Personāls

Pāvels Semjonovs, Dr. biol., vad. pētnieks,  laboratorijas vadītājs:

Maija Rukliša, Dr. habil. biol., vad. pētnieks

Pēteris Zikmanis, Dr. habil. biol., vad. pētnieks

Sergejs Koļesovs, B.sc., zin. asistents

Kārlis Brants M.sc. ing. , nozares specialists

E-pasts: pavels.semjonovs@lu.lv

Adrese: Rīga, O. Vācieša iela 4, LV-1004

Rūpnieciskās mikrobioloģijas un Pārtikas biotehnoloģijas laboratorija īsteno lietišķos pētījumus atjaunojamo izejvielu un ražošanas blakusproduktu izmantošanai augstas pievienotas vērtības produktu iegūšanai, vides piesārņojuma samazināšanai, tādējādi sekmējot biotehnoloģisku procesu ieviešanu ražošanas un patēriņa praksē, piedāvājot videi un cilvēkam draudzīgus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus cirkulārās ekonomikas mērķu sasniegšanai. Viens no perspektīvajiem virzieniem ar starptautiski atzītu kompetenci ir mikrobiāli sintezētu bionoārdāmu polimēru pētījumi ar plašām izmantošanas iespējām pārtikas, iepakojuma materiālu un medicīnas nozarēs. Pētījumu ietvaros tiek novērtētas producentu kultūru tehnoloģiski būtiskas īpašības un fermentācijas galaprodukti, tostarp – biopolimēri, piemēram bakteriālā celuloze, levāns,  dekstrāni. Tiek veikti  biotehnoloģisko  procesu optimizācijas pētījumi un gala produkta izstrādāšana. Sadarbojoties ar Latvijas bioloģiskajām saimniecībām, laboratorija nesen ir uzsākusi mikroaļģu pētījumus bioloģisku augu augšanas stimulatoru un ekoloģisku kaitēkļu apkarošanas līdzekļu izstrādei.

 

Galvenie pētījumu virzieni

1.Mikrobiālā fermentācija;

2. Biopolimēri, tai skaitā bakteriālā nano-celuloze;

3. Funkcionālā pārtika;

4. Atjaunojamo resursu  un ražošanas blakusproduktu biokonversija.

5. Augu augšanas stimulatoru iegūšana, izmantojot mikroaļģes.

6. Inovatīvu produktu veidošana, pielietojot biotehnoloģiju metodes.

 

Pašreizējie projekti

1.Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei (LAD projekta nr. 19-00-A01612-000004).

www.laukutikls.lv/bionoardamo-polimeru-iegusana-no-atjaunojamiem-resursiem-auglu-aizsargplevju-un-iepakojuma-materialu

2. Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm (LAD projekta nr. 19-00-A01620-000072).

Īstenoti projekti

 • „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai” (2014-2015)
 • ERAF Projekts Nr. 2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097;
 • „Funkcionālo pārtikas produktu ar augstu pievienoto vērtību iegūšana no zivju pārstrādes blakusproduktiem”. (2014-2015). ERAF Projekts Nr. 2013/0061/2DP/2.1.1.0/13/APIA/VIAA/035;
 • „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai”. ERAF Projekts Nr. 2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108,
 • “Dabisko mikroorganismu asociāciju izmantošana plaša patēriņa polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu un to koncentrātu iegūšanai (2009-2013). ERAF projekts Nr. 2010/0322/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/108;
 1. Semjonovs P., Ruklisha M., Paegle L., Saka M.,Treimane R., Skute M., Rozenberga L., Vikele L., Sabovics M., Cleenwerck I. (2017) Cellulose synthesis by Komagataeibacter rhaeticus strain P 1463 isolated from Kombucha. Appl Microbiol Biotechnol, 101(3):1003-1012
 2. Grube M., Shvirksts K., Denina I., Ruklisa M., Semjonovs P. (2016) Fourier-transform infrared spectroscopic analyses of cellulose from different bacterial cultivations using microspectroscopy and a high-throughput screening device. Vib Spectrosc; 84:53-57
 3. Rozenberga L., Skute M., Belkova L., Sable I., Vikele L., Semjonovs P., Saka M., Ruklisha M., Paegle L. (2016) Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohyd Polym; 144:33-40
 4. Semjonovs P., Patetko A., Grube M., Shvirksts K., Auzina L., Upite D., Linde R., Bormanis A., Upitis A., Ruklisa M., Kozlinskis E., Parele E.B., Gailitis J., Silina L., Denina I., Marauska M., Dlohi R. (2016) Application of Bifidobacterium lactis as the Single Strain Probiotic Starter Culture for Fermentation of Salmon (Salmo salar) Mince. Curr Nutr Food Sci, 12:28-34
 5. Semjonovs P., Shakirova L., Treimane R., Shvirksts K., Auzina L., Cleenwerck I., Zikmanis P. (2015) Production of extracellular fructans by Gluconobacter nephelii P1464. Lett Appl Microbiol; 62:145-152
 6. Semjonovs P., Auzina L., Upite D., Grube M., Shvirksts K., Linde R., Denina I., Bormanis A., Upitis A., Ruklisha M., Parele E.B., Gailitis J., Silina L., Kozlinskis E., Marauska M., Danilevich A., Dlohi R. (2015) Application of Bifidobacterium animalis subsp. lactis as Starter Culture for Fermentation of Baltic Herring (Clupea harengus membras) Mince. Am J Food Technol; 10(5):184-194
 7. Zikmanis P., Kampenusa I., (2014) Relationship between metabolic fluxes and sequence-derived properties of enzymes. Int. Scholar. Res. Notices (ISRN) v. 2014, , 9 pages, DOI:org/10.1155/2014/817102.
 8. Semjonovs P., Shakirova L., Denina I., Kozlinskis E. (2014) Development of a fructan-supplemented synbiotic cabbage juice beverage fermented by Bifidobacterium lactis Bb12. Res J Microbiol; 9(3):129-141
 9. Semjonovs P., Denina I., Fomina A., Patetko A., Auzina L., Upite D., Upitis A., Danilevics A. (2014) Development of birch (Betula pendula Roth.) sap based probiotic fermented beverage. Int Food Res J; 21(5): 1763-1767
 10. Semjonovs P., Denina I., Linde R. (2014) Evaluation of physiological effects of acetic acid bacteria and yeast fermented non-alcohocolic beverage consumption in rat model. J Med Sci; 14(3):147-152
 11. Vina I., Semjonovs P., Linde R., Denina I. (2014) Current evidence on physiological activity of kombucha fermented beverage and expected health effects. J Med Food; 17(2):179-188
 12. Semjonovs P., Denina I., Fomina A., Sakirova L., Auzina L., Patetko A., Upite D. (2013) Evaluation of Lactobacillus reuteri strains for pumpkin (Cucurbita pepo L.) juice fermentation. Biotechnol; 12(5):202-208
 13. Denina I., Semjonovs P., Fomina A., Treimane R., Linde R. (2013) The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains. Lett Appl Microbiol; 58:278-284
 14. Kampenusa I., Zikmanis P. (2013) Relationships between metabolic fluxes and enzyme amino acid composition. Central Eur. J. Biol., v.8, Nr.2,pp.107-120.
 15. Shakirova L.,Grube M., Gavare M., Auzina L., Zikmanis P. (2013) Relationship between the cell surface hydrophobicity and survival of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus La5 and Bifidobacterium lactis Bb12 and characteristics of FT-IR spectra. J. Industrial Microbiol. Biotechnol., v.40, Nr.1,pp.85-93.
 16. Vīna I,. Semjonovs P., Linde R., Patetko A. (2013) Glucuronic acid containing fermented functional beverages produced by natural yeasts and bacteria associations. Int J Res Rev Appl Sci; 14(1):17-25
 17. Vīna I., Linde R., Patetko A., Semjonovs P. (2013) Glucuronic acid from fermented beverages: biochemical functions in humans and its role health protection. Int J Res Rev Appl Sci; 14(2):217-230
 18. Shakirova L.,Grube M., Goodacre R., Gavare M., Auzina L., Zikmanis P. (2013) FT-IR spectroscopic investigation of bacterial cell envelopes from Zymomonas mobilis which have different surface hydrophobicities. Vibr.Spectroscopy, v.64, Nr.1,pp.51-57.
 19. Semjonovs P. (2012) Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos: Pienskābes baktēriju producēto eksopolisaharīdu perspektīvas pārtikas produktu ražošanā (pp. 109-110); Pienskābes baktēriju eksopolisaharīdu izmantošana pārtikas produktu ražošanā (pp. 110-113). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte.
 20. Zikmanis P., Kampenusa I. (2012) Relationships between kinetic constants and the amino acid composition of enzymes from the yeast Saccharomyces cerevisiae glycolysis pathway. EURASIP J. Bioinform. Systems Biol., 2012: 11, DOI: 10.1186/1687-4153-2012-11
 21. Kampenusa I., Zikmanis P. (2010) Distinguishable codon usage and amino acid composition patterns among substrates of leaderless secretory pathways from proteobacteria. Appl. Microbiol. Biotechnol., v.86, Nr.1,pp. 283-295.
 22. Shakirova L., Auzina L., Zikmanis P., Gavare M., Grube M. (2010) Influence of growth conditions on hydrophobicity of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis cells and characteristics by FT-IR spectra. Spectroscopy, v.24

 

 1. Komagataeibacter rhaeticus P 1463 producer of bacterial cellulose." P.Semjonovs et al. Application number EP15177983.2, 23.07.2015. EU
 2. Extracellular fructans producing acetic acid bacterial strain Gluconobacter nephelii P1464.” P.Semjonovs et al.  Application number EP15171167.8, 09.06.15. EU
 3. Lactic acid bacteria Lactobacillus plantarum strain P 1462 and products containing the strain." P.Semjonovs et al.  Application number EP15169066.6, 25.05.2015. EU
 4. Association LMKK P1399 and method for obtaining fermented non-alcoholic beverages.” P.Semjonovs et al.  Application number EP13194546.1, 27.11.13.  EU
 5. Association LMKK P1398 and method for obtaining fermented non-alcoholic beverages.” P.Semjonovs et al.  Application number EP13194538.8, 27.11.13. EU
 6. Association LMKK P1401 and method fot obtaining fermented non-alcoholic polyfunctional synbiotic beverages. P.Semjonovs et al.  Application number EP13194332.6, 25.11.13. EU
 7. Paņēmiens fermentēto dzērienu sauso koncentrātu iegūšanai.  P.Semjonovs et al.  LV Patents, Nr. 14926, 20.11.2014.
 8. Mikroorganismu kultūru asociācija LMKK 1400 un fermentācijas komplekti bezalkoholisko polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu iegūšanai.  P.Semjonovs et al.  LV Patents, Nr. 14814, 22.11.2013.
 9. Sausais ārstnieciski-profilaktiskais preparāts vai uztura bagātinātājs un paņēmiens to pagatavošanai. P.Semjonovs et al. LV Patents, Nr. 14805, 22.11.2013.
 10. Fermentēto atspirdzinošo dzērienu šķidrais koncentrāts. P.Semjonovs et al.  LV patents, Nr. 14706 B, 20.11.2013
 11. Pediococcus pentosaceus lactose-positive strain and a complex of fructan-containing exopolysaccharides synthesized by the strain. P.Semjonovs et al.  Application number EP07120798, EP2011859, 07.05.2007.