķu sasniegšanai. Viens no perspektīvajiem virzieniem ar starptautiski atzītu kompetenci ir mikrobiāli sintezētu bionoārdāmu polimēru pētījumi ar plašām izmantošanas iespējām pārtikas, iepakojuma materiālu un medicīnas nozarēs. Pētījumu ietvaros tiek novērtētas producentu kultūru tehnoloģiski būtiskas īpašības un fermentācijas galaprodukti, tostarp – biopolimēri, piemēram bakteriālā celuloze, levāns, dekstrāni. Tiek veikti biotehnoloģisko procesu optimizācijas pētījumi un gala produkta izstrādāšana. Laboratorija nesen ir uzsākusi mikroaļģu pētījumus bioloģisku augu augšanas stimulatoru un ekoloģisku kaitēkļu apkarošanas līdzekļu izstrādei.

 

Galvenie pētījumu virzieni

1.Mikrobiālā fermentācija;

2. Biopolimēri, tai skaitā bakteriālā nano-celuloze;

3. Funkcionālā pārtika;

4. Atjaunojamo resursu un ražošanas blakusproduktu biokonversija;

5. Augu augšanas stimulatoru iegūšana, izmantojot mikroaļģes;

6. Inovatīvu produktu veidošana, pielietojot biotehnoloģiju metodes.

 

Pašreizējie projekti

1. "Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai" (Nr. 22-00-A01612-000014).

2."Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm" (Nr. 22-00-A01612-000015). 

 

Īstenotie projekti

 

Dalība konferencēs

Neiberts, K. &, Semjonovs P. Mixotrophic cultivation of microalgae in whey medium for poultry diet supplementation with microalgal biomass. 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia “Innovative and applied research in Biology”, March 8, 2024, Riga.

Kolesovs, S. & Semjonovs, P.  Mixotrophic and heterotrophic cultivation of different microalgae species on dairy by-products for further supplementation of poultry diet.  81st International Scientific Conference of the University of Latvia “Innovative and applied research in Biology”, February 2, 2023, Riga.
https://doi.org/10.22364/iarb.2023.03 

Kolesovs, S.,  Neiberts, K., Semjonovs P. Use of microalgae Scenedesmus quadricauda and Chlorella vulgaris living-cells suspensions for plant bio-stimulation. 81st International Scientific Conference of the University of Latvia “Innovative and applied research in Biology”, February 2, 2023, Riga.

Juhņeviča-Radenkova, K. , Radenkovs V., Segliņa, D., Krasnova, I., Semjonovs, P., Koļesovs, S., Zikmanis, P., Rukliša , M. 2020. Edible coatings for berries: An innovative, perspective and environmentally-friendly approach to berry storage. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia “Innovative and applied research in Biology”, Fabruary 3, 2020, Riga.

 1. Kolesovs S., Semjonovs P. (2020) Production of bacterial cellulose from whey—current state and prospects. Appl Microbiol Biotechnol. doi.org/10.1007/s00253-020-10803-9
 2. Zikmanis P., Kolesovs S., Semjonovs P. (2020). Production of biodegradable microbial polymers from whey. Bioresources and Bioprocessing. DOI: doi.org/10.1186/s40643-020-00326-6
 3. Zikmanis P., Brants K., Kolesovs S., Semjonovs P. (2020). Extracellular polysaccharides produced by bacteria of the Leuconostoc genus. World J Microbiol Biotechnol, doi.org/10.1007/s11274-020-02937-9
 4. Semjonovs P., Ruklisha M., Paegle L., Saka M.,Treimane R., Skute M., Rozenberga L., Vikele L., Sabovics M., Cleenwerck I. (2017) Cellulose synthesis by Komagataeibacter rhaeticus strain P 1463 isolated from Kombucha. Appl Microbiol Biotechnol, 101(3):1003-1012
 5. Grube M., Shvirksts K., Denina I., Ruklisa M., Semjonovs P. (2016) Fourier-transform infrared spectroscopic analyses of cellulose from different bacterial cultivations using microspectroscopy and a high-throughput screening device. Vib Spectrosc; 84:53-57
 6. Rozenberga L., Skute M., Belkova L., Sable I., Vikele L., Semjonovs P., Saka M., Ruklisha M., Paegle L. (2016) Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohyd Polym; 144:33-40
 7. Semjonovs P., Patetko A., Grube M., Shvirksts K., Auzina L., Upite D., Linde R., Bormanis A., Upitis A., Ruklisa M., Kozlinskis E., Parele E.B., Gailitis J., Silina L., Denina I., Marauska M., Dlohi R. (2016) Application of Bifidobacterium lactis as the Single Strain Probiotic Starter Culture for Fermentation of Salmon (Salmo salar) Mince. Curr Nutr Food Sci, 12:28-34
 8. Semjonovs P., Shakirova L., Treimane R., Shvirksts K., Auzina L., Cleenwerck I., Zikmanis P. (2015) Production of extracellular fructans by Gluconobacter nephelii P1464. Lett Appl Microbiol; 62:145-152
 9. Semjonovs P., Auzina L., Upite D., Grube M., Shvirksts K., Linde R., Denina I., Bormanis A., Upitis A., Ruklisha M., Parele E.B., Gailitis J., Silina L., Kozlinskis E., Marauska M., Danilevich A., Dlohi R. (2015) Application of Bifidobacterium animalis subsp. lactis as Starter Culture for Fermentation of Baltic Herring (Clupea harengus membras) Mince. Am J Food Technol; 10(5):184-194
 10. Zikmanis P., Kampenusa I., (2014) Relationship between metabolic fluxes and sequence-derived properties of enzymes. Int. Scholar. Res. Notices (ISRN) v. 2014, , 9 pages, DOI:org/10.1155/2014/817102.
 11. Semjonovs P., Shakirova L., Denina I., Kozlinskis E. (2014) Development of a fructan-supplemented synbiotic cabbage juice beverage fermented by Bifidobacterium lactis Bb12. Res J Microbiol; 9(3):129-141
 12. Semjonovs P., Denina I., Fomina A., Patetko A., Auzina L., Upite D., Upitis A., Danilevics A. (2014) Development of birch (Betula pendula Roth.) sap based probiotic fermented beverage. Int Food Res J; 21(5): 1763-1767
 13. Semjonovs P., Denina I., Linde R. (2014) Evaluation of physiological effects of acetic acid bacteria and yeast fermented non-alcohocolic beverage consumption in rat model. J Med Sci; 14(3):147-152
 14. Vina I., Semjonovs P., Linde R., Denina I. (2014) Current evidence on physiological activity of kombucha fermented beverage and expected health effects. J Med Food; 17(2):179-188
 15. Semjonovs P., Denina I., Fomina A., Sakirova L., Auzina L., Patetko A., Upite D. (2013) Evaluation of Lactobacillus reuteri strains for pumpkin (Cucurbita pepo L.) juice fermentation. Biotechnol; 12(5):202-208
 16. Denina I., Semjonovs P., Fomina A., Treimane R., Linde R. (2013) The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains. Lett Appl Microbiol; 58:278-284
 17. Kampenusa I., Zikmanis P. (2013) Relationships between metabolic fluxes and enzyme amino acid composition. Central Eur. J. Biol., v.8, Nr.2,pp.107-120.
 18. Shakirova L.,Grube M., Gavare M., Auzina L., Zikmanis P. (2013) Relationship between the cell surface hydrophobicity and survival of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus La5 and Bifidobacterium lactis Bb12 and characteristics of FT-IR spectra. J. Industrial Microbiol. Biotechnol., v.40, Nr.1,pp.85-93.
 19. Vīna I,. Semjonovs P., Linde R., Patetko A. (2013) Glucuronic acid containing fermented functional beverages produced by natural yeasts and bacteria associations. Int J Res Rev Appl Sci; 14(1):17-25
 20. Vīna I., Linde R., Patetko A., Semjonovs P. (2013) Glucuronic acid from fermented beverages: biochemical functions in humans and its role health protection. Int J Res Rev Appl Sci; 14(2):217-230
 21. Shakirova L.,Grube M., Goodacre R., Gavare M., Auzina L., Zikmanis P. (2013) FT-IR spectroscopic investigation of bacterial cell envelopes from Zymomonas mobilis which have different surface hydrophobicities. Vibr.Spectroscopy, v.64, Nr.1,pp.51-57.
 22. Semjonovs P. (2012) Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos: Pienskābes baktēriju producēto eksopolisaharīdu perspektīvas pārtikas produktu ražošanā (pp. 109-110); Pienskābes baktēriju eksopolisaharīdu izmantošana pārtikas produktu ražošanā (pp. 110-113). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte.
 23. Zikmanis P., Kampenusa I. (2012) Relationships between kinetic constants and the amino acid composition of enzymes from the yeast Saccharomyces cerevisiae glycolysis pathway. EURASIP J. Bioinform. Systems Biol., 2012: 11, DOI: 10.1186/1687-4153-2012-11
 24. Kampenusa I., Zikmanis P. (2010) Distinguishable codon usage and amino acid composition patterns among substrates of leaderless secretory pathways from proteobacteria. Appl. Microbiol. Biotechnol., v.86, Nr.1,pp. 283-295.
 25. Shakirova L., Auzina L., Zikmanis P., Gavare M., Grube M. (2010) Influence of growth conditions on hydrophobicity of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis cells and characteristics by FT-IR spectra. Spectroscopy, v.24

 

 1. Komagataeibacter rhaeticus P 1463 producer of bacterial cellulose." P.Semjonovs et al. Application number EP15177983.2, 23.07.2015. EU
 2. Extracellular fructans producing acetic acid bacterial strain Gluconobacter nephelii P1464.” P.Semjonovs et al.  Application number EP15171167.8, 09.06.15. EU
 3. Lactic acid bacteria Lactobacillus plantarum strain P 1462 and products containing the strain." P.Semjonovs et al.  Application number EP15169066.6, 25.05.2015. EU
 4. Association LMKK P1399 and method for obtaining fermented non-alcoholic beverages.” P.Semjonovs et al.  Application number EP13194546.1, 27.11.13.  EU
 5. Association LMKK P1398 and method for obtaining fermented non-alcoholic beverages.” P.Semjonovs et al.  Application number EP13194538.8, 27.11.13. EU
 6. Association LMKK P1401 and method fot obtaining fermented non-alcoholic polyfunctional synbiotic beverages. P.Semjonovs et al.  Application number EP13194332.6, 25.11.13. EU
 7. Paņēmiens fermentēto dzērienu sauso koncentrātu iegūšanai.  P.Semjonovs et al.  LV Patents, Nr. 14926, 20.11.2014.
 8. Mikroorganismu kultūru asociācija LMKK 1400 un fermentācijas komplekti bezalkoholisko polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu iegūšanai.  P.Semjonovs et al.  LV Patents, Nr. 14814, 22.11.2013.
 9. Sausais ārstnieciski-profilaktiskais preparāts vai uztura bagātinātājs un paņēmiens to pagatavošanai. P.Semjonovs et al. LV Patents, Nr. 14805, 22.11.2013.
 10. Fermentēto atspirdzinošo dzērienu šķidrais koncentrāts. P.Semjonovs et al.  LV patents, Nr. 14706 B, 20.11.2013
 11. Pediococcus pentosaceus lactose-positive strain and a complex of fructan-containing exopolysaccharides synthesized by the strain. P.Semjonovs et al.  Application number EP07120798, EP2011859, 07.05.2007.